Category

Nyheter

Geo­Kids — upp­täck natu­ren 10–12 augusti

By Nyheter

OBS! Eve­ne­mang­et är full­bo­kat men det går bra att stäl­la sig på reservlista.

_____________________________________________________

 

Nu är det dags att anmä­la sig till som­ma­rens även­tyr – Geokids!

Det­ta är ett läger under tre dagar där vi upp­täc­ker det coo­la med natu­ren! Hur gör man upp en eld? Vad gör man om man går vil­se? Hur över­lev­de man i natu­ren på stenåldern?

Pla­tå­ber­gens Geo­park arran­ge­rar till­sam­mans med Eke­ha­gens forn­tids­by ett läger för barn där vi vill upp­munt­ra barn att ha kul i natu­ren! Till­sam­mans tes­tar vi roli­ga, prak­tis­ka och upp­le­vel­se­ba­se­ra­de akti­vi­te­ter som kom­mer ska­pa en för­stå­el­se och insikt om hur vik­tigt det är att ta hand om vårat fan­tas­tis­ka pla­tå­bergs­land­skap! Vi lagar vår mat till­sam­mans och avslu­tar sista dyg­net med en över­natt­ning i Bon­de­hu­set (fri­vil­ligt deltagande).

Var: Alla akti­vi­te­ter sker på Eke­ha­gens forn­tids­bys område.
För vem: För barn från 9–12 år
Leda­re: per­so­nal från Pla­tå­ber­gens Geo­park och Eke­ha­gens Forntidsby
Datum & tid: 10–12 augusti (Mån-Ons)

– 10/8: kl.10–17
– 11/8: start kl. 12 (11 aug – 12 aug är det över­natt­ning för de som vill, för övri­ga avslu­tas dagen kl 20)
– 12/8: avslut kl.12 (de som inte över­nat­tat får kom­ma för fru­kost kl 08)

Avgift: 349 kr (beta­las vid anmälan)
Anmä­lan: https://www.studieframjandet.se/vastra-gotalands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2020/augusti/geokids–sommarlovslager-pa-ekehagens-forntidsby/

Max antal 15 st.
Avan­mä­lan: Själv­klart ska alla del­ta­ga­re vara fris­ka och helt utan sjuk­doms­symp­tom. Avan­mä­lan möj­lig fram till 24 tim­mar innan start.

Läs mer om Eke­ha­gens forn­tids­by här: https://www.falkoping.se/ekehagensforntidsby
Detal­je­rad beskriv­ning skic­kas ut till anmäl­da en vec­ka innan lägret.

Frå­gor: Frå­gor om läg­ret kon­tak­ta Fred­rik Svens­son telnr: 070–3233466 mejl: fredrik@aventyrochtrail.se

För frå­gor om anmä­lan, kon­tak­ta: camilla.boring@studiefrämjandet.se

 

Samarr: Eke­ha­gens Forn­tids­by & Stu­di­e­främ­jan­det Skaraborg

Vand­ring­ar 2020

By Nyheter, Uppleva

I vår akti­vi­tets­ka­len­der lig­ger nu årets vand­ring­ar uppe! Klic­ka in på https://www.platabergensgeopark.se/aktivitetskalender/

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt. Trots rådan­de läge tyc­ker vi att det är vik­tigt med menings­ful­la och häl­so­sam­ma akti­vi­te­ter ute i natu­ren och det­ta gäl­ler för våra akti­vi­te­ter i år:

☘️ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 per­so­ner och ibland mind­re, på var­je aktivitet
☘️ Alla akti­vi­te­ter kom­mer vara utom­hus där det finns möj­lig­het att hål­la bra avstånd till varandra
☘️ Själv­klart ska en bara kom­ma på akti­vi­te­ten om en är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start

Vi kom­mer ha någ­ra oli­ka typer aktiviteter:
🍎 Mat­vand­ring­ar där en lyx­ig lagad mål­tid från en lokal pro­du­cent ingår. Des­sa är lite läng­re, ca tre timmar.
🍎 Natur­vand­ring­ar där fika från en lokal pro­du­cent ingår. Lite kor­ta­re, ca två timmar.
🍎 Före­läs­ning­ar och kor­ta­re guid­ning­ar utan mat.

