Vi skic­ka­de hös­ten 2019 in ansö­kan om att bli god­kän­da som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park. Enligt nor­mal pro­ce­dur skul­le ansö­kan utvär­de­rats som­ma­ren efter (dvs 2020), men på grund av pan­de­min ställ­des det in.

Men med ett för­bätt­rat världs­lä­ge så kan utvär­de­ring­ar­na änt­li­gen genom­fö­ras i år! Det kom­mer det två per­so­ner från det Glo­ba­la Geo­parks­nät­ver­ket (GGN) för att göra en utvär­de­ring av vår ansö­kan. Det är Alex­an­dru And­ra­sa­nu (Rumä­ni­en) och Sigur­dur Sigur­sve­ins­son (Island) som kom­mer den 6–10 okto­ber. De kom­mer både ha möten med oss i geo­parkstea­met och se på vår verk­sam­hets­plan, vår eko­no­mi, osv. men även resa runt och tit­ta på besöks­mål och träf­fa poli­ti­ker och partners.

De två utvär­de­rar­na skri­ver en rap­port efter sitt besök, med en rekom­men­da­tion om man ska bli god­känd eller inte. Utfal­let på utvärderingen/ ansö­kan kan bli tre. Anting­en får man grönt kort, och blir god­känd direkt, eller så kan man få rött kort och ansö­kan avslås – eller så kan man få ett gult kort. Gult kort bety­der att ansö­kan skjuts upp två år och att man får en lis­ta med rekom­men­da­tio­ner att förbättra.

Om man blir god­känd beslu­tas det i Une­scos gene­ral­för­sam­ling när de sam­man­trä­der var­je vår. Man blir bara god­känd fyra år i taget – där­ef­ter mås­te man skic­ka in en rap­port och åter­i­gen få besök av två kon­trol­lan­ter från Une­sco som ska föl­ja upp geo­par­kens arbe­te på plats. Även här kan man få tre möj­li­ga utfall: grönt, gult eller rött kort.