Under hös­ten har fyra stu­den­ter från Hög­sko­lan i Sköv­de, Dawn Xia­o­qing Li, Jingjing Ding och Kata­ri­na Nor­den­berg utveck­lat en pro­to­typ för ett gemen­samt digi­talt spel för geo­par­ken och biosfärområdet.

Spe­let kal­las ”Litt­le Geo-jour­na­list” och har ele­ver i mel­lan­sta­di­e­ål­dern som mål­grupp. I spe­let träf­far vi en elev som har som upp­drag att skri­va en arti­kel från vårt områ­de till sko­lans elev­tid­ning. För att kun­na skri­va reser ele­ven runt till fle­ra besöks­mål i områ­det, och stö­ter på oli­ka pro­blem som ska lösas. Pro­ble­men är kopp­la­de till håll­bar­het och en bakom­lig­gan­de tan­ke är att upp­munt­ra till mer håll­bart turis­tan­de och kun­skap om alle­mans­rät­ten, natur- och kul­tur­histo­ria. När spe­la­ren har löst alla upp­gif­ter så ska­pas ock­så tid­nings­ar­ti­keln. Stu­den­ter­na utveck­la­de spe­let som en del av der4as utbild­ning inom Seri­ous Games.

Tes­ta spe­let HÄR (OBS att det är en pro­to­typ som ska utveck­las mer!)

Instruk­tio­ner till spe­let hit­tar ni HÄR