5–8 mars del­tog Anna på det Euro­pe­is­ka geo­parks­nät­ver­kets vår­mö­te i Tur­ki­et (49th EGN Coor­di­na­tion Com­mit­tee Mee­ting). När­ma­re 200 del­ta­ga­re hade sam­lats i Kula — Salih­li Une­sco glo­ba­la geo­park, Tur­ki­ets enda Une­sco-utmärk­ta geo­park. Under tre dagar hade vi möten, works­hops, och även en dag i fält där vi tit­ta­de när­ma­re på områ­dets geo­lo­gi och kultur.

Kula — Salih­li Une­sco glo­ba­la geo­park är belä­get i den öst­ra delen av Ege­is­ka regi­o­nen i Tur­ki­et. Den inne­hål­ler spår från över 200 mil­jo­ner år av jor­dens histo­ria, från pale­o­zo­is­ka meta­mor­fa bergar­ter till för­hi­sto­ris­ka vul­kan­ut­brott. Geo­par­ken omfat­tar tre distink­ta områ­den: Kula vul­kan­pro­vin­sen: ett av de yngs­ta vul­kan­fäl­ten i Tur­ki­et, Gedizgrab­ben: en myc­ket tek­to­niskt aktiv regi­on och Boz­dağ-ber­gen. Geo­par­ken är ock­så av stor kul­tur­hi­sto­risk bety­del­se med fotav­tryck­fos­si­ler­na i Çakal­lar, Kan­lı­kaya-klipp­mål­ning­ar­na och grav­kul­lar­na från det som en gång var huvud­sta­den i Lydi­er­ri­ket (där peng­ar tros ha upp­fun­nits) rui­ner­na av Sar­dis, grun­dat för näs­tan 3000 år sedan, och ett tem­pel tilläg­nat Arte­mis på 300-talet f.Kr.