Category

Uppleva

Vi krys­sa­de de sista ber­gen på Expedition:15

By Nyheter, Uppleva, Vårt område

Luf­ten är fri – Fri­luft­s­å­ret 2021 går mot sitt slut. I bör­jan av året drog vi ju igång den upp­skat­ta­de utma­ning­en Expedition:15 för att upp­märk­sam­ma Fri­lufts­li­vets år. Expedition:15 går ut på att upp­ma­na folk till att upp­le­va alla våra pla­tå­berg. En mås­te inte nöd­vän­digt­vis ha varit på top­pen av alla berg. Men vi säger att man skall ha upp­levt alla berg. Lite lud­digt kanske, men många berg är en redan på när en åker på vägar­na run­tom­kring dem. Många blir fak­tiskt för­vå­na­de när vi säger att det finns fem­ton styc­ken pla­tå­berg i Väs­ter­göt­land. Där­för tyck­te vi att det var en god idé att pus­ha alla våra fem­ton berg.

Trots att vi i tea­met på Pla­tå­ber­gens Geo­park har pla­tå­ber­gen som arbets­plats så hade vi ännu inte upp­levt alla berg. Eller ja, vi har ju som sagt åkt på vägar­na runt dem och sett deras silu­et­ter. Så på det sät­tet har vi nog lyc­kats med utmaningen.

Men vi kän­de att det inte rik­tigt räck­te. Vi vil­le ägna de sista ber­gen i vår utma­ning något mer upp­märk­sam­het än en has­tig blick genom en bil­ru­ta i 70 kilo­me­ter per tim­me. Så vi tog oss an utma­ning­en på upp­lop­pet och boc­ka­de av de sista “små-ber­gen”. Så den­na kris­pi­ga vin­ter­dag, pre­cis innan snön föll över pla­tå­bergs­land­ska­pet, drog vi ut för att boc­ka av Plan­ta­ber­get, Tova­ber­get, Myg­ge­ber­get och Gisseberget.

Vi bör­ja­de med att åka till Plan­ta­ber­get. På vägen stan­na­de vi till vid Sto­re sten i Åsle. En rejäl min­nes­sten i dia­bas på hela 50 ton som res­tes 1896 till min­ne över Sla­get vid Åsle 1389. Väl fram­me vid natur­re­ser­va­tet Gun­nil­torp på Plan­ta­ber­gets öst­ra sida par­ke­ra­de och gick in mot ber­get. Vi tog oss upp på berg­kan­ten och följ­de den norrut. Vi stan­na­de till vid en klint som bjöd på vid­sträckt utsikt mot Varvs­ber­get och Kungs­le­na. Vi vand­ra­de sedan vida­re mot Dalen för att ta oss ner­åt. Nere i dalen fick vi se mäng­der av håris, eller vät­tesskägg som det ock­så kal­las. Det­ta feno­men upp­står på våta, rutt­na trägre­nar från löv­träd, spe­ci­ellt på bok eller ek, när tem­pe­ra­tu­ren är något under 0 °C och när mar­ken är snöfri. Vida­re följ­de vi Pil­grims­le­den längs ber­gets ned­si­da. Dia­bas väg­gen loc­ka­de oss genom löv­lö­sa gren­verk. Vi gjor­de en avstic­ka­re in till dia­ba­sen och dess mäk­ti­ga for­ma­tio­ner.  Väl till­ba­ka på Pil­grims­le­den kom vi till en öppen plats med ett ensamt fika­bord och en liten skylt med “Para­di­set” infräst i trä­et. Som en glän­ta öpp­nar det sig och en kan bara före­stäl­la sig en när­mast sakral käns­la här om våren.

Näs­ta berg på lis­tan var Gis­se­ber­get. Det­ta berg är svårt att kom­ma upp på utan att kor­sa pri­vat mark. Det­ta i kom­bi­na­tion med tids­brist gjor­de att vi val­de att upp­le­va ber­get på lite håll. Och tek­niskt sett var vi på ber­get med bilen då ber­get består av mer än bara top­pen. Så check på Gis­se­ber­get, som är det mins­ta av pla­tå­ber­gen i Väs­ter­göt­land. Men dess silu­ett är en av de mest distink­ta och upp­levs med för­del på håll. Vill man ta sig upp på ber­get så ger vi lite tips här.

