Category

Nyheter

Väst­gö­tars vre­de skall drab­ba dem som ska­dar deras berg

By Geologi, Historia, Nyheter, Vårt område

Som en del av det svens­ka kärn­bräns­le­pro­gram­met utvann man mel­lan 1965 och 1969 uran ur alun­skif­fern vid Ran­stad, mel­lan Sköv­de och Fal­kö­ping. Gru­van kal­la­des Ran­stads­ver­ket och man hade här en uran­halt på tre gram uran/ton alunskiffer.

Det var dock all­de­les för låga hal­ter för att gru­van skul­le vara fort­satt lön­sam i slu­tet av 60-talet och verk­sam­he­ten avslu­ta­des där­för. Under de fyra år gru­van var i drift fick man ut unge­fär 250 ton uran från 1 500 000 ton berg. Under 1970-talet gjor­des någ­ra för­sök att åter­upp­ta drif­ten, men efter pro­tes­ter från lokal­be­folk­ning­en blev det ald­rig rea­li­tet. Geo­log Tor­björn Pers­son från Fal­kö­ping skri­ver om uran­bryt­ning och mot­stån­det mot det.

 

Ran­stad­ver­ken innan silon revs. Foto: Harald Karlsson

Pla­tå­ber­gen har inte bara erbju­dit kvarn­ste­nar och kalk­sten till för­sälj­ning. Under efter­krigs­ti­den väx­te det fram ett nytt och mer omfat­tan­de indu­stri­in­tres­se för pla­tå­ber­gen — ett för värl­den föga håll­bart. Atom­bom­ben som slut­punkt för and­ra världs­kri­get inspi­re­ra­de riks­po­li­ti­ken till långt­gå­en­de pla­ner för utveck­lan­det av en svensk atom­bomb­sar­se­nal. Intres­se­ra­de blic­kar rik­ta­des åter­i­gen mot de väst­göts­ka pla­tå­ber­gen och den uran­ri­ka alunskiffern.

Under kalk­ste­nen i alun­skif­fers övre del vilar en av Euro­pas störs­ta men täm­li­gen utspäd­da före­koms­ter av uran. Ett inhemskt uran utgjor­de en för­ut­sätt­ning för de fram­väx­an­de säker­hets­po­li­tis­ka intres­se­na för en svensk atom­bomb som natur­ligt nog var stark under kal­la kri­gets dagar. Ett riks­in­tres­se ini­ti­e­rat av riks­po­li­tik och för­svar. Atom­boms­pla­ner­na kom gans­ka snart på skam. Intres­set för ura­net väx­er sig trots det­ta star­ka­re i och med fram­väx­ten av civil kärn­krafts­tek­niks behov av uran. Stark riks­po­li­tisk vil­ja och väl­mo­ti­ve­ra­de eko­no­mis­ka intres­sen med­för­de star­ten av pro­spek­te­ring 1955. Snart påbör­jas prov­bryt­ning av uran vid Ran­stad vid Bil­ling­ens fot.

De geo­lo­gis­ka för­un­der­sök­ning­ar­na och ett stort antal prov­borr­ning­ar bidrog till än mer detaljkun­skap om pla­tå­ber­gens upp­bygg­nad och egen­ska­per. Data som sam­la­des in och sam­man­ställ­des av Sve­ri­ges Geo­lo­gis­ka under­sök­ning, SGU.

Bryt­ning­en vid Ran­stad­ver­ket före­togs i gruv­gång­ar under Bil­ling­en men även genom dag­brott i ver­kets när­het. Dimen­sio­nen av verk­sam­he­ten antog stör­re for­mat än de kalk­brott som sedan tidi­ga­re öpp­nats upp i land­ska­pet och den dit­tills före­kom­man­de bryt­ning som det fun­nits lokal accep­tans för. Den nya verk­sam­he­ten inne­bar ock­så på sto­ra mäng­der gif­ti­ga slagg­vo­ly­mer som mås­te tas om hand för att inte läc­ka ut i den för natur­vår­den vik­ti­ga Horn­bor­ga­sjön. En Horn­bor­ga­sjö som var före­mål för en kost­sam och unik restaurering.

