Hög­sko­lan i Sköv­de har utveck­lat bräd­spe­let ”Sago­spe­let Ska­ra­borg”. Spe­let går ut på att lösa oli­ka sor­ters upp­drag, och det gör du genom att berät­ta de smar­tas­te och roli­gas­te sagor­na. Det finns två spel­lä­gen – sam­ar­be­te eller täv­ling. Spe­let inne­hål­ler spel­plan med en kar­ta över Ska­ra­borg, regel­bok, upp­drags­kort och tre oli­ka sor­ters resurs­kort – väsen, magi och skat­ter. Spe­let är rikt illustrerat.

– Vi har bland annat test­spe­lat med musei­pe­da­go­ger som alla gil­la­de täv­lings­lä­get bäst, men var över­ens om att ifall de skul­le spe­la med sina yng­re barn skul­le de väl­ja sam­ar­bets­lä­get först. Om påhit­ti­ga för­äld­rar spe­lar med famil­jen går det nog bra om bar­nen är så små som fyra år, säger Lars Vip­sjö, Hög­sko­lan i Skövde.

Till stöd för berät­tan­det finns en kar­ta över Ska­ra­borg, vil­ken utgör spel­pla­nen, och spel­kort med bil­der och spän­nan­de infor­ma­tion om väsen, magi och skat­ter, kopp­la­de till oli­ka plat­ser på kar­tan. Plat­ser­na år att besö­ka och skat­ter­na finns fak­tiskt att se.

Per­son­gal­le­ri och mil­jö­er utgår från bokse­ri­en KLUB. Sago­spe­let Ska­ra­borg är ett resul­tat av pro­jek­tet KAS­TiS (Kul­tur­arv och spel­tek­no­lo­gi i Ska­ra­borg). Stu­den­ter vid Hög­sko­lan i Sköv­de har under hela KAS­TiS-pro­jek­tet haft sam­ver­kan med natur- och kul­tur­arvspe­da­go­ger run­tom i Ska­ra­borg, för att hit­ta och lyf­ta loka­la sagor och berättelser.

Spe­let finns att köpa bland annat på fle­ra muse­er i Ska­ra­borg, Turist­by­rån i Sköv­de, på Lokrantz för­lags hem­si­da och går ock­så att bestäl­las online.