I bör­jan på okto­ber utvär­de­ra­des änt­li­gen vår ansö­kan om att få sta­tus som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park. Utvär­de­ring­en hade skju­tits upp ett år på grund av Covid-19. Det var Alex­an­dru And­ra­sa­nu (Rumä­ni­en) och Sigur­dur Sigur­sve­ins­son (Island) som var på plats den 6–10 okto­ber. De hade både möten med oss i geo­parkstea­met för att se på vår verk­sam­hets­plan, vår eko­no­mi, osv. men tit­ta­de även på oli­ka besöks­mål och träf­fa­de poli­ti­ker och part­ners. Efter sitt besök skrev de en rap­port som var grund för vida­re behand­ling av vår ansökan.

För­ra vec­kan fick vi så det gläd­jan­de beske­det att det Glo­ba­la Geo­parks­nät­ver­kets sty­rel­se rekom­men­de­rar att vi blir god­kän­da som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park! Det­ta är ett vik­tigt steg på vägen — det slut­gil­ti­ga, for­mel­la god­kän­nan­det tas av Une­scos Execu­ti­ve Board (sty­rel­se) när de har möte i vår.

Att bli en Une­sco Glo­bal Geo­park kom­mer ge oss många för­de­lar. Dels stärks pla­tå­bergs­land­ska­pet som inter­na­tio­nell des­ti­na­tion. Utmär­kel­sen blir ock­så ett vik­tigt och kraft­fullt verk­tyg i mark­nads­fö­ring­en av områ­det. Men inte minst stolt­he­ten att bo och ver­ka i ett världs­u­nikt land­skap med geo­lo­gi av inter­na­tio­nell bety­del­se. Vi blir ock­så en del av det inter­na­tio­nel­la geo­parks­nät­ver­ket Glo­bal Geo­parks Network (GGN).

GGN är en sam­man­slut­ning av alla glo­ba­la geo­par­ker. Det finns idag 169 geo­par­ker i 44 län­der värl­den över – och nät­ver­ket väx­er fort! Får vi, och de sju övri­ga före­slag­na geo­par­ker­na, vårt slut­gil­ti­ga god­kän­nan­de i vår så blir vi 177 geo­par­ker i det glo­ba­la nät­ver­ket som då sträc­ker sig över 46 län­der. Vi har eta­ble­ra­de geo­par­ker i alla våra nor­dis­ka grann­län­der, men ännu ing­en i Sve­ri­ge. Vi hop­pas på att bli Sve­ri­ges förs­ta! Och med GGN:s besked så är vi nu helt klart ett steg närmare.