Prov­bryt­ning­en och inte minst poten­ti­ellt myc­ket omfat­tan­de pla­ner på dag­brott fick orga­ni­sa­tio­ner som till exem­pel LRF, Natur­vårds­folk, hem­bygds­för­e­ning­ar och samt­li­ga inblan­da­de kom­mu­ner att bör­ja ifrå­ga­sät­ta uran­bryt­ning­en. En unikt folk­lig för­ank­ring såg pla­tå­bergs­land­ska­pets till­gång­ar i form av natur och kul­tur och jord­bruksnä­ring nu akut hotat av sta­ten och inter­na­tio­nel­la gruv­bo­lags intressen.

Till­sam­mans argu­men­te­ra­de man för ett stopp för uran­bryt­ning­en. Den loka­la kun­ska­pen och enga­ge­mang­et för ber­gen som håll­bart för­val­tats av gene­ra­tio­ner väx­te på ett påtag­ligt sätt. Det loka­la enga­ge­mang­et och enig­he­ten var av avgö­ran­de bety­del­se. Men inte till­räck­lig. Till sin hjälp hade man ock­så den svens­ke nobel­pris­ta­ga­ren och kärn­fy­si­kern Han­nes Alfvén. Hans syn på kopp­ling­en mel­lan mili­tär använd­ning och civil kärn­kraft gjor­de honom till en hän­gi­ven och i ämnet myc­ket kun­nig alli­e­rad till det loka­la motståndet.

Som kul­men på pro­tes­ter­na arran­ge­ra­de de loka­la för­e­ning­ar­na en vec­ka 1976 fylld av före­drag, natur­vand­ring­ar och pro­tes­ter kal­lat “Väst­gö­ta­ber­gens dag”. Pro­teströ­rel­sen hade i sak givet­vis stöd i det kärn­krafts­mot­stånd som bör­ja­de växa fram på riks­ni­vå. Ran­stads­mot­stån­det utgjor­de emel­ler­tid en själv­stän­dig lokal rörel­se sprung­en ur lokalt enga­ge­mang och kunskap.

Väst­gö­ta­ber­gens dag avslu­ta­des i ett väl­be­sökt pro­test­mö­te vid Häggum, Ran­stad med bla loka­la kom­mun­po­li­ti­ker och Han­nes Alfvén som tala­re. Där res­tes ock­så en min­nes­sten med texten:

“FÖR­ÖD­EL­SE HOTA­DE BIL­LING­EN, BOR­GUN­DA­BER­GET, GERUMS­BER­GET, TOVA­BER­GET,  GIS­SE­BER­GET, MYGG­BER­GET, MÖS­SE­BERG, PLAN­TA­BER­GET, VARVS­BER­GET OCH ÅLLE­BERG. VÄST­GÖ­TAR VIL­LI­GA ATT VÄR­NA SIN BYGD SAM­LA­DES 1 MAJ 1976 I HÄGGUM. STE­NEN SKALL MIN­NA OM ATT VÄST­GÖ­TARS VRE­DE DRAB­BAR DEM SOM SKA­DAR DERAS BERG.”

Ste­nen i Häggum. Foto: Sofia Hultman

Väst­gö­tars vre­de skall drab­ba dem som ska­dar deras berg! Det fick ver­balt sam­man­fat­ta vil­jan att beva­ra natur- och kul­tur­land­ska­pet samt en uråld­rig men sam­ti­digt levan­de jordbruksbygd.

På grund av ett sjun­kan­de världs­mark­nads­pris fick det även allt fler eko­no­mer att med kri­tis­ka ögon grans­ka pro­jek­tet som så små­ning­om lades ner.

