All Posts By

Anna Bergengren

Änt­li­gen utvär­de­rar Une­sco Pla­tå­ber­gens Geopark

By Nyheter

Vi skic­ka­de hös­ten 2019 in ansö­kan om att bli god­kän­da som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park. Enligt nor­mal pro­ce­dur skul­le ansö­kan utvär­de­rats som­ma­ren efter (dvs 2020), men på grund av pan­de­min ställ­des det in.

Men med ett för­bätt­rat världs­lä­ge så kan utvär­de­ring­ar­na änt­li­gen genom­fö­ras i år! Det kom­mer det två per­so­ner från det Glo­ba­la Geo­parks­nät­ver­ket (GGN) för att göra en utvär­de­ring av vår ansö­kan. Det är Alex­an­dru And­ra­sa­nu (Rumä­ni­en) och Sigur­dur Sigur­sve­ins­son (Island) som kom­mer den 6–10 okto­ber. De kom­mer både ha möten med oss i geo­parkstea­met och se på vår verk­sam­hets­plan, vår eko­no­mi, osv. men även resa runt och tit­ta på besöks­mål och träf­fa poli­ti­ker och partners.

De två utvär­de­rar­na skri­ver en rap­port efter sitt besök, med en rekom­men­da­tion om man ska bli god­känd eller inte. Utfal­let på utvärderingen/ ansö­kan kan bli tre. Anting­en får man grönt kort, och blir god­känd direkt, eller så kan man få rött kort och ansö­kan avslås – eller så kan man få ett gult kort. Gult kort bety­der att ansö­kan skjuts upp två år och att man får en lis­ta med rekom­men­da­tio­ner att förbättra.

Om man blir god­känd beslu­tas det i Une­scos gene­ral­för­sam­ling när de sam­man­trä­der var­je vår. Man blir bara god­känd fyra år i taget – där­ef­ter mås­te man skic­ka in en rap­port och åter­i­gen få besök av två kon­trol­lan­ter från Une­sco som ska föl­ja upp geo­par­kens arbe­te på plats. Även här kan man få tre möj­li­ga utfall: grönt, gult eller rött kort.

Pla­tå­ber­gens Geo­park är en del av Hållbarhetsklivet

By Nyheter

Pla­tå­ber­gens Geo­park är anslut­na till Håll­bar­hets­k­li­vet, Västsve­ri­ges sam­la­de ini­ti­a­tiv för en håll­bar besöksnä­ring. Håll­bar­hets­k­li­vet base­ras på fyra grund­läg­gan­de prin­ci­per som är sty­ran­de för de väg­val som görs inom utveck­ling och mark­nads­fö­ring av besöksnä­ring­en i Västsverige:

1) Så lite onö­dig mil­jöpå­ver­kan som möjligt

2) Fler besö­ka­re när och där det inte är fullt

3) Bra för både boen­de och besökare

4) Fler hel­tids­jobb och mer robus­ta verksamheter

 

Läs mer på: https://hallbarhetsklivet.se/initiativ/platabergens-geopark/

Peng­ar från regi­o­nen beta­las ut

By Nyheter

I och med att vi fick bevil­jat peng­ar från Till­växt­ver­ket så beta­las ock­så peng­ar ut från Väst­ra Göta­lands­re­gi­o­nen. Regi­on­ut­veck­lings­nämn­dens och kul­tur­nämn­dens pre­si­di­er träf­fa­des vid ett gemen­samt möte den 5 novem­ber. Man beslu­ta­de att vill­ko­ren nu kan anses upp­fyll­da, och dess­utom för­längs tiden vi kan använ­da de bevil­ja­de med­len till 2022-12-31.

Som­ma­rens geo­lo­gi­ut­ställ­ning­ar i platåbergslandskapet

By Geologi, Nyheter, Uppleva

 

Du har väl inte mis­sat att vi har fle­ra geo­lo­gi­ut­ställ­ning­ar runt om i pla­tå­bergs­land­ska­pet i som­mar? Per­fekt de dagar väd­ret inte tillå­ter bad och strandhäng.

Väner­mu­se­et i Lidköping:

14 juni till 25 augusti 2020 visas två utställ­ning­ar på temat geologi.

Öga för Geo­lo­gi är en inter­ak­tiv utställ­ning från Tek­ni­kens hus i Luleå. Utfors­ka och lär dig mer om våra vik­ti­gas­te mineraler.