En del vand­ring­ar är mer fysiskt utma­nan­de, en del har mer fokus på indu­stri­histo­ria, en del mer på natur och geo­lo­gi. Vi hop­pas att det ska fin­nas något för alla! 

Foto­täv­ling: fånga det uni­ka platåbergslandskapet

By Nyheter
Var med i en foto­täv­ling där du fång­ar det uni­ka pla­tå­bergs­land­ska­pet i Väs­ter­göt­land. Dina bil­der ska tol­ka ett av geo­par­kens fyra berättar­te­man: 1. Ett styc­ke jord­histo­ria 2. Jor­den ger liv 3. Ste­nen som leve­bröd och 4. Ber­gen lever!
 
Vi utser tre styc­ken vin­na­re tvärs över tema­na (bäs­ta bild), och sedan en vin­na­re i var­je tema. Läs mer om var­je berättar­te­ma och hit­ta exem­pel på besöks­mål på www.platabergensgeopark.se eller lad­da ner vår app “Pla­tå­ber­gens Geopark”.
 
Foto­täv­ling­en arran­ge­ras av Pla­tå­ber­gens Geo­park i sam­ar­be­te med Natur­skydds­för­e­ning­en Skaraborg.
 
Du del­tar genom att mai­la in dina bil­der i en liten stor­lek till info@platabergensgeopark.se. Märk mai­let med ”Foto­täv­ling”, och märk bil­den med plats där den är tagen, foto­gra­fens namn, samt vil­ket berättar­te­ma bil­den tolkar.
 
Pri­ser:
1a pris: en hel­dag på Hal­le- eller Hun­ne­berg med Även­tyr och Trail, för fyra per­so­ner. Guid­ning och mat inklu­de­rad hela dagen.
2a pris: Guid­ning med Äls­ka Bil­ling­en för fyra per­so­ner inkl. fika
3e pris: Gui­dad tur med fika i Qvarnstens­gru­van för två per­so­ner, Lugnås
 
Fyra mind­re pri­ser: böc­ker, litet bokpaket.
 
Täv­lings­reg­ler:
Täv­ling­en pågår från sep­tem­ber 2019 till 31/8 2020.Bilderna ska vara nytag­na under 2019 eller 2020. De ska vara i tryck­kva­li­té (300 dpi). Foto­gra­fen äger rät­tig­he­ter­na men genom att del­ta­ga i täv­ling­en får Pla­tå­ber­gens Geo­park och Natur­skydds­för­e­ning­en Ska­ra­borg fritt använ­da bil­der­na i pub­li­ka­tio­ner och soci­a­la medier. 
 
Jury:
Ska­ra­borgs Natur­skydds­för­e­ning­en, Pla­tå­ber­gens Geo­park, Geo­log Tor­björn Pers­son, från Fal­byg­dens muse­um Eli­nor Karls­son samt foto­graf Tor­leif Halvorsen.

Exa­mens­ar­be­ten från stu­den­ter vid HiS, Digi­talt berät­tan­de: spel och kulturarv

By Nyheter

Under våren har två stu­den­ter från Magis­ter­pro­gram­met “Digi­talt berät­tan­de: spel och kul­tur­arv” på Hög­sko­lan i Sköv­de skri­vit sina exa­mens­ar­be­ten i sam­ar­be­te med Pla­tå­ber­gens Geo­park. Aman­da Lun­din och Kristo­fer Vas­ke har genom två oli­ka pro­jekt sett när­ma­re på hur man kan använ­da digi­talt berät­tan­de för att nå ut till en bre­da­re publik.

 