Den 31 okto­ber 1991 spräng­des Ran­stad­ver­kets hjär­ta och silo. Det sat­te punkt för ett cir­ka 30 år långt indu­stri­pro­jekt och sam­ti­digt dröm­men om både atom­va­pen och inhemsk uran­för­sörj­ning av de svens­ka kärn­kraft­ver­ken. Pla­ner som om de satts i ver­ket i full ska­la hade tagit cir­ka en kvadrat­kilo­me­ter av natur- och kul­tur­land­ska­pet per år i anspråk. Lokal­po­li­ti­ker var ena­de om att det inte var så man tänkt för­val­ta land­ska­pet. Tan­kar på ännu icke upp­fun­na ter­mer som tex “eko­system­tjäns­ter” bör­ja­de ta form. Pla­tå­ber­gen skul­le bru­kas utan att för­bru­kas. En ny indu­stri­gren utö­ver annan håll­bar indust­ri­ell verk­sam­het och jord­bruk gav nya merin­koms­ter — ögo­nen föll på en begyn­nan­de turist­in­du­stri. En före­te­el­se som är svår att outsour­ca och som erbju­der allt fler loka­la arbetstillfällen.

 

Text: Tor­björn Pers­son, geo­log bosatt i Falköping

 

Pla­tå­ber­gens Geo­park är en del av Hållbarhetsklivet

By Nyheter

Pla­tå­ber­gens Geo­park är anslut­na till Håll­bar­hets­k­li­vet, Västsve­ri­ges sam­la­de ini­ti­a­tiv för en håll­bar besöksnä­ring. Håll­bar­hets­k­li­vet base­ras på fyra grund­läg­gan­de prin­ci­per som är sty­ran­de för de väg­val som görs inom utveck­ling och mark­nads­fö­ring av besöksnä­ring­en i Västsverige:

1) Så lite onö­dig mil­jöpå­ver­kan som möjligt

2) Fler besö­ka­re när och där det inte är fullt

3) Bra för både boen­de och besökare

4) Fler hel­tids­jobb och mer robus­ta verksamheter

 

Läs mer på: https://hallbarhetsklivet.se/initiativ/platabergens-geopark/

Peng­ar från regi­o­nen beta­las ut

By Nyheter

I och med att vi fick bevil­jat peng­ar från Till­växt­ver­ket så beta­las ock­så peng­ar ut från Väst­ra Göta­lands­re­gi­o­nen. Regi­on­ut­veck­lings­nämn­dens och kul­tur­nämn­dens pre­si­di­er träf­fa­des vid ett gemen­samt möte den 5 novem­ber. Man beslu­ta­de att vill­ko­ren nu kan anses upp­fyll­da, och dess­utom för­längs tiden vi kan använ­da de bevil­ja­de med­len till 2022-12-31.

Pla­tå­ber­gens Geo­park har bevil­jats medel från Tillväxtverket

By Nyheter

Pla­tå­ber­gens Geo­park har bevil­jats medel från Till­växt­ver­ket på totalt 579 000 kr för att under två år arbe­ta med ökad attrak­ti­vi­tet och en håll­bar besöksnä­ring i pla­tå­bergs­land­ska­pet. Finan­sie­ring­en är en del av en sats­ning för att bidra till en håll­bar omställ­ning i spå­ren av coro­na­pan­de­min, och de bevil­ja­de peng­ar­na är EU-medel från det natio­nel­la regionalfondsprogrammet.

 

– I vårt områ­de har det inte bara bli­vit tomt och tyst på sam­ma sätt som i de sto­ra stä­der­na. Vi har bit­vis haft en stor mängd besö­kan­de, men det är del­vis and­ra mål­grup­per än de som kom­mit tidi­ga­re, säger Anna Ber­gen­gren, koor­di­na­tor för Pla­tå­ber­gens Geo­park. Besöksnä­ring­en behö­ver göra en omställ­ning som gör bran­schen mer robust och håll­bar. Det är inte minst en omställ­ning från stör­re evenemang/ grup­per till enskil­da besö­ka­re. Vi kan inte läng­re räk­na kvan­ti­tet, utan behö­ver räk­na kvalité.

