Senas­te artikeln

Där vatt­net gav oss dag­li­ga bröd (och ång­kok­ta havregryn)

I Varn­hem, vid foten av Bil­ling­en, har vatt­net all­tid haft en cen­tral roll allt sedan mun­kar­nas tid. En av kvar­nar­na som bygg­des på slu­tet av 1800-talet var en tre våning­ar hög ång­kvarn, byggd för att kun­na mala 2 300 ton hav­re var­je år …
Läs mer

I vårt pro­jekt “Ber­gen som leve­bröd” lyf­ter vi fram hur män­ni­skor levt med pla­tå­ber­gen som resur­ser i alla tider. Från de liv­gi­van­de käl­lor som spring­er ur ber­gen till bergar­ter som bru­tits för att få fram vik­tigt råma­te­ri­al. Människorna i platåbergslandskapet har i alla tider haft både ett eko­no­miskt och ett emo­tio­nellt band till ber­gen. I ett antal artik­lar berät­tar vi om por­lan­de käl­lor, kvarnstens­bryt­ning, kalkbränning, olje­till­verk­ning och ura­nut­vin­ning (!). Men det är inte bara artik­lar om indu­stri­histo­ria. Hur lever vi av pla­tå­ber­gen idag?