Vi bju­der in nuva­ran­de och bli­van­de sam­ar­bets­part­ners till en forums­dag, för att lära sig mer om det fan­tas­tis­ka pla­tå­bergs­land­ska­pet! 

Block 1 (kl. 14:00–15:00) – Koor­di­na­tor för geo­par­ken och geo­ve­ta­re Anna Ber­gen­gren ger en intro­duk­tion till pla­tå­bergs­land­ska­pet. Hon kom­mer berät­ta om Une­sco glo­ba­la geo­par­ker, geo­tu­rism och pla­tå­bergs­land­ska­pets uni­ka geo­lo­gi. 

Block 2 (kl. 16:00–17:00) – Jonas Sten­ström är natur­vårds­bi­o­log och eko­log vid Natur­cent­rum AB och text­för­fat­ta­re till geo­par­kens senas­te bro­schyr, Ett land­skap blir till. Han berät­tar vad det är geo­lo­gin ger upp­hov till och vad vi ser i pla­tå­bergs­land­ska­pet. 

Efter des­sa före­läs­nings­pass kom­mer vi pra­ta och umgås över lite kaf­fe och fika. Sofia Hult­man, besöksnä­rings­stra­teg på geo­par­ken visar inloggsidan/verktygslådan för besöksnä­ring­en samt ett nytt kart­verk­tyg. Kart­verk­ty­get kan använ­das för att hit­ta intres­san­ta plat­ser för tex natur­tu­rist­gui­der och som stöd vid mark­nads­fö­ring för att und­vi­ka att mark­nads­fö­ra plat­ser som inte tål det.


Forums­da­gen vän­der sig till nuva­ran­de och bli­van­de sam­ar­bets­part­ners till geo­par­ken. Begrän­sat antal platser.

DATUM: 18 november

TID: 14.00-17.00

PLATS: Kul­tur­hu­set i Grästorp (Bell­man-salen) 

ANMÄ­LAN: info@platabergensgeopark.se. Med­de­la vil­ka av bloc­ken som du kom­mer att del­ta i, samt om fika öns­kas och ev. matintolerans.

HIT­TA: Kul­tur­hu­set i Grästorp lig­ger pre­cis bred­vid buss och tågstationen.