Bak­grun­den är att små och medel­sto­ra före­tag i besöksnä­ring­en ska få grund­läg­gan­de kun­skap om pla­tå­bergs­land­ska­pet. För att kun­na dif­fe­ren­ti­e­ra sig och kon­kur­re­ra mot and­ra plat­ser, krävs en för­stå­el­se för vad som gör plat­sen unik. Den för­stå­el­sen och kun­ska­pen är vik­tig att före­ta­gen har med sig i hela ked­jan pake­te­ring, mark­nads­fö­ring, och försäljning.

– Det blir allt vik­ti­ga­re för före­tag att pro­fi­le­ra och mark­nads­fö­ra sig för att kun­na sär­skil­ja sig, och vi ska helt enkelt ge dem den grund­läg­gan­de kun­skap som behövs för att göra det, säger Anna Ber­gen­gren. Pla­tå­bergs­land­ska­pet är unikt i värl­den – kun­skap om den resurs som land­ska­pet är, med en fan­tas­tisk mång­fald av besöks­mål, kan vara just det lil­la extra som gör att en verk­sam­het stic­ker ut och kan pro­fi­le­ra sig i mängden.

De akti­vi­te­ter som ska byg­gas upp inom ramen för pro­jek­tet är bla.:

 • Fort­bild­nings­till­fäl­len och stöd direkt på plats hos företagen
 • Digi­tal till­gång till utbild­ning­ar, semi­na­ri­er, samt övrigt mate­ri­al för att höja kun­ska­pen om platåbergslandskapet
 • Tips och stöd för natur­tu­ris­m­fö­re­tag som vill utveck­la exklu­si­va upp­le­vel­se­ba­se­ra­de pro­duk­ter, fram­förallt kun­skap om land­ska­pet och besöksmål/ plat­ser att använ­da sig av i verksamheten

Vi kom­mer byg­ga upp den digi­ta­la för­med­lings­si­dan under decem­ber-feb­ru­a­ri, men redan nu erbju­der vi möj­lig­he­ten att kom­ma ut och besö­ka före­tag och verk­sam­he­ter. Vill du som före­ta­ga­re i besöksnä­ring­en i pla­tå­bergs­land­ska­pet kom­ma i kon­takt med oss? Kon­tak­ta besöksnä­rings­stra­teg och pro­jekt­le­da­re Sofia Hult­man: sofia.hultman@grastorp.se, 073–2470306

 

Läs mer hos Till­växt­ver­ket HÄR

 

 

Utvär­de­ring av ansö­kan till Une­sco drö­jer pga Covid-19

By Nyheter

Vi har nu fått offi­ci­ellt besked från Une­sco att de utvär­de­ring­ar av ansö­kan­de geo­par­ker (“eva­lu­a­tion mis­sions”) som nor­malt sker året efter att en ansö­kan skic­kats in, inte kom­mer kun­na genom­fö­ras 2020 p.g.a rådan­de läge med Covid-19.

Man sat­sar på utvär­de­ring­ar 2021 istället.

Även om det är trå­kigt att det drö­jer innan vi får vår ansö­kan om att bli Sve­ri­ges förs­ta Une­sco glo­ba­la geo­park utvär­de­rad, så är det bara att accep­te­ra världs­lä­get just nu. Det här påver­kar hel­ler inte vår verk­sam­het, utan vi fort­sät­ter i full fart som van­ligt med guid­ning­ar, skyl­tar, sam­ar­be­ten, akti­vi­te­ter för barn och unga, mm. Pla­tå­ber­gen med alla uni­ka mil­jö­er finns här att upp­le­va oav­sett — just nu i fan­tas­tis­ka färger!

Vin­nar­na i vår foto­täv­ling utsedda!

By Nyheter

Vin­nar­na i vår foto­täv­ling är nu utsedda!