På väg upp mot Tova- och Myg­ge­ber­get åkte vi för­bi Gerums­ber­get. Det boc­ka­de vi av redan i bör­jan på maj. Men när vi såg skyl­ten som hän­vi­sa­de till fynd­plat­sen för Gerumsman­teln – Sve­ri­ges älds­ta klä­des­plagg – var vi tvung­na att göra en avstic­ka­re. Efter att ha åkt en bra stund på skogs­vä­gen upp mot Hjor­ta­mos­sen, där fynd­plat­sen lig­ger, så kom vi fram till en P‑skylt och ytter­li­ga­re en hän­vis­ning mot den­na uni­ka plats. Genom gles tall­skog med en vin­ter­grön och mjuk mat­ta av mos­sa kom vi strax fram till en spång som leder ut en bit på mos­sen. Här sit­ter skyl­ten som mar­ke­rar plat­sen där man­teln hit­ta­des 1920. Man­teln åter­finns numer på Histo­ris­ka muse­et i Stock­holm. En kopia finns dock att beskå­da på Fal­byg­dens muse­um i Falköping.

Väl fram­me vid de två sista ber­gen bör­jar det skym­ma. Tova- och Myg­ge­ber­get upp­levs näs­tan som ett berg med två top­par. En pro­fil­bild på Myg­ge­ber­get hinns med innan vi tar oss vida­re mot Tova­ber­gets natur­re­ser­vat. Myc­ket av ter­räng­en nedan­för ber­get består av så kal­la­de extrem­rik­kärr. Efter att ha pas­se­rat en hit­tat in till en gam­mal trak­tor­väg när­ma­re den block­ri­ka bran­ten hit­tar vi till slut en “klev” med lagom lut­ning. Kle­ven är egent­li­gen en vilt­stig men dju­ren är ofta en vet­tig väg­vi­sa­re i otill­gäng­lig ter­räng. Efter att ha följt berg­kan­ten såg vi det sista lju­set sän­ka sig över Horn­bor­ga­sjön innan vi gick ner till bilen och for hemåt. Des­sa två berg är ing­et för den natu­ro­vane utan då rekom­men­de­rar vi att man avnju­ter Myg­ge­ber­get och Tova­ber­get från vägen som pas­se­rar mel­lan des­sa två och Syd­bil­ling­en där man nu så här års tyd­ligt kan se dia­ba­spe­lar­na tit­ta fram mel­lan trä­den på Tovaberget.

Med knapp mar­gi­nal – inom Fri­lufts­li­vets år 2021 – lyc­ka­des vi krys­sa alla fem­ton pla­tå­ber­gen i vårt områ­de. Men alla ber­gen har vid var­je besök visat att det finns mer att upp­täc­ka och fle­ra anled­ning­ar att åter­kom­ma. Var­je pla­tå­berg har ock­så sin egen uni­ka karak­tär vad gäl­ler natur och silu­ett som skif­tar med års­ti­der­na. Har du lyc­kats fyl­la din kryss­lis­ta med alla våra fem­ton berg i Pla­tå­ber­gens Geo­park under året? Om inte så kan vi med­de­la att vi bestämt oss för att Expedition:15 kom­mer leva vida­re även efter det­ta fri­luft­s­år. Kon­cep­tet har varit så upp­skat­tat att vi kör på. Så lad­da ner din kryss­lis­ta och ge dig ut på upp­täckts­färd i platåbergslandskapet.

Infor­ma­tion om Expedition:15 hit­tar du här >

Team­dag på Varvsberget

By Nyheter, Uppleva, Vårt område

För­ra vec­kan var det dags för oss på Pla­tå­ber­gens Geo­park att ha pla­ne­rings­dag i Sköv­de och hur avslu­tar man en sådan, om inte på ett pla­tå­berg. Eftersom vi kic­kat igång Expedition:15 så har vi ju ett ansvar att ock­så vi i orga­ni­sa­tio­nen skall boc­ka av de fem­ton pla­tå­ber­gen i vår geopark.

Vi begav oss till Kungs­le­na kyr­ka och möt­te upp med geo­log Tor­björn Pers­son och vår gui­de Bos­se Wall­ström, boen­de på ber­gets slutt­ning. Han har till­sam­mans med gran­nar röjt upp och påbör­jat fina vand­rings­le­der på Varvs­ber­gets nor­ra ände. Leder­na utgår som sagt från par­ke­ring­en vid kyr­kan och fort­sät­ter upp mot ber­get via Lena­borg. Fina skyl­tar visar vägen och gör det lätt att hit­ta till de sevär­da hotspots ber­get bju­der på. Här hit­tar vi som sagt den del­vis utgräv­da forn­bor­gen Lena­borg, en fan­ta­si­eg­gan­de hus­grund inne i sko­gen, en märk­lig ekplan­te­ring och fler­ta­let klin­tar med mils­vid utsikt. På top­pen av Varvs­ber­get hit­tar vi tex Höge­klint där det finns ett fint vind­skydd, eldstad och bän­kar. Per­fekt om man vill över­nat­ta och vak­na upp till en sago­lik fond med Plan­ta­ber­get, Bor­gun­da­ber­get och Bil­ling­en i blickfånget.