Väs­ter­göt­lands uni­ka pla­tå­berg skild­ras i utställ­ning­en Våra Pla­tå­berg – Lek och lär bland lager av histo­ria. Här kan du på ett lust­fyllt sätt upp­täc­ka hur vårt när­om­rå­de bil­dats. Utställ­ning­en är pro­du­ce­rad av Vänermuseet
i sam­ver­kan med Pla­tå­ber­gens Geopark.

Var­je tors­dag fram till 6/8 mel­lan kl 13–16 är det dess­utom Sten­kul i ska­par­verk­sta­den på muse­et. En lek­full expe­ri­ment­stund bland ste­nar och mine­ral. För hela famil­jen! Ing­en anmä­lan krävs. Begrän­sat antal platser.

För öppe­ti­der, se här.

Natu­rum Hornborgasjön:

Här visas vår till­fäl­li­ga geo­lo­gi­ut­ställ­ning säsong­en ut. Uppe i tor­net finns det dess­utom en per­ma­nent utställ­ning, där har du ock­så utsikt över fler­ta­let av våra platåberg!

Läs mer om öppe­ti­der här.

Lug­nås Qvarnstensgruva:

Här har vi ock­så en till­fäl­lig geo­lo­gi­ut­ställ­ning säsong­en ut. Pas­sa på och följ med på någ­ra av de dag­li­ga guid­ning­ar­na nere i gru­van . Euro­pas enda kvarnstens­gru­va som är öppen för publik!

Läs mer om öppe­ti­der och pri­ser här.

Övrigt:

Dess­utom finns det en per­ma­nent geo­lo­gi­ut­ställ­ning på Kung­a­jaktsmu­se­et Älgens Berg på Hun­ne­berg. Läs mer om öppe­ti­der här.

Även Fal­byg­dens muse­um berät­tar om geo­lo­gi och mega­lit­gra­var­na på Fal­byg­den. Öppe­ti­der hit­tar ni här.

 

 

Nya geo­parks­skyl­tar i platåbergslandskapet

By Nyheter

Änt­li­gen!

Vi har, efter en lång pro­cess med en över­kla­gan av den offent­li­ga upp­hand­ling­en av skylt­le­ve­ran­tör, till slut bör­jat se våra fina skyl­tar kom­ma upp runt om i pla­tå­bergs­land­ska­pet! Vi sät­ter upp någ­ra oli­ka typer av skyl­tar i en förs­ta omgång: sto­ra skyl­tar på rastplatser/ infor­ma­tions­plat­ser, samt mind­re skyl­tar i A2 eller A3 på oli­ka besöksmål.

De sto­ra skyl­tar­na har kom­mit upp på föl­jan­de platser:

 • Eke­ha­gens forn­tids­by (Fal­kö­ping)
 • Ålle­berg (Fal­kö­ping)
 • Gre­va­går­dens rast­plats (Fal­kö­ping, men på väg mot Skövde)
 • Blom­bac­ka rast­plats (Ska­ra)
 • Lidan rast­plats (Lid­kö­ping)
 • Vit­te­ne rast­plats (Troll­hät­tan)
 • Vig­gen rast­plats (Grästorp)
 • Bote­red rast­plats (Väners­borg)

De mind­re skyl­tar­na har kom­mit upp, eller kom­mer kom­ma upp under som­ma­ren, på föl­jan­de platser:

 • Råbäcks kalk­bruk (fler­ta­let mind­re skyl­tar längs geologistigen)
 • Lug­nås Qvarnstens­gru­va (fler­ta­let skyl­tar inom området)
 • Tim­mers­da­la
 • Sotar­li­den Stolan
 • Bil­ling­en utkiksplats
 • Väst­ra Tun­hems grottor

I sam­ar­be­te med Des­ti­na­tion Läckö-Kin­ne­kul­le och pro­jek­tet Epo­kre­san har föl­jan­de skyl­tar satts upp på Kinnekulle:

 • Råbäcks hamn
 • Trol­mens station
 • Råbäcks sta­tion
 • Sten­brot­tet Kinnekulle
 • Falkäng­en
 • Husa­by kyrka

I tillägg sät­ter vi upp nya skyl­tar vid geo­lo­gi­ut­ställ­ning­en vid Råda ås, utan­för Lid­kö­ping. Det­ta är på plats efter sommaren.

