Category

Nyheter

Invig­ning av Hal­le- och Hun­ne­bergs nya ledsystem

By Nyheter

Projek­tet Hal­le- och Hun­ne­bergs Utveck­ling bjöd in till invig­ning av det nya led­sy­ste­met med vand­rings­le­der. En grupp om cir­ka fyr­tio per­so­ner – där­ibland pri­vat­per­so­ner, lokal­press och repre­sen­tan­ter från kom­mu­ner­na och aktö­rer på ber­gen – var på plats trots sva­jigt väder. Pro­jekt­le­da­ren Char­lot­ta Bang och Sve­askogs Mat­ti­has Kjell pre­sen­te­ra­de resul­ta­tet av fle­ra års arbe­te med upp­rust­ning av vand­rings­le­der­na på tvil­ling­ber­gen vid Vänerns söd­ra spets.

En repre­sen­tant från Sve­askog berät­ta­de ock­så om deras arbe­te och att skogs­bru­ket på ber­gen är lite av en expe­ri­ment­verk­stad för fram­ti­dens håll­ba­ra skogs­bruk. Repre­sen­tan­ter från kom­mu­ner­na (Troll­hät­tan, Väners­borg och Grästorp) och Maria Weber från Visit Troll­hät­tan-Väners­borg kom upp på scen och uttryck­te sin entu­si­asm över det nya led­sy­ste­met. Även Ber­ga­gårds­stif­tel­sens ord­fö­ran­de Ben­ny Jonas­son sade någ­ra väl val­da ord och tac­ka­de Char­lot­ta för hen­nes sto­ra enga­ge­mang. Sofia Hult­man och Hen­rik The­o­dors­son från Pla­tå­ber­gens Une­sco glo­ba­la geo­park berät­ta­de om geo­par­kens arbe­te och deras syn på sam­ar­be­tet med Hal­le- och Hun­ne­bergs utveck­ling framöver.

Det är ett enormt arbe­te som lagts ned på Hal­le- och Hun­ne­berg de senas­te åren. Det nya led­sy­ste­met är cir­ka sju mil långt och i sam­band med invig­ning­en pre­sen­te­ra­des ock­så en ny vand­rings­kar­ta. Leder­na har rus­tats upp och i vis­sa vall dra­gits om. Nya mar­ke­ring­ar visar tyd­ligt vägen. Till­sam­mans med fri­vil­li­ga kraf­ter har det lagts ut cir­ka två kilo­me­ter späng­er, byggts 49 nya grill­plat­ser, fle­ra vind­skydd och en pavil­jong. Nya skyl­tar med kar­tor och infor­ma­tion har ock­så kom­mit upp på stra­te­gis­ka plat­ser. Resul­ta­tet av det­ta pro­jekt är något som ock­så är väl­digt vik­tigt för geo­par­kens utveck­ling och stär­ker sta­tu­sen som en Une­sco glo­bal geopark.

Vill du upp­le­va Hal­le- och Hun­ne­berg? Den nya vand­rings­kar­tan till för­sälj­ning på Kung­a­jaktsmu­se­et. Kar­ta över leder­na finns ock­så på infor­ma­tions­skyl­tar­na vid upp­far­ter­na till ber­gen, vid Ber­ga­går­dens par­ke­ring samt på utval­da punk­ter run­tom på bergen.

Någ­ra av våra per­son­li­ga favo­rit­le­der är Hal­lesni­pen (1) och runt Hall­sjön (3) på Hal­le­berg. På Hun­ne­berg kan vi tip­sa om att par­ke­ra vid infor­ma­tions­tav­lan vid Präs­teklev och föl­ja för­bin­del­se­le­den in till Fristorps gransjö (14), och sedan till­ba­ka. En annan favo­rit är Eld­mör­jan runt (10), den pas­sar per­fekt för barn­fa­mil­jer dess­utom. (Siff­ror­na i paren­tes anger led­num­ret på kartan.)

Turistrå­det Västsve­ri­ge besök­te Kinnekulle

By Nyheter

I strå­lan­de som­mar­vä­der anlän­de tåget Råbäck sta­tion på Kin­ne­kul­le. Ur klev cir­ka tret­tio gla­da indi­vi­der ute på dags­tur­né i pla­tå­bergs­land­ska­pet. Ett av stop­pen för dagen var det blom­man­de pla­tå­ber­get Kin­ne­kul­le. Vår besöksnä­rings­stra­teg Sofia och kom­mu­ni­ka­tör Hen­rik tog emot grup­pen vid sta­tio­nen för vida­re pro­me­nad upp mot par­ke­ring­en vid Munkäng­ar­nas natur­re­ser­vat. Trev­ligt småprat och glatt sorl gjor­de den kor­ta pro­me­na­den inne­hålls­rik. Vid par­ke­ring­en höll Sofia en inle­dan­de pre­sen­ta­tion av pla­tå­ber­gens upp­bygg­nad och en kort histo­risk till­ba­kablick till Turist­ho­tel­let, som en gång för­gyll­de plat­sen. Carl Klingspor vid Råbäcks egen­dom ord­na­de i slu­tet av 1800-talet med järn­väg, hotell­verk­sam­het och utsikts­torn på Kin­ne­kul­le, bland myc­ket annat. Idag skvall­rar det sten­sat­ta teras­sen om soci­e­te­tens när­va­ro i svun­na tider. Hotel­let revs i bör­jan på 1980-talet.

