Luf­ten är fri/Friluftslivets år 2021 är ett pro­jekt som leds av Svensk fri­lufts­liv som syf­tar till att få fler män­ni­skor att pro­va fri­lufts­liv och lång­sik­tigt fort­sät­ta samt öka med­ve­ten­he­ten om fri­lufts­li­vets vär­den och alle­mans­rät­ten. Forsk­ning­en visar ju att fri­lufts­liv har posi­ti­va effek­ter både på häl­san, eko­no­min och mil­jön. Effek­ter som vi behö­ver nu mer än någonsin.

Vi på Pla­tå­ber­gens Geo­park äls­kar fri­lufts­liv och tyc­ker såklart pro­jek­tet är helt rätt och kom­mer att bely­sa det­ta under 2021 på oli­ka sätt. Där­för har vi dra­git igång Expedition:15 som en upp­ma­ning att upp­täc­ka sitt när­om­rå­de och stär­ka pla­tå­bergs­land­ska­pet som varu­mär­ke. Så här ser vår upp­ma­ning ut:

Utfors­ka de väst­göts­ka pla­tå­ber­gen och boc­ka av alla fem­ton under fri­lufts­li­vets år 2021. Oav­sett fri­luft­s­er­fa­ren­het så är det­ta även­ty­ret något för alla.

Ta med dig bar­nen, trä­nings­kom­pi­sar­na, kol­le­gor­na eller PRO-gäng­et och ge er ut på var­dags­ä­ven­tyr. Kom­bi­ne­ra expe­di­tio­ner­na med en fika­korg, storm­kö­ket eller något gott från ditt loka­la cafe och upp­lev våra berg och land­ska­pet där emel­lan. Hur du vill – till fots, på mountain­bi­ke, kanot, ski­dor eller snö­skor. När du vill – Gör det på en vec­ka eller använd årets alla 365 dagar. Du tar det i din egen tid och takt. Och du! Glöm inte alle­mans­rät­ten; att inte stö­ra inte för­stö­ra men fram­för allt, ut och njut av vårt spe­ci­el­la platåbergslandskap!

Vi har tagit fram en kryss­lis­ta så du kan pla­ne­ra och hål­la ord­ning på dina expe­di­tio­ner. Lad­da ner eller häm­ta den på din när­mas­te turist­by­rå. Glöm inte att skic­ka in din kryss­lis­ta till oss när du är klar så skic­kar vi en goodie­bag. Adres­sen står på krysslistan.

Dela gär­na ditt även­tyr på soci­a­la medi­er och tag­ga med: #expedition15 #pla­tå­ber­gens­geo­park #luf­tenär­fri

Lad­da ner kryss­lis­tan (PDF)