Nu lig­ger årets vand­ring­ar uppe! I en serie av vand­ring­ar med loka­la pla­tå­bergs­gui­der får du föl­ja med ut och lära kän­na plat­ser, natur men även sma­ken av pla­tå­bergs­land­ska­pet då des­sa vand­ring­ar sär­skilt vän­der sig till dig som vill utfors­ka en plats med alla sin­nen! Ålle­bergs änne, Olje­ko­ken på Kin­ne­kul­le och Klas­borg — och Våmbs äng­ar på Bil­ling­en är bara någ­ra av plat­ser­na för årets vandringar.

Årmil­jo­ner av geo­lo­gis­ka hän­del­ser har for­mat det vi kal­lar platåberg­slandskapet som bju­der på en stor vari­a­tion i både geo­lo­gi, bio­lo­gi och kul­tur­histo­ria. Här finns pene­pla­net (urbergs­y­tan) med sina slä­ta berg­häl­lar, pla­tå­ber­gen som med uni­ka bergla­ger reser sig över slät­ten och istidsavsätt­ningar som ska­par ett böl­jan­de land­skap. På och kring pla­tå­ber­gen hit­tar vi barr­skog, körs­bärs­blom, ädellövskog, ramslöklun­dar, ras­bran­ter, lod­rä­ta berg­väg­gar, alvar, mos­sar och kärr. Nedan­för ber­gen fin­ner vi grun­da slätt­sjö­ar, böl­jan­de åsar och beva­ra­de kul­tur­land­skap som länge varit områ­dets kornbod.

Pla­tå­ber­gen har länge varit bety­del­se­ful­la för män­ni­skor som bott och ver­kat i områ­det. Sto­ra mäng­der av kul­turhistoriska läm­ning­ar så som mega­litgravar, run­ste­nar, sten­kyr­kor, klos­ter, slott och bor­gar. Pla­tå­bergs­land­ska­pet är  ock­så fullt av spår som visar hur ste­nen blev till leve­bröd för män­ni­skan. Ste­nin­du­strins histo­ria syns på många håll i områ­det. Här kryl­lar det av läm­ning­ar efter sten­brott, kalk­bruk och kvarnstensgruvor.

Här hit­tar du alla vandringarna.