Efter bergla­ger och USA KL3 gick vi vida­re in i Munkäng­ar­nas natur­re­ser­vat. Här berät­ta­de Sofia om hur ramslö­ken trivs på alun­skif­fer-lag­ret. Den över­blom­ma­de deli­ka­tes­sen bjöd fort­fa­ran­de på en tyd­lig lök­doft. Vida­re fick grup­pen höra om hur de rauk-lik­nan­de for­ma­tio­ner­na i kalk­ste­nen bil­dats, här mitt i sko­gen. Efter för­ra isti­den – då hav­s­ni­vån var cir­ka 125 meter hög­re än idag – gröp­te havets vågor ur ber­get och ska­pa­de des­sa mäk­ti­ga former.

Sten­trap­por­na tog oss vida­re upp­för kle­ven tills Sto­ra sten­brot­tet bred­de ut sig fram­för oss. Här är det lätt att bli hän­förd av vyer­na oav­sett om en varit här tidi­ga­re eller inte. Sofia berät­ta­de kort om de 20 mil­jo­ner ton kalk­sten som bru­tits här och kal­k­in­du­strin bety­del­se för områ­det och vårt land. Efter Sofia run­dat av guid­ning­en drog vi oss vida­re till den lil­la par­ke­ring­en ovan­för brot­tet. Fort­satt trev­li­ga sam­tal under pro­me­na­den. I vän­tan på bus­sen som skul­le ta våra vän­ner vida­re mot Lid­kö­ping blev skug­gan vår bäs­te vän.

Bus­sen kom till slut och vi vin­ka­de av gäng­et. Vi är gla­da att ha fått visa en liten glimt av vad pla­tå­bergs­land­ska­pet kan erbju­da. Sen finns det ju fjor­ton pla­tå­berg till att upp­le­va, och en mas­sa spän­nan­de plat­ser däremellan.

 

Anna berät­tar om Unesco-utmärkelsen

By Nyheter

Pla­tå­bergs­land­ska­pet i Väs­ter­göt­land blev den 21 april 2022 offi­ci­ellt utnämnt till Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park! Glo­ba­la Geo­par­ker utnämns av FN-orga­net Une­sco, och idag finns det 177 geo­par­ker i 46 län­der värl­den över. Här berät­tar Anna Ber­gen­gren, koor­di­na­tor för Pla­tå­ber­gens Geo­park, om vad som krävs för att bli en Une­sco glo­bal geo­park, vad arbe­tet går ut på och vad som gör områ­det unikt.

Gaeya — Tide for the Change

By Nyheter

21 april 2022 blev Pla­tå­ber­gens Geo­park utnämnd till Sve­ri­ges förs­ta Une­sco glo­ba­la geo­park. Vid sam­ma till­fäl­le gavs ytter­li­ga­re sju geo­par­ker sam­ma sta­tus vil­ket gör att det i nulä­get finns 177 Une­sco glo­ba­la geo­par­ker i 46 län­der värl­den över.

Väl­komst­ce­re­mo­nin ägde rum digi­talt och vi blev till­frå­ga­de att ha ett live­fram­trä­dan­de med en lokal artist. Eftersom geologi/geoparker hand­lar om att berät­ta om jor­dens utveck­ling så pas­sa­de det ju per­fekt att låta Gaeya stå för sång­en (Enligt den gre­kis­ka myto­lo­gin är Gaya nam­net på Moder jord). 

Inspel­ning­en ägde rum hos Vin­tage Loft Stu­dio som lig­ger mitt i platåbergslandskapet.

Sång: Gaeya (Sand­ra Zackrisson)

Pia­no: Anders Rane

Kon­takt: hello@gaeyamusic.com

Spo­ti­fy: https://open.spotify.com/artist/4wL39…

https://www.gaeyamusic.com/

Lyc­kad vår­run­da på Kinnekulle

By Nyheter

I hel­gen gick änt­li­gen vår­run­dan Kin­ne­kul­le av sta­peln — och det blom­man­de ber­get öpp­na­de upp besöks­mål, café­er, atel­jé­er och buti­ker. Både lör­dag och sön­dag var det strå­lan­de sol­sken och fullt med besö­kan­de. Vi i geo­par­ken var på plats utan­för Råbäck meka­nis­ka sten­hug­ge­ri vid Råbäcks hamn med vårt infor­ma­tion­s­tält för att berät­ta mer om vår sta­tus som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park, och visa någ­ra smak­prov på pla­tå­bergs­land­ska­pets spän­nan­de geo­lo­gi. Under både lör­dag och sön­dag kör­de vi dess­utom kor­ta­re mini­guid­ning­ar ner till stran­den för att tit­ta när­ma­re på urber­get och någ­ra av Kin­ne­kul­les bergarter.

