Fred­rik Otter­dag läser Geo­ve­ten­skap och GIS på Göte­borgs Uni­ver­si­tet. Han kon­tak­ta­de oss på Pla­tå­ber­gens Geo­park när han i sin utbild­ning skul­le göra en pro­jekt­upp­gift. Upp­gif­ten var att ska­pa en A3 kartplansch/infografik i GIS som visa­de en till­gäng­lig­hets­a­na­lys (network ana­ly­sis) med res­ti­der mel­lan de vik­ti­gas­te plat­ser­na och från stör­re tät­be­fol­ka­de områ­den. Syf­tet blev att visu­a­li­se­ra geo­par­ken och visa bra ingång­ar och rut­ter för besö­ka­re inom Väst­ra Götaland.

Vad är ett GIS?

De fles­ta av oss använ­der GIS utan att tän­ka på det. För­mod­li­gen har du i din mobil inte bara har en, utan fle­ra appar som byg­ger på tek­ni­ken. För­kort­ning­en GIS står för geo­gra­fis­ka infor­ma­tions­sy­stem. Syste­men är dator­ba­se­ra­de och län­kar digi­ta­la kar­tor till infor­ma­tion om saker som finns, eller hän­del­ser som äger rum, vid ett visst geo­gra­fiskt läge.

Geo­gra­fis­ka infor­ma­tions­sy­stem används för inhämt­ning, ana­lys och visu­a­li­se­ring­ar av infor­ma­tion som är kopp­lad till en plats. De hjäl­per oss att tol­ka vår omvärld – och hit­ta oss själ­va. Det van­li­gas­te exemp­let är de digi­ta­la kar­tor som gör att du kan loka­li­se­ra en plats i din mobil och se hur du tar dig dit till fots, med bil, eller kol­lek­tiv­tra­fik. Eller var­för inte med båt?

GIS är ett vik­tigt red­skap i mil­jö­ar­be­te, forsk­ning och sam­hälls­byg­ge och används såväl kom­mer­si­ellt som av ide­el­la orga­ni­sa­tio­ner och i offent­lig förvaltning.

Inom det geo­lo­gis­ka områ­det så används det för att tex kart­läg­ga berg, jord och grundvattendata.