Vand­ring­en run­da­des av vid Bos­ses lust­hus med utsikt över pla­tå­bergs­land­ska­pet. Här satt vi och sur­ra­de kring histo­ria, geo­lo­gi och fram­tids­pla­ner tills efter­mid­da­gen blev kväll. Bos­se berät­ta­de att leder­na kom­mer fort­sät­ta utveck­las både med fler sträck­ning­ar, skylt­ning och infor­ma­tions­tav­lor. Vi läm­na­de Varvs­ber­get med ett stort sug att åter­kom­ma och upp­le­va mer. Ett tips om man ännu inte boc­kat av det på sin kryss­lis­ta för Expedition:15.

Kungs­le­na bju­der på spän­nan­de histo­ria som är fylld av action och dra­ma­tik. Här utspe­la­des 1208 ett av medel­ti­dens vik­ti­ga­re slag mel­lan den dans­ke Kung Sver­ker II och Erik Knuts­son. Om dra­ma­ti­ken vitt­nar namn som Ryt­ta­re­bac­kar­na, Jäm­mersled och Hel­ve­teskär­ret. I områ­det finns fle­ra histo­ris­ka sevärd­he­ter som sät­ter fan­ta­sin i spinn, bl.a. Kungs­le­na kyr­ka, Kungs­går­den, Lena­borg, Kung Vides hög, Monu­men­tet, mm. Besök Lena Gil­les site för att läsa mer >

Expedition:15 – Upp­lev våra 15 pla­tå­berg under 2021

By Nyheter, Uppleva, Vårt område

Luf­ten är fri/Friluftslivets år 2021 är ett pro­jekt som leds av Svensk fri­lufts­liv som syf­tar till att få fler män­ni­skor att pro­va fri­lufts­liv och lång­sik­tigt fort­sät­ta samt öka med­ve­ten­he­ten om fri­lufts­li­vets vär­den och alle­mans­rät­ten. Forsk­ning­en visar ju att fri­lufts­liv har posi­ti­va effek­ter både på häl­san, eko­no­min och mil­jön. Effek­ter som vi behö­ver nu mer än någonsin.

Vi på Pla­tå­ber­gens Geo­park äls­kar fri­lufts­liv och tyc­ker såklart pro­jek­tet är helt rätt och kom­mer att bely­sa det­ta under 2021 på oli­ka sätt. Där­för har vi dra­git igång Expedition:15 som en upp­ma­ning att upp­täc­ka sitt när­om­rå­de och stär­ka pla­tå­bergs­land­ska­pet som varu­mär­ke. Så här ser vår upp­ma­ning ut:

Utfors­ka de väst­göts­ka pla­tå­ber­gen och boc­ka av alla fem­ton under fri­lufts­li­vets år 2021. Oav­sett fri­luft­s­er­fa­ren­het så är det­ta även­ty­ret något för alla.

Ta med dig bar­nen, trä­nings­kom­pi­sar­na, kol­le­gor­na eller PRO-gäng­et och ge er ut på var­dags­ä­ven­tyr. Kom­bi­ne­ra expe­di­tio­ner­na med en fika­korg, storm­kö­ket eller något gott från ditt loka­la cafe och upp­lev våra berg och land­ska­pet där emel­lan. Hur du vill – till fots, på mountain­bi­ke, kanot, ski­dor eller snö­skor. När du vill – Gör det på en vec­ka eller använd årets alla 365 dagar. Du tar det i din egen tid och takt. Och du! Glöm inte alle­mans­rät­ten; att inte stö­ra inte för­stö­ra men fram­för allt, ut och njut av vårt spe­ci­el­la platåbergslandskap!

Vi har tagit fram en kryss­lis­ta så du kan pla­ne­ra och hål­la ord­ning på dina expe­di­tio­ner. Lad­da ner eller häm­ta den på din när­mas­te turist­by­rå. Glöm inte att skic­ka in din kryss­lis­ta till oss när du är klar så skic­kar vi en goodie­bag. Adres­sen står på krysslistan.

