För­ra vec­kans utvär­de­rings-tur­né pågick under de tre inten­si­va och givan­de dagar. Utvär­de­rar­na Alex och Sig­gi från det Glo­ba­la Geo­parlsnär­ver­ket (GGN) var här för att utvär­de­ra vår ansö­kan om att få sta­tus som en Une­sco Glo­bal Geopark.
Vi i geo­parkstea­met (Anna, Sofia och Hen­rik) res­te runt till­sam­mans med utvär­de­rar­na till sig­ni­fi­ka­ti­va plat­ser som tyd­ligt visar det uni­ka med pla­tå­bergs­land­ska­pet. Men det är inte bara själ­va land­ska­pet som är unikt och gjor­de stort intryck på Alex och Sig­gi. Ute på plats fick de träf­fa poli­ti­ker, gui­der, des­ti­na­tions­ut­veck­la­re, före­stån­da­re, mm, som med enga­ge­mang och stolt­het berät­ta­de om sina verk­sam­he­ter, sam­ver­kan och sin syn på land­ska­pet. Vid vårt sista möte på lör­da­gen fick vi en extra kom­men­tar från Alex och Sig­gi, att de tyck­te det varit väl­digt bra upp­slut­ning och stort enga­ge­mang bland alla män­ni­skor som de mött. Nu vän­tar vi med spän­ning på ett pre­li­mi­närt besked någon gång i janu­a­ri- feb­ru­a­ri 2022, för att sedan mot­ta ett offi­ci­ellt besked i april. Vi kän­ner oss myc­ket stol­ta över det land­skap och de män­ni­skor vi fått för­må­nen att visa fram! Stort tack till ALLA er som var med under des­sa dagar på ett eller annat sätt.