Aman­das exa­mens­ar­be­te foku­se­ra­de på utveck­lan­det av en fik­tiv mas­kot­ka­rak­tär för Pla­tå­ber­gens Geo­park med syf­tet att lät­ta­re kun­na nå ut med infor­ma­tion till en yng­re mål­grupp. Mas­ko­ten skul­le fun­ge­ra som geo­par­kens repre­sen­tant och kny­ta ihop de oli­ka plat­ser­na och ämnen som geo­par­ken täc­ker. Utö­ver mas­ko­ten utfor­ma­des bil­der för att repre­sen­te­ra geo­par­kens oli­ka aspek­ter och i en stu­die under­sök­tes det hur mas­ko­ten tol­ka­des, både enskilt och till­sam­mans med före­må­len. Stu­di­ens resul­tat peka­de mot att del­ta­ga­re tol­ka­de mas­ko­ten som öns­kat; de såg mas­ko­ten som en kvin­na i 60–70 års åldern, som även var en trev­lig naturäls­kan­de geo­log med en pas­sion för histo­ria och kul­tur. Del­ta­gar­na kun­de även se hur de oli­ka aspek­ter­na av Pla­tå­ber­gens Geo­park hör­de ihop (med varand­ra och med karak­tä­ren) vil­ket är lovan­de för fram­ti­da använd­ning av mas­ko­ten i oli­ka sam­man­hang, exem­pel­vis infor­ma­tions­blad, barn­böc­ker, seri­e­tid­ning­ar och affischer.

Kristo­fers exa­mens­ar­be­te bestod i att ska­pa ett spel­kon­cept med kopp­ling till gång­grif­ter­na på Fal­byg­den. I områ­det finns en unik kon­cent­ra­tion av över 250 mega­lit­gra­var vil­ket gör det svårt att upp­märk­sam­ma dem alla som besöks­mål. Ett mobil­spel med oli­ka upp­drag vid gra­var­na skul­le där­för kun­na vara ett sätt att göra såda­na besök spän­nan­de och enga­ge­ran­de. Under våren 2019 gjor­des arbe­te med att ska­pa intres­san­ta upp­gif­ter som lös­tes genom att när­ma­re obser­ve­ra och utfors­ka gra­var­na eller använ­da sig av infor­ma­tion som fanns till­gäng­lig på plat­sen. Des­sa tes­ta­des där­ef­ter med en pro­to­typ och utvär­de­ra­des med posi­ti­va resul­tat vil­ket öpp­nat för att fort­sät­ta utveck­ling­en av kon­cep­tet läng­re fram.

Om någon vill veta mer om deras arbe­ten kan Aman­da nås på info@amandalundin.com och Kristo­fer på kristofer.vaske@kritzlof.com

Besök i Anhui-pro­vin­sen, Kina – och utbyte med Huangs­han Une­sco Glo­ba­la Geopark

By Nyheter, Unesco Global Geoparks

”Har du en gång besökt Gula Ber­gen behö­ver du inte se någ­ra and­ra berg”, är ett ord­språk i Kina. Rik­tigt nog var det en fan­tas­tisk upp­le­vel­se att få besti­ga Huangs­han – en Une­sco Glo­bal Geo­park sedan 2004. En helt annan mil­jö än våra läg­re och mer bevux­na pla­tå­berg i Västergötland.

En vec­kas besök i Kina hade som syf­te att under­sö­ka möj­lig­he­ter­na för ett kul­tur­ut­byte och ett sam­ar­bets­av­tal mel­lan Anhui-pro­vin­sen och Väst­ra Göta­lands­re­gi­o­nen. Med på resan var för­u­tom jag från Pla­tå­ber­gens Geo­park vår tolk Ching, Rolf från Väst­ra Göta­lands­re­gi­o­nen, P‑O, Gerth och Åsa från Fal­byg­dens mat och kul­tur, samt Mia från Göte­borgs stad. Det var ett späc­kat pro­gram med allt från besök på en dans­sko­la, tému­se­um, och Pekingo­pe­ran. En dag av vec­kan var vi på besök i Huangs­hu­an Une­sco Glo­ba­la Geo­park för att lära oss mer hur de job­bar och se om vi kan eta­ble­ra ett sam­ar­be­te och utbyte mel­lan våra berg.

Hungs­han – eller Gula Ber­gen i svensk över­sätt­ning – är ett sym­bo­liskt vik­tigt områ­de i kine­sisk kul­tur och histo­ria, bland annat för utveck­ling­en av kine­siskt land­skaps­må­le­ri. Ber­gen består av 130 mil­jo­ner år gam­mal gra­nit, en gång bil­dad i jor­dens inre, och sedan upp­lyft och expo­ne­rad för 65 mil­jo­ner år sedan i sam­band rörel­ser i jord­skor­pan när Hima­laya bil­das. Områ­det är känt för sina kar­ga gra­nit­klip­por, de spe­ci­el­la tal­lar­na som väx­er på klip­por­na, och moln­for­ma­tio­ner­na mel­lan bergs­top­par­na – ofta ser det ut som ett hav av moln där bergs­top­par­na stic­ker upp som öar. De högs­ta top­par­na är unge­fär 1000 meter höga.

