14–15 mars del­tog fle­ra av geo­par­kens med­ar­be­ta­re vid Svens­ka Une­scorå­dets natio­nel­la kon­fe­rens. Drygt 80 del­ta­ga­re från alla Une­sco-kon­cept som finns i Sve­ri­ge. Under två dagar tog vi del av tal, före­drag, works­hops, panel­sam­tal, stu­die­be­sök och mid­dags­ming­el. Kon­fe­ren­sen syf­ta­de till att öka kän­ne­do­men om oli­ka Une­sco-kon­cept i Sve­ri­ge (världs­arv, bio­sfär­om­rå­den, världs­min­nen, geo­par­ker, m.fl.) och ska­pa en gro­grund för fram­ti­da sam­ar­be­ten mel­lan koncepten.

Kon­fe­ren­sen inled­des med en väl­komst­häls­ning av Lena Som­mestad, Ord­fö­ran­de Svens­ka Une­scorå­det. Där­ef­ter höll skol­mi­nis­ter, med ansvar för Une­sco, Lot­ta Edholm ett inled­nings­tal. Där­ef­ter var det dags för före­läs­ning­ar, panel­sam­tal och works­hops. På efter­mid­da­gen åkte alla del­ta­ga­re buss till Riksar­ki­vet för stu­die­be­sök. Dag 1 avslu­ta­des med mid­dags­ming­el hos Anna Kin­berg Bat­ra i Tessins­ka palatset.

Dag 2 bör­ja­de med väl­komst­häls­ning av Anna-Karin Johans­son, Gene­ral­sek­re­te­ra­re Svens­ka Une­scorå­det. Sedan fort­sat­te det med före­drag, panel­sam­tal, works­hops och pos­ter ses­sions. Kon­fe­ren­sen avslu­ta­des med tal av Anna-Karin Johansson.

Pla­tå­ber­gens Geo­park fick som förs­ta och enda Une­sco glo­ba­la geo­park i Sve­ri­ge en fin syn­lig­het och myc­ket posi­tiv upp­märk­sam­het. Sofia Hult­man, besöksnä­rings­stra­teg, satt med i ett panel­sam­tal på temat Une­scout­näm­ning­ar som motor för håll­bar plats­ut­veck­ling. Anna Ber­gen­gren och Sofia Hult­man höll ock­så i en pos­ter ses­sion där de visa­de upp pro­jek­tet Pla­tå­bergs­land­ska­pets sma­ker där de ock­så bjöd på smak­prov från pla­tå­bergs­land­ska­pet. Hen­rik The­o­dors­son, kom­mu­ni­ka­tör, höll i en works­hop om kom­mu­ni­ka­tion till­sam­mans med Thérè­se Amnéus, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på Svens­ka Une­scorå­det. Här lyf­te han fram pro­jek­tet Geo­par­ken på mjölk­pa­ket­bak­si­dor, som gjor­des till­sam­mans med Fal­kö­pings mejeri. 

Kon­fe­ren­sen bjöd på många trev­li­ga sam­tal och givan­de talare/paneler/workshops. Ett lyc­kat arrange­mang som gav mer­smak. Vi ser fram emot att sam­ar­be­ta bre­da­re inom Unesco-familjen.

 

Läs om kon­fe­ren­sen mer i detalj på Svens­ka Une­scorå­dets site: www.unesco.se