Luf­ten är fri – Fri­luft­s­å­ret 2021 går mot sitt slut. I bör­jan av året drog vi ju igång den upp­skat­ta­de utma­ning­en Expedition:15 för att upp­märk­sam­ma Fri­lufts­li­vets år. Expedition:15 går ut på att upp­ma­na folk till att upp­le­va alla våra pla­tå­berg. En mås­te inte nöd­vän­digt­vis ha varit på top­pen av alla berg. Men vi säger att man skall ha upp­levt alla berg. Lite lud­digt kanske, men många berg är en redan på när en åker på vägar­na run­tom­kring dem. Många blir fak­tiskt för­vå­na­de när vi säger att det finns fem­ton styc­ken pla­tå­berg i Väs­ter­göt­land. Där­för tyck­te vi att det var en god idé att pus­ha alla våra fem­ton berg.

Trots att vi i tea­met på Pla­tå­ber­gens Geo­park har pla­tå­ber­gen som arbets­plats så hade vi ännu inte upp­levt alla berg. Eller ja, vi har ju som sagt åkt på vägar­na runt dem och sett deras silu­et­ter. Så på det sät­tet har vi nog lyc­kats med utmaningen.

Men vi kän­de att det inte rik­tigt räck­te. Vi vil­le ägna de sista ber­gen i vår utma­ning något mer upp­märk­sam­het än en has­tig blick genom en bil­ru­ta i 70 kilo­me­ter per tim­me. Så vi tog oss an utma­ning­en på upp­lop­pet och boc­ka­de av de sista “små-ber­gen”. Så den­na kris­pi­ga vin­ter­dag, pre­cis innan snön föll över pla­tå­bergs­land­ska­pet, drog vi ut för att boc­ka av Plan­ta­ber­get, Tova­ber­get, Myg­ge­ber­get och Gisseberget.

Vi bör­ja­de med att åka till Plan­ta­ber­get. På vägen stan­na­de vi till vid Sto­re sten i Åsle. En rejäl min­nes­sten i dia­bas på hela 50 ton som res­tes 1896 till min­ne över Sla­get vid Åsle 1389. Väl fram­me vid natur­re­ser­va­tet Gun­nil­torp på Plan­ta­ber­gets öst­ra sida par­ke­ra­de och gick in mot ber­get. Vi tog oss upp på berg­kan­ten och följ­de den norrut. Vi stan­na­de till vid en klint som bjöd på vid­sträckt utsikt mot Varvs­ber­get och Kungs­le­na. Vi vand­ra­de sedan vida­re mot Dalen för att ta oss ner­åt. Nere i dalen fick vi se mäng­der av håris, eller vät­tesskägg som det ock­så kal­las. Det­ta feno­men upp­står på våta, rutt­na trägre­nar från löv­träd, spe­ci­ellt på bok eller ek, när tem­pe­ra­tu­ren är något under 0 °C och när mar­ken är snöfri. Vida­re följ­de vi Pil­grims­le­den längs ber­gets ned­si­da. Dia­bas väg­gen loc­ka­de oss genom löv­lö­sa gren­verk. Vi gjor­de en avstic­ka­re in till dia­ba­sen och dess mäk­ti­ga for­ma­tio­ner.  Väl till­ba­ka på Pil­grims­le­den kom vi till en öppen plats med ett ensamt fika­bord och en liten skylt med “Para­di­set” infräst i trä­et. Som en glän­ta öpp­nar det sig och en kan bara före­stäl­la sig en när­mast sakral käns­la här om våren.

Näs­ta berg på lis­tan var Gis­se­ber­get. Det­ta berg är svårt att kom­ma upp på utan att kor­sa pri­vat mark. Det­ta i kom­bi­na­tion med tids­brist gjor­de att vi val­de att upp­le­va ber­get på lite håll. Och tek­niskt sett var vi på ber­get med bilen då ber­get består av mer än bara top­pen. Så check på Gis­se­ber­get, som är det mins­ta av pla­tå­ber­gen i Väs­ter­göt­land. Men dess silu­ett är en av de mest distink­ta och upp­levs med för­del på håll. Vill man ta sig upp på ber­get så ger vi lite tips här.

På väg upp mot Tova- och Myg­ge­ber­get åkte vi för­bi Gerums­ber­get. Det boc­ka­de vi av redan i bör­jan på maj. Men när vi såg skyl­ten som hän­vi­sa­de till fynd­plat­sen för Gerumsman­teln – Sve­ri­ges älds­ta klä­des­plagg – var vi tvung­na att göra en avstic­ka­re. Efter att ha åkt en bra stund på skogs­vä­gen upp mot Hjor­ta­mos­sen, där fynd­plat­sen lig­ger, så kom vi fram till en P‑skylt och ytter­li­ga­re en hän­vis­ning mot den­na uni­ka plats. Genom gles tall­skog med en vin­ter­grön och mjuk mat­ta av mos­sa kom vi strax fram till en spång som leder ut en bit på mos­sen. Här sit­ter skyl­ten som mar­ke­rar plat­sen där man­teln hit­ta­des 1920. Man­teln åter­finns numer på Histo­ris­ka muse­et i Stock­holm. En kopia finns dock att beskå­da på Fal­byg­dens muse­um i Falköping.

Väl fram­me vid de två sista ber­gen bör­jar det skym­ma. Tova- och Myg­ge­ber­get upp­levs näs­tan som ett berg med två top­par. En pro­fil­bild på Myg­ge­ber­get hinns med innan vi tar oss vida­re mot Tova­ber­gets natur­re­ser­vat. Myc­ket av ter­räng­en nedan­för ber­get består av så kal­la­de extrem­rik­kärr. Efter att ha pas­se­rat en hit­tat in till en gam­mal trak­tor­väg när­ma­re den block­ri­ka bran­ten hit­tar vi till slut en “klev” med lagom lut­ning. Kle­ven är egent­li­gen en vilt­stig men dju­ren är ofta en vet­tig väg­vi­sa­re i otill­gäng­lig ter­räng. Efter att ha följt berg­kan­ten såg vi det sista lju­set sän­ka sig över Horn­bor­ga­sjön innan vi gick ner till bilen och for hemåt. Des­sa två berg är ing­et för den natu­ro­vane utan då rekom­men­de­rar vi att man avnju­ter Myg­ge­ber­get och Tova­ber­get från vägen som pas­se­rar mel­lan des­sa två och Syd­bil­ling­en där man nu så här års tyd­ligt kan se dia­ba­spe­lar­na tit­ta fram mel­lan trä­den på Tovaberget.

Med knapp mar­gi­nal – inom Fri­lufts­li­vets år 2021 – lyc­ka­des vi krys­sa alla fem­ton pla­tå­ber­gen i vårt områ­de. Men alla ber­gen har vid var­je besök visat att det finns mer att upp­täc­ka och fle­ra anled­ning­ar att åter­kom­ma. Var­je pla­tå­berg har ock­så sin egen uni­ka karak­tär vad gäl­ler natur och silu­ett som skif­tar med års­ti­der­na. Har du lyc­kats fyl­la din kryss­lis­ta med alla våra fem­ton berg i Pla­tå­ber­gens Geo­park under året? Om inte så kan vi med­de­la att vi bestämt oss för att Expedition:15 kom­mer leva vida­re även efter det­ta fri­luft­s­år. Kon­cep­tet har varit så upp­skat­tat att vi kör på. Så lad­da ner din kryss­lis­ta och ge dig ut på upp­täckts­färd i platåbergslandskapet.

Infor­ma­tion om Expedition:15 hit­tar du här >