Vi har även ansökt om att sät­ta upp en skylt i A3-stor­lek i Varn­hem, men ännu inte fått dis­pens från Läns­sty­rel­sen. Bero­en­de på hur eko­no­min ser ut kan vi ha utrym­me att sät­ta upp ytter­li­ga­re någ­ra skyl­tar under hösten.

Stort tack till alla inblan­da­de som gjort det­ta möj­ligt, inte minst vår skylt­le­ve­ran­tör Göta Neon i Vårgårda!

Alla skyl­tar är finan­si­e­ra­de genom EU’s Landsbygdsprogram.

Upp­le­vel­se­vand­ring med fika: Klyftamon

By Aktivitetskalender

Vi ger oss ut i natur­re­ser­va­tet Klyf­ta­mons otämj­da ter­räng, vild­mark på rik­tigt! Det var här som det under den senas­te isti­den bra­ka­de loss ordent­ligt. Ofant­li­ga vat­ten­mas­sor for­sa­de fram när för­däm­ning­en som inlandsi­sen ska­pat vid Bil­ling­ens nord­spets släpp­te och kals­po­la­de sten­häl­lar­na på Klyf­ta­mon. Följ med och upp­lev fjäll­käns­la mitt i platåbergslandskapet!

Den gui­da­de vand­ring­en tar ca 3 tim­mar och en här­lig fika-kas­se med lokal anknyt­ning ingår! (Kaffe/te ingår). OBS! Det­ta är en krä­van­de vand­ring i oba­nad ter­räng, god fysik samt bra skor/ klä­der krävs.

☘ Datum: 2/8

☘ Start och slut: Klyf­ta­mon (OBS! var noga med koor­di­na­ter!) GPS: 58.518066, 13.641310

☘ Tid: kl.10:00 till ca kl 13:00

☘ Kost­nad och anmä­lan: 180:- ink guid­ning och fikakasse
Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “klyftamon2” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

☘ Längd: ca 6 km

☘ Hur krä­van­de: 5
(ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det är oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Anna Ber­gen­gren 073–910 89 51 , Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk – vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.

Geo­kids Kinnekulle

By Aktivitetskalender

Häng med på en även­tyrs­dag där vi upp­täc­ker det coo­la med naturen!

Till­sam­mans tes­tar vi roli­ga, prak­tis­ka och upp­le­vel­se­ba­se­ra­de akti­vi­te­ter som kom­mer ska­pa en för­stå­el­se och insikt om hur vik­tigt det är att ta hand om vårt fan­tas­tis­ka pla­tå­bergs­land­skap! Vi lagar mat utom­hus tillsammans.

Datum: Tis­dag 4 augusti.

Tid: Start kloc­kan 10.00, avslut kloc­kan 14.00

Plats: Råbäcks meka­nis­ka stenhuggeri

Ålder: 8–12 år

Kost­nad: Gra­tis, lunch ingår.

Klä­der efter väder!

OBS: Begrän­sat antal plat­ser och obli­ga­to­risk anmä­lan, görs på: https://www.gotene.se/upplevaochgora/ungdom/sommarlovsaktiviteter/sommarlovsaktiviteter/geokidskinnekulle.27797.html

Arran­gör: Kul­tur och fri­tid Göte­ne kom­mun till­sam­mans med Pla­tå­ber­gens Geopark.

Geo-kids Hun­ne­berg 1 juli: 8–12 år

By Aktivitetskalender

Är pla­tå­ber­gets hem­lig­het och jor­dens utveck­ling något för dig? Kom och expe­ri­men­te­ra med bar­nen på natur­kol­lo v. 26. Det blir 3 extra plat­ser ledi­ga den­na dag då vi har för­stärk­ning från Pla­tå­ber­gens Geo­park. Kost­nad 195 kr. Swish med namn och ålder till Stif­tel­sen Ber­ga­går­den 123–5477625

Samarr: Natur­sko­lan på Hunneberg

Geo-kids Hun­ne­berg 24 juni: 6–8 år

By Aktivitetskalender

Är pla­tå­ber­gets hem­lig­het och jor­dens utveck­ling något för dig? Kom och expe­ri­men­te­ra med bar­nen på natur­kol­lo v. 26. Det blir 3 extra plat­ser ledi­ga den­na dag då vi har för­stärk­ning från Pla­tå­ber­gens Geo­park. Kost­nad 195 kr. Swish med namn och ålder till Stif­tel­sen Ber­ga­går­den 123–5477625

 

Samarr: Natur­sko­lan på Hunneberg