Ber­gen och geo­par­ken täc­ker totalt 1200 km² (jmf. Pla­tå­ber­gens geo­park på ca. 4200 km²). Områ­det har ock­så världs­arvs­sta­tus sedan 1990, både för kul­tur och naturarv.

Något av det mest spän­nan­de och läro­ri­ka för mig med besö­ket var hur man i områ­det job­bar med håll­bar turism och beva­ran­de — ber­gen fick som förs­ta områ­de i Asi­en utmär­kel­se som en håll­bar des­ti­na­tion 2014. Det är ett av de mest väl­be­sök­ta turist­om­rå­de­na i Kina, något som själv­klart med­för ett stort sli­tage. Runt om ber­gen har men att väl utbyggt system av sten­lag­da sti­gar, något som gör att besö­kan­de inte sli­ter på omkring­lig­gan­de natur. Om en bergs­topp påver­kas myc­ket, så stäng­er man helt enkelt av det områ­det i fem år, för att sedan utvär­de­ra om det är möj­ligt att öpp­na igen. Man job­bar ock­så myc­ket med lokalt värd­skap, där män­ni­skor som bor i byar runt om ber­gen ska kun­na ta emot gäs­ter i sina hem och på så sätt få en extra inkomst.

En av de saker vi dis­ku­te­ra­de under dagen i geo­par­ken var möj­lig­he­ten för en vand­rings­ut­ställ­ning mel­lan våra två geo­par­ker. En utställ­ning kan inne­hål­la både foton och mål­ning­ar från våra respek­ti­ve områ­den. Vi fort­sät­ter kon­tak­ten – en sak är i alla fall säkert: genom att bli en Une­sco Glo­bal Geo­park öpp­nas många dör­rar till fan­tas­tis­ka natur- och kul­tur­arv runt om i värden.

/ Anna, projektledare

Hal­lå där Fred­rik Svens­son, som dri­ver akti­vi­tets­fö­re­ta­get Även­tyr & Trail!

By Nyheter

Vad är det ditt före­tag erbjuder?

- Gui­da­de vand­ring­ar för både turis­ter och lokal­be­folk­ning­en, men kanske främst för turis­ter som ju inte har så stor lokal­kän­ne­dom. Vi erbju­der ock­så löp­ning och cyk­ling i fina och spän­nan­de natur­om­rå­den. Akti­vi­te­ter­na kom­bi­ne­ras ofta med fika eller mat­lag­ning ute, gär­na runt en lägereld.

 

Går det att för­sör­ja sig på detta?

- För­hopp­nings­vis så små­ning­om. Jag har bör­jat i liten ska­la, men hop­pas ju för­stås att före­ta­get ska växa. Det hand­lar om att nå ut på ett bra sätt och göra män­ni­skor med­vet­na om att det finns såda­na här tjäns­ter. Det är sådant jag själv efter­sö­ker när jag är ute och reser — någon med kun­skap som gui­dar och visar det sevär­da på oli­ka platser.

 

Vad kän­ne­teck­nar en rik­tigt här­lig upp­le­vel­se tyc­ker du?

- Natur såklart, och så fak­ta och histo­ria. Helt enkelt en spän­nan­de berät­tel­se om den plats man besö­ker. Sedan för­höjs det hela om del­ta­gar­na själ­va är med och inte­ra­ge­rar och kom­mer med ”input”, så att grup­pen till­sam­mans byg­ger upp upp­le­vel­sen. Det per­son­li­ga är väl­digt vik­tigt för mig.

 

Hur ser dina visio­ner och pla­ner för före­ta­get ut inför framtiden?

- Jag hop­pas kun­na sam­ar­be­ta med fler aktö­rer fram­ö­ver — boen­de­fö­re­tag, eve­ne­mangsar­ran­gö­rer med mera. Så att vi till­sam­mans kan erbju­da utö­ka­de upp­le­vel­ser för turis­ter och and­ra. Styr­kan lig­ger i att vi sam­ar­be­tar. Ing­et är star­kast på allt.