Dela gär­na ditt även­tyr på soci­a­la medi­er och tag­ga med: #expedition15 #pla­tå­ber­gens­geo­park #luf­tenär­fri

Lad­da ner kryss­lis­tan (PDF)

 

 

Som­ma­rens geo­lo­gi­ut­ställ­ning­ar i platåbergslandskapet

By Geologi, Nyheter, Uppleva

 

Du har väl inte mis­sat att vi har fle­ra geo­lo­gi­ut­ställ­ning­ar runt om i pla­tå­bergs­land­ska­pet i som­mar? Per­fekt de dagar väd­ret inte tillå­ter bad och strandhäng.

Väner­mu­se­et i Lidköping:

14 juni till 25 augusti 2020 visas två utställ­ning­ar på temat geologi.

Öga för Geo­lo­gi är en inter­ak­tiv utställ­ning från Tek­ni­kens hus i Luleå. Utfors­ka och lär dig mer om våra vik­ti­gas­te mineraler.

Väs­ter­göt­lands uni­ka pla­tå­berg skild­ras i utställ­ning­en Våra Pla­tå­berg – Lek och lär bland lager av histo­ria. Här kan du på ett lust­fyllt sätt upp­täc­ka hur vårt när­om­rå­de bil­dats. Utställ­ning­en är pro­du­ce­rad av Vänermuseet
i sam­ver­kan med Pla­tå­ber­gens Geopark.

Var­je tors­dag fram till 6/8 mel­lan kl 13–16 är det dess­utom Sten­kul i ska­par­verk­sta­den på muse­et. En lek­full expe­ri­ment­stund bland ste­nar och mine­ral. För hela famil­jen! Ing­en anmä­lan krävs. Begrän­sat antal platser.

För öppe­ti­der, se här.

Natu­rum Hornborgasjön:

Här visas vår till­fäl­li­ga geo­lo­gi­ut­ställ­ning säsong­en ut. Uppe i tor­net finns det dess­utom en per­ma­nent utställ­ning, där har du ock­så utsikt över fler­ta­let av våra platåberg!

Läs mer om öppe­ti­der här.

Lug­nås Qvarnstensgruva:

Här har vi ock­så en till­fäl­lig geo­lo­gi­ut­ställ­ning säsong­en ut. Pas­sa på och följ med på någ­ra av de dag­li­ga guid­ning­ar­na nere i gru­van . Euro­pas enda kvarnstens­gru­va som är öppen för publik!

Läs mer om öppe­ti­der och pri­ser här.

Övrigt:

Dess­utom finns det en per­ma­nent geo­lo­gi­ut­ställ­ning på Kung­a­jaktsmu­se­et Älgens Berg på Hun­ne­berg. Läs mer om öppe­ti­der här.

Även Fal­byg­dens muse­um berät­tar om geo­lo­gi och mega­lit­gra­var­na på Fal­byg­den. Öppe­ti­der hit­tar ni här.

 

 

Vand­ring­ar 2020

By Nyheter, Uppleva

I vår akti­vi­tets­ka­len­der lig­ger nu årets vand­ring­ar uppe! Klic­ka in på https://www.platabergensgeopark.se/aktivitetskalender/

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt. Trots rådan­de läge tyc­ker vi att det är vik­tigt med menings­ful­la och häl­so­sam­ma akti­vi­te­ter ute i natu­ren och det­ta gäl­ler för våra akti­vi­te­ter i år:

☘️ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 per­so­ner och ibland mind­re, på var­je aktivitet
☘️ Alla akti­vi­te­ter kom­mer vara utom­hus där det finns möj­lig­het att hål­la bra avstånd till varandra
☘️ Själv­klart ska en bara kom­ma på akti­vi­te­ten om en är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start

Vi kom­mer ha någ­ra oli­ka typer aktiviteter:
🍎 Mat­vand­ring­ar där en lyx­ig lagad mål­tid från en lokal pro­du­cent ingår. Des­sa är lite läng­re, ca tre timmar.
🍎 Natur­vand­ring­ar där fika från en lokal pro­du­cent ingår. Lite kor­ta­re, ca två timmar.
🍎 Före­läs­ning­ar och kor­ta­re guid­ning­ar utan mat.

En del vand­ring­ar är mer fysiskt utma­nan­de, en del har mer fokus på indu­stri­histo­ria, en del mer på natur och geo­lo­gi. Vi hop­pas att det ska fin­nas något för alla!