Foto: Peter Egonsson

Une­sco väl­kom­nar de nya geoparkerna

By Nyheter
Förra vec­kan blev det ju offi­ci­ellt att Pla­tå­ber­gens Geo­park utses till en Une­sco glo­bal geo­park – den förs­ta i Sve­ri­ge. Utö­ver vår geo­park så är det ytter­li­ga­re sju styc­ken som bli­vit utsed­da på and­ra håll i värl­den. På tors­dag den 21 april kl. 14.00 hål­ler Une­sco ett digi­talt event för att väl­kom­na de åtta nya geo­par­ker­na som bli­vit utsed­da. Följ even­tet live via YouTu­be-län­ken nedan med start kl. 14.00

https://www.youtube.com/channel/UCUghhLY2we8YMUHoa6JGBbQ

Sve­ri­ges förs­ta Une­sco glo­ba­la geopark!

By Nyheter

Pla­tå­bergs­land­ska­pet i Väs­ter­göt­land får sta­tus som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco glo­ba­la geopark

 

Pla­tå­ber­gens Geo­park har bli­vit utnämnd till Sve­ri­ges förs­ta Une­sco glo­ba­la geo­park. Det­ta inne­bär att pla­tå­bergs­land­ska­pet anses vara världs­u­nikt och av inter­na­tio­nellt intres­se, och blir del av ett nät­verk med geo­par­ker värl­den över. En geo­park job­bar i grun­den för att kom­bi­ne­ra beva­ran­de av naturmil­jö­er med håll­bar utveck­ling och främ­jan­de av naturturism. 

Glo­ba­la geo­par­ker utses av FN-orga­net Une­sco. And­ra exem­pel på Une­sco­kon­cept är världs­arv och bio­sfär­om­rå­den. Idag finns 177 geo­par­ker i 46 oli­ka län­der i det glo­ba­la geoparksnätverket.

– Att vara en del av det här nät­ver­ket sät­ter vårt områ­de på världs­kar­tan och öpp­nar dör­rar för både inter­na­tio­nell turism men även utby­ten och sam­ar­be­ten, säger Anna Ber­gen­gren, koor­di­na­tor för Pla­tå­ber­gens Geopark. 

– Geo­par­ker är ett gans­ka nytt kon­cept, det har bara fun­nits hos Une­sco sedan 2015. Det väx­er otro­ligt fort runt om i värl­den och är väl fun­ge­ran­de, bland annat eftersom geo­par­ker har som krav att vara starkt för­ank­ra­de i lokalsamhället. 

Pla­tå­ber­gens Geo­park är ett sam­ar­be­te mel­lan nio kom­mu­ner, Grästorp, Troll­hät­tan, Väners­borg, Lid­kö­ping, Göte­ne, Mari­estad, Ska­ra, Sköv­de och Fal­kö­ping. Pla­tå­ber­gen i Väs­ter­göt­land vitt­nar om fle­ra geo­lo­gis­ka pro­ces­ser som är vik­ti­ga för att för­stå jor­dens utveck­ling. Man hit­tar till exem­pel både fos­sil från nume­ra utdö­da djur och någ­ra av värl­dens älds­ta fynd av mete­o­ri­ter i pla­tå­ber­gen. Pla­tå­ber­gen har ska­pat för­ut­sätt­ning­ar för ett rikt kul­tur­arv, vär­de­ful­la natur­ty­per och fasci­ne­ran­de plat­ser att besö­ka. I och med utnäm­ning­en får ett områ­de i Väs­ter­göt­land två Une­scout­mär­kel­ser, då Bio­sfär­om­rå­det Vänerskär­går­den med Kin­ne­kul­le del­vis över­lap­par med geoparken.

– Vi hop­pas att utnäm­ning­en som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco glo­ba­la geo­park kom­mer ge områ­det ökad upp­märk­sam­het och bidra till en star­ka­re besöksnä­ring i pla­tå­bergs­land­ska­pet. Men även att det kan ge de boen­de här en bätt­re för­stå­el­se för att de naturmil­jö­er som finns utan­för köks­fönst­ret är uni­ka i värl­den, säger Anna Bergengren.

Pla­tå­ber­gen med­ver­kar i UR Samtiden

By Nyheter

Platå­ber­gen är en natur­lig del av land­ska­pet kring Horn­bor­ga­sjön. De är såle­des ock­så en natur­lig del av den serie om Natu­rum Horn­bor­ga­sjön som nu lig­ger uppe på UR Sam­ti­den. Vi är väl­digt gla­da för att få del­ta i seri­en och få chan­sen att berät­ta för fler om det uni­ka med våra Väst­göts­ka platåberg.

Seri­en har pro­du­ce­rats av UR Sam­ti­den för UR Play och Kun­skaps­ka­na­len. “Ett pla­tå­berg, med alla sina lager, bru­kar lik­nas vid en tår­ta. Anna Ber­gen­gren, koor­di­na­tor vid Pla­tå­ber­gens geo­park, berät­tar om vad det är som gör ber­gen kring Horn­bor­ga­sjön uni­ka. Inspe­lat på Natu­rum Horn­bor­ga­sjön den 24 augusti 2021. Arran­gör: Natu­rum Hornborgasjön.”

Tit­ta på avsnittet >