 

Var­i­från kom­mer ditt sto­ra intres­se för natur och friluftsliv?

- Det grun­dar sig i att jag är upp­växt på lan­det. Jag har varit natur­in­tres­se­rad sedan jag var liten och så länge jag kan min­nas varit nyfi­ken på plat­ser, mil­jö­er och före­te­el­ser. Och så gil­lar jag att berät­ta och föra kun­ska­pen vida­re. Jag trivs dess­utom väl­digt bra med att vis­tas i natu­ren. Det är där jag hit­tar kraft för att må gott. Och även när jag utö­var inten­si­va puls­ak­ti­vi­te­ter när jag är ute i natu­ren, som jag ju gör gans­ka ofta ha ha.., så blir jag så väl­digt lugn. Och jag vill att fler ska upp­täc­ka det­ta — det är det all­de­les för få som hin­ner med idag.

 

 

 

Fak­ta Fred­rik Svensson:

 

Bor: Strax utan­för Troll­hät­tan, i Öre­sjö. På lan­det förstås!

 

Ålder: 40 år.

 

Familj: Fru och två barn. Och så en katt, en hund och två kaniner.

 

Job­bar med: Som dia­gno­sin­gen­jör med gui­dad fel­sök­ning inom for­dons­bran­schen. Stäl­ler ”dia­gno­ser” så att meka­ni­ker­na bätt­re ska kun­na utfö­ra sina reparationer.

 

Smult­ron­stäl­le: Hal­le- och Hun­ne­berg så klart. Men även fall­om­rå­det inne i Troll­hät­tan, som jag tyc­ker är helt fantastiskt.

 

Gör helst en ledig dag: Då är jag ute och spring­er eller cyklar någon­stans. Rekar turer, kol­lar av nya och gam­la ”akti­vi­tets­om­rå­den” och kom­bi­ne­rar det­ta med egen träning.

 

 

Text: Han­na Sundblad

Hal­lå där Kla­ra Bör­jes­son Ahlqvist, turist­chef på Fal­kö­pings kom­mun och stra­te­gisk besöksnä­rings­ko­or­di­na­tor på Ska­ra­borg kommunalförbund!

By Nyheter

Hur ser din rela­tion ut till ber­gen inom Pla­tå­ber­gens Geopark?
- Min familj har ägt gård vid ran­den av Plan­ta­ber­get, ett av Fal­kö­pings mind­re pla­tå­berg, så jag är gans­ka rotad i myl­lan. Jag tyc­ker att ber­gen är sjä­len och hjär­tat i vår bygd. De präg­lar kul­tur­land­ska­pet och inbju­der till såväl utsikt som vand­ring­ar. Rent yrkes­mäs­sigt ser jag ju ock­så det sto­ra vär­det i att tra­nor­na lan­dar vid Horn­bor­ga­sjön, som i sin tur har att göra med hur ber­gen påver­kat landskapet.

Är du geo­lo­giskt intresserad?
- Jag tyc­ker det är väl­digt intres­sant och fasci­ne­ran­de med geo­lo­gi när jag får det berät­tat för mig genom guid­ning­ar och före­läs­ning­ar. Man för­står ju att geo­lo­gin i prin­cip är grun­den för allt annat, det är häf­tigt! Jag är inte expert eller nörd, jag behö­ver någon som berättar.

Du job­bar ju nu halv­tid som turist­chef på Fal­kö­pings kom­mun och halv­tid med besöksnä­ring på kom­munal­för­bun­det. Tidi­ga­re var du affärs­ut­veck­la­re på Turistrå­det Västsve­ri­ge. Uti­från des­sa pro­fes­sio­ner och den erfa­ren­het du har — vad tror du är vik­ti­gast nu i pro­jekt­fa­sen för att Pla­tå­ber­gens Geo­park ska bli en fram­gångs­rik satsning?
- För­ank­ring­en. Helt klart. Både hos invå­na­re, poli­ti­ker och hos dem som dri­ver anlägg­ning­ar av oli­ka slag. På såväl kom­mu­nal, regi­o­nal och natio­nell nivå. För att ska­pa enga­ge­mang och för att män­ni­skor ska kän­na att de är del­ak­ti­ga. Men det är ju redan på så god väg. Maken till pro­jekt att acce­le­re­ra snabbt har jag säl­lan skå­dat! Det skul­le bety­da så oer­hört myc­ket om vi får den här fina kva­li­tets­stäm­peln och blir utsed­da av Une­sco till Sve­ri­ges förs­ta glo­ba­la geopark.

