Under våren har Lovi­sa Gleis­ner haft sin prak­tik hos oss på Pla­tå­ber­gens Geo­park. Hon stu­de­rar på geo­ve­ten­skaps­ut­bild­ning­en i Lund och är inne på sitt tred­je år. Vi vil­le lära kän­na hen­ne lite mer så vi ställ­de någ­ra frå­gor till henne:

 

Berät­ta om vad det är för utbild­ning du läser!

Jag läser det natur­ve­ten­skap­ligt kan­di­dat­pro­gram­met med inrikt­ning geo­lo­gi på Lunds uni­ver­si­tet. Jag har pre­cis påbör­jat min kan­di­dat­ar­be­te som fak­tiskt kom­mer att hand­la om kalk­ste­nen på Bil­ling­en. Till hös­ten kom­mer jag att påbör­ja min mas­ter­ut­bild­ning med inrikt­ning berg­grunds­geo­lo­gi. Vid sidan om mina stu­di­er hjäl­per jag till med Geo­lo­gi­pod­den som någ­ra vän­ner till mig star­ta­de. Där får man på ett rik­tigt roligt och under­hål­lan­de sätt lära sig om vad geo­lo­gi är för något!

Geo­lo­gi­pro­gram­met är en väl­dig rolig och intres­sant utbild­ning som många tyvärr mis­sar! Man får läsa många intres­san­ta kur­ser, allt från hur jor­den är upp­byggd till vul­ka­ner och för­o­re­nat vat­ten. Det som är så bra med utbild­ning­en är att det inte bara är en mas­sa före­läs­ning­ar och teo­ri, utan väl­digt myc­ket prak­tiskt ock­så! Man får åka på en hel del exkur­sio­ner, främst runt om i Skå­ne, men ock­så till and­ra plat­ser i Sve­ri­ge och värl­den. I en av exkur­sio­ner­na får man fak­tiskt besö­ka någ­ra av pla­tå­ber­gen! Att få se geo­lo­gin i fält och få prö­va på rik­tigt fält­ar­be­te är myc­ket givan­de och du lär dig myc­ket. Man får även arbe­ta i labb och utfö­ra oli­ka slags labo­ra­tio­ner och även stu­de­ra oli­ka bergar­ter och mine­ra­ler i mik­ro­skop. Bland det bäs­ta med utbild­ning­en är våra lära­re. De brin­ner verk­li­gen för sina ämnes­om­rå­den och är så peda­go­gis­ka. De ger allt för att vi ska lära oss och deras entu­si­asm smit­tar lätt av sig.

Att arbets­mark­na­den sedan är god är ett defi­ni­tivt ett plus. Geo­lo­gi är verk­li­gen ett brett ämne och utbild­ning­en ger en bra grund att stå på. Geo­log är ett yrke som blir allt­mer aktu­ellt. Grund­vat­ten­frå­gor, kli­mat­för­änd­ring­ar och utnytt­jan­det av natur­re­sur­ser är områ­den som just nu är vik­ti­ga­re än någon­sin. Möj­lig­he­ten till att få job­ba inter­na­tio­nellt har all­tid varit vik­tigt för mig och att vara utbil­dad geo­log ger goda arbets­möj­lig­he­ter även på den inter­na­tio­nel­la mark­na­den. Geo­lo­gi finns ju överallt!

Var­för fast­na­de du för geo­lo­gi? Har du någon idé om vad du vill job­ba med efter din utbildning?

Som många and­ra hal­ka­de jag in på geo­lo­gin. Från bör­jan var jag helt inställd på att bli ingen­jör och bör­ja­de fak­tiskt att läsa maskin­tek­nik, men jag insåg snabbt att det var nog egent­li­gen ing­et för mig. Jag vil­le utbil­da mig något mer natur­nä­ra då jag all­tid gil­lar djur och natur. Så inför näs­ta ansök­nings­pe­ri­od satt jag och läs­te ige­nom utbild­nings­ka­ta­lo­ger och blev intres­se­rad av just geo­lo­gi­ut­bild­ning­en. Ju mer jag läs­te om utbild­ning­en desto mer insåg jag att det här fak­tiskt skul­le vara något för mig. Jag kän­de redan efter den förs­ta före­läs­ning­en att jag hade hit­tat rätt.

När jag tän­ker till­ba­ka har jag all­tid gil­lat geo­lo­gi, men ald­rig för­stått det rik­tigt. Som många and­ra barn sam­la­de jag på fina ste­nar som jag hade i en sko­kar­tong. Jag minns en rolig utflykt vi gjor­de i grund­sko­lan där vi åkte till Kin­ne­kul­le och besök­te Sto­ra sten­brot­tet för att leta fos­sil — dino­sau­ri­er har all­tid varit ett fasci­ne­ra­de ämne för mig. Någon gång i gym­na­si­et pra­ta­de vi om plat­tek­to­nik och hur kon­ti­nen­ter rör sig samt hur det kan ge upp­hov till natur­ka­ta­stro­fer. Jag gil­la­de verk­li­gen des­sa ämnen men det var ing­en som sa till mig att det var geo­lo­gi vi pra­ta­de om. Geo­lo­gi är ing­et ämne man lär sig i grund­sko­lan vil­ket är väl­digt synd.

I fram­ti­den vill jag nog job­ba med geo­ha­zards – allt­så med ris­ker som geo­lo­gin kan ska­pa som till exem­pel jord­bäv­ning­ar och vul­kan­ut­brott. Jag skul­le vil­ja job­ba i utsat­ta län­der där natur­ka­ta­stro­fer ofta leder till sto­ra ska­dor och job­ba för att före­byg­ga och mini­me­ra dem.

Vad hade du för rela­tion till pla­tå­bergs­land­ska­pet innan du bör­ja­de din prak­tik hos oss?

Jag är upp­vux­en i Vara och har all­tid haft ber­gen inpå knu­ten. Det har bli­vit en del utflyk­ter under min upp­växt, allt från att besö­ka älg­mu­se­et på Hun­ne­berg till ski­dåk­ning på Mös­se­berg. När jag väl bör­ja­de utbil­da mig till geo­log fick jag upp ögo­nen för hur unikt det här land­ska­pet verk­li­gen är och där­för är jag glad över att kun­na bidra till att väc­ka intres­se och öka kun­ska­pen för geo­lo­gin just här!

Till sist, har du lärt dig någon ny spän­nan­de fak­ta om pla­tå­ber­gens geo­lo­gi som du inte viss­te innan?
Oj, det känns som jag har lärt mig väl­digt myc­ket! Om jag ska väl­ja en sak får det nog bli alun­skif­fern. Jag viss­te inte att den här svar­ta skif­fern inne­höll så myc­ket spän­nan­de geo­lo­gi och hur vik­tigt den har varit för Sve­ri­ge, och fort­fa­ran­de är! Att bry­tan­det av alun­skif­fern har lett till ska­pan­det av vind­lan­de gruv­gång­ar genom Kin­ne­kul­le är så coolt!