Stort tack till alla våra sam­ar­bets­part­ners, finan­siä­rer och eldsjä­lar för det­ta året. Vi ser fram emot ett minst lika hän­del­se­rikt år 2024. 

Följ vår verk­sam­het på soci­a­la medi­er. Vi finns på Face­book, Instagram och Youtu­be. Du kan ock­så föl­ja oss genom att sig­na upp på vårt nyhets­brev som skic­kas ut 3–4 gång­er per år. Sig­na upp dig genom att scrol­la längst ner till sid­fo­ten på siten och fyll i din mailadress.

Geo­par­kens kon­tor kom­mer ha stängt över jul och nyår, 22/12 – 8/1. Det kan där­för ta lite läng­re tid än van­ligt under den här peri­o­den att få svar på mail och soci­a­la medier.