Vil­ka menar du är områ­dets styr­kor respek­ti­ve svagheter?
Styr­kor­na är ju de uni­ka ber­gen som bor­ga­de för att Svea rikes vag­ga ham­na­de här och även för myc­ket av det områ­det kan erbju­da idag med rikt natur – och kul­tur­liv. Ock­så den gynn­sam­ma pla­ce­ring­en mel­lan Vänern och Vät­tern. Svag­he­ter­na är väl kanske att det är en stor regi­on, vil­ket gör den svår att över­blic­ka och även inne­bär svå­rig­he­ter med att få alla par­ter att bidra. En svag­het kan ock­så vara att många har lite dålig för­hands­kun­skap kring  själ­va begrep­pet geopark.

Har nu något eget favo­ri­tres­mål inom platåbergslandskapet?
- Horn­bor­ga­sjön är för mig fan­tas­tisk. Hela natur­om­rå­det och det levan­de land­ska­pet runt omkring gör mig all­de­les varm i hjär­tat. Jag tyc­ker ock­så man lyc­kats med att för­val­ta det här områ­det så bra. För övrigt äls­kar jag utsik­ten från Plan­ta­ber­get – ene­bac­ken nedan­för och Fal­byg­dens vidder.

Om jag ber dig att göra en opti­mis­tisk fram­tids­spa­ning kring Pla­tå­ber­gens Geo­park, hur skul­le den se ut?
- Att Pla­tå­ber­gens Geo­park är en stor rese­an­led­ning till områ­det och att den fina Une­sco-utmär­kel­sen har gjort att alla vi kom­mu­ner som ingår i områ­det är med och bidrar. Att par­ken har en väl­ol­jad orga­ni­sa­tion, att geo­lo­gin inte­gre­rats i skol­ar­be­tet och att vi har många fina ambas­sa­dö­rer för områ­det. Men geo­par­ken inte bara är en turist­sats­ning, utan minst lika myc­ket något för oss som bor här! Och jag ser ock­så geo­par­ken som en möj­lig­het att ver­ka för en håll­bar utveck­ling — att vär­na om vår bygd och med kun­skap kana­li­se­ra det­ta och utbil­da besö­ka­re så vi även fort­satt har ett fan­tas­tiskt områ­de att läm­na över till kom­man­de generationer.

 

Fak­ta Kla­ra Börjesson: 

Bor: Fal­kö­ping

Ålder: 48 år 

Familj: Man och två barn, 22 och 17 år. Och så en glad hund som heter Svan­te och 11 får (som bor hos en kusin på vin­tern och i som­mar­stu­gan på somrarna..) 

Driv­kraft: Att få män­ni­skor att kom­ma sam­man och job­ba mot gemen­sam­ma mål. Helt enkelt job­ba till­sam­mans och vara gla­da. När ett plus ett blir tio! 

Oanad talang: Jaa.. att jag fak­tiskt har åter­upp­ta­git rid­ning­en efter 30 år och till och med hop­par bana idag. 

Gör en ledig dag: Då är vi i stu­gan vid Åsun­den och nju­ter, oav­sett års­tid. Där finns tyvärr inga pla­tå­berg men vår lil­la gård lig­ger nedan­för Rude kul­le, den högs­ta punk­ten runt sjön, som näs­tan är som ett platåberg..ha ha. 

Dröm­mer om: Att vi män­ni­skor ska bli så smar­ta att vi går sam­man och job­bar för en håll­bar fram­tid. Det är det vik­ti­gas­te just nu — och ALLA mås­te bidra.

 

Text: Han­na Sundblad

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal­lå där Pia Åkes­son, ord­fö­ran­de för Qvarnstens­gru­van Min­nes­fjäl­let i Lugnås!

By Nyheter

Jag antar att ni nu lig­ger i start­gro­par­na för turist­sä­song­en 2019 – har ni någ­ra nyhe­ter inför sommaren?
- Ja, det blir geo­lo­gis­ka guid­ning­ar med geo­lo­ger­na Sven Åke Lar­son och Eva-Lena Tull­borg. Upp­läg­get består av före­läs­ning­ar med efter­föl­jan­de vand­ring­ar inne i gru­van. I övrigt fort­sät­ter barn­da­gar­na och de dra­ma­ti­se­ra­de vis­ning­ar­na med ung­do­mar. 

Jag har för­stått att just era dra­ma­ti­se­ra­de vis­ning­ar med ung­do­mar har bli­vit myc­ket upp­skat­ta­de. Kan du berät­ta lite mer om det projektet?
- Det star­ta­de för någ­ra år sedan som ett sam­ar­be­te med Inno­va­tum i Troll­hät­tan och det este­tis­ka pro­gram­met på Vads­bo­gym­na­si­et. Ung­do­mar­na i pro­jek­tet tog fram ett manus som låg till grund för vis­ning­ar­na de hade den som­ma­ren. Efter det har vi sökt bidrag från John Hedins och Gre­vil­lis fon­der, vi får allt­så inga kom­mu­na­la medel, och tar ut en grupp på 5–10 ung­do­mar per säsong. De använ­der sig av det förs­ta årets manus som bas, men arbe­tar om det allt eftersom. De har väl­digt fria hän­der och får själ­va utfor­ma dra­ma­guid­ning­ar­na. Vi vux­na fun­ge­rar som enbart boll­blank. De är fak­tiskt helt fan­tas­tis­ka och vi är så stol­ta över den här verksamheten.

Var­för ska man besö­ka kvarnstens­gru­van tyc­ker du?
- Ja, av fle­ra anled­ning­ar. Dels på grund av den vack­ra och rogi­van­de naturmil­jön där man kan se hur natu­ren genom växt­lig­het lik­som hål­ler på att ”ta till­ba­ka” plat­sen efter kvarnsten­bryt­ning­en. Det ger näs­tan en liten magisk käns­la. Och så för­stås på grund av den hiss­nan­de upp­le­vel­sen inne i gru­van där årmil­jo­ner­na blott­läggs genom lager av sten. Det är dess­utom en ”snäll” gru­va på så sätt att den är väl­dig till­gäng­lig, till och med sma­la rull­sto­lar kan man få in. Och inte minst så är de fina guid­ning­ar­na med ung­do­mar­na i sig värt ett besök.

Hur många besö­ka­re har ni årligen?
— För­ra året hade vi 4 000 besö­ka­re, varav 2 500 gick en gui­dad tur. Anta­let ökar lite för var­je år, vil­ket är väl­digt glädjande.

Hur kom­mer det sig att gru­van kal­las för ”Min­nes­fjäl­let”? Det är ju ing­et fjäll..?-
- Jo, här i Lug­nås kal­las den håla eller fla­ta yta i mar­ken som ska­pas där man tagit en kvarnsten för just fjäll. Det är ett gam­malt tra­di­tio­nellt uttryck som jag fak­tiskt inte rik­tigt vet var det kom­mer ifrån.

Hur ser fram­tids­pla­ner­na och visio­ner­na ut för kvarnstens­gru­van som besöks­mål ut?
Målet är att vi i fram­ti­den inte helt ska behö­va för­li­ta oss på ide­el­la kraf­ter utan kun­na ska­pa en tjänst. Det­ta för kon­ti­nu­i­tet och håll­bar­het på sikt. Vi tän­ker över­lag att vår verk­sam­het ska gene­re­ra inkoms­ter — inte bara för egen del utan ock­så för grann­ska­pet, vi köper till exem­pel in lokalt fika­bröd, det är allt­så ing­en av med­lem­mar­na som själv står och bakar. All­de­les nyli­gen har vi dess­utom bevil­jats lea­der­peng­ar som gör att vi under de när­mas­te två åren kom­mer att kun­na arbe­ta mer foku­se­rat – vi ska öka öppet­ti­der­na, skaf­fa vär­me inne i muse­et, byg­ga ut taket och öka akti­vi­te­ter­na. Vi pla­ne­rar bland annat att våra besö­ka­re ska få vara med och mala mjöl och baka bröd inne i stugan.

Var­i­från kom­mer ditt eget intres­se och enga­ge­mang för platsen?
När man bor här med den här fan­tas­tis­ka plat­sen pre­cis runt hör­net så känns enga­ge­mang­et fak­tiskt helt natur­ligt. Plat­sen ger ener­gi och lugn på sam­ma gång, så det går helt enkelt inte låta bli att vara enga­ge­rad! Dess­utom känns det väl­digt menings­fullt att job­ba med ung­do­mar och för­med­ling av den loka­la histo­ri­en på det sätt som vi gör.

Fak­ta gruvan:

  • Euro­pas enda kvarnstens­gru­va som är öppen för publik.
  • Bryt­ning­en av kvarn­ste­nar i Lug­nås star­ta­des från bör­jan av mun­kar från cister­ci­en­seror­den under 1100-talet.
  • Gruv­verk­sam­he­ten pågick fram till 1919 och var på 1850-talet stör­re än all annan indu­stri i Mari­estad sammantaget.
  • Lum­mig lövskog döl­jer idag myc­ket av de kilo­me­ter­långa skrot­stens­hö­gar­na, men runt om ber­get fin­ner man det arv som gam­la Lug­nå­sa­re läm­na­de efter sig i form av ca 600 dag­brott och 55 gru­vor, varav en allt­så är öppen för visning.
  • Besöks­om­rå­det Lug­nås Qvarnstens­gru­va inne­fat­tar ock­så muse­um, vagns­li­der och smedja.
  • Fas­ta öppet­ti­der maj-sep­tem­ber. Öppet ”näs­tan året runt” efter bok­ning (pri­va­ta vis­ning­ar, grupp-och buss­re­sor ) – utom då allt­för myc­ket is och snö för­hind­rar visning.

 

Text: Han­na Sundblad

Stu­die­cir­kel 2019

By Nyheter

Väl­kom­men att del­ta i en stu­die­cir­kel kring geo­lo­gi och Pla­tå­ber­gens Geo­park under 2019. Stu­die­cir­keln äger rum i Kul­tur­hu­set i Grästorp och är kost­nads­fri, men vi öns­kar att del­ta­gar­na åtar sig att vara ambas­sa­dö­rer för geo­par­ken efter avslu­tad utbild­ning. Man får då ock­så ett diplom och de som vill kan pro­fi­le­ras på vår hem­si­da som sam­ar­bets­part­ner i geo­par­ken. För att bli anli­tad som gui­de i geo­par­ken ska man ha gått kur­sen. Kur­sen vän­der sig även till dem som job­bar med turism i pla­tå­bergs­land­ska­pet, och som öns­kar för­dju­pad kun­skap om de uni­ka naturmil­jö­er vi har här.

Lek­tion 1, tors­dag 21/2 kl 18–20:

A) Une­sco Glo­ba­la Geo­par­ker (Anna Ber­gen­gren)

B) Intro­duk­tion till geo­lo­gi (Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larsson) 

Lek­tion 2, tors­dag 7/3 kl 18–20:

A) Älds­ta berg­grunds­geo­lo­gin (Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larsson)

B) Pla­tå­ber­gens geo­lo­gi (Eva-Lena Tull­borg och Sven Åke Larsson) 

Lek­tion 3, tors­dag 21/3 kl 18–20:

A) Kvar­tär­geo­lo­gi 1 (Mark John­son)

B) Kvar­tär­geo­lo­gi 2 (Mark John­son)

Lek­tion 4, tors­dag 4/4 kl 18–20:

A) Pale­on­to­lo­gi (Sofia Wenn­berg)

B) Geo­tu­rism (Anna Ber­gen­gren)

Stu­die­cir­keln kom­mer att kom­plet­te­ras med en exkur­sion under juli månad samt ytter­li­ga­re ett kurs­till­fäl­le under hös­ten 2019, med fokus på kul­tur­histo­ria kopp­lat till geo­lo­gi i platåbergslandskapet.

Anmä­lan till Han­na Sund­blad; hanna.sundblad@grastorp.se, 0514 — 580 62.