Juryn bestå­en­de av  repre­sen­tant från Ska­ra­borgs Natur­skydds­för­e­ning, Pla­tå­ber­gens Geo­park, Geo­log Tor­björn Pers­son, Eli­nor Karls­son från Fal­byg­dens muse­um samt Foto­graf Tor­leif Hal­vor­sen har enats om följande:

Bäs­ta bild:
1:a pris: Jan Malmgren
2:a pris: Johan Larsson
3:e pris: Pame­la Birgersson

Tema­fo­ton:
Ett styc­ke jord­histo­ria: Lennart Jansson
Jor­den ger liv: Lena Arvidsson
Ste­nen som leve­bröd: Anne­li Johansson
Ber­gen lever: Ron­ja Levin

Vi på Pla­tå­ber­gens Geo­park och Natur­skydds­för­e­ning­en Ska­ra­borg tac­kar alla er som bidra­git med så många fina foton — fort­sätt att upp­le­va vårt fan­tas­tis­ka platåbergslandskap!

Vin­na­re 1:a pris, foto­graf Jan Malmgren

 

Vin­na­re 2:a pris, foto­graf Johan Larsson

 

Vin­na­re 3:e pris, foto­graf Pame­la Birgersson

 

Vin­na­re Ste­nen som leve­bröd, foto­graf Anne­li Johansson

Vin­na­re Jor­den ger liv, foto­graf Lena Arvidsson

Vin­na­re Ett styc­ke jord­histo­ria, foto­graf Lennart Jansson

   

Vin­na­re Ber­gen lever!, foto­graf Ron­ja Levin

Som­ma­rens geo­lo­gi­ut­ställ­ning­ar i platåbergslandskapet

By Geologi, Nyheter, Uppleva

 

Du har väl inte mis­sat att vi har fle­ra geo­lo­gi­ut­ställ­ning­ar runt om i pla­tå­bergs­land­ska­pet i som­mar? Per­fekt de dagar väd­ret inte tillå­ter bad och strandhäng.

Väner­mu­se­et i Lidköping:

14 juni till 25 augusti 2020 visas två utställ­ning­ar på temat geologi.

Öga för Geo­lo­gi är en inter­ak­tiv utställ­ning från Tek­ni­kens hus i Luleå. Utfors­ka och lär dig mer om våra vik­ti­gas­te mineraler.

Väs­ter­göt­lands uni­ka pla­tå­berg skild­ras i utställ­ning­en Våra Pla­tå­berg – Lek och lär bland lager av histo­ria. Här kan du på ett lust­fyllt sätt upp­täc­ka hur vårt när­om­rå­de bil­dats. Utställ­ning­en är pro­du­ce­rad av Vänermuseet
i sam­ver­kan med Pla­tå­ber­gens Geopark.

Var­je tors­dag fram till 6/8 mel­lan kl 13–16 är det dess­utom Sten­kul i ska­par­verk­sta­den på muse­et. En lek­full expe­ri­ment­stund bland ste­nar och mine­ral. För hela famil­jen! Ing­en anmä­lan krävs. Begrän­sat antal platser.

För öppe­ti­der, se här.

Natu­rum Hornborgasjön:

Här visas vår till­fäl­li­ga geo­lo­gi­ut­ställ­ning säsong­en ut. Uppe i tor­net finns det dess­utom en per­ma­nent utställ­ning, där har du ock­så utsikt över fler­ta­let av våra platåberg!

Läs mer om öppe­ti­der här.

Lug­nås Qvarnstensgruva:

Här har vi ock­så en till­fäl­lig geo­lo­gi­ut­ställ­ning säsong­en ut. Pas­sa på och följ med på någ­ra av de dag­li­ga guid­ning­ar­na nere i gru­van . Euro­pas enda kvarnstens­gru­va som är öppen för publik!

Läs mer om öppe­ti­der och pri­ser här.

Övrigt:

Dess­utom finns det en per­ma­nent geo­lo­gi­ut­ställ­ning på Kung­a­jaktsmu­se­et Älgens Berg på Hun­ne­berg. Läs mer om öppe­ti­der här.

Även Fal­byg­dens muse­um berät­tar om geo­lo­gi och mega­lit­gra­var­na på Fal­byg­den. Öppe­ti­der hit­tar ni här.

 

 

Nya geo­parks­skyl­tar i platåbergslandskapet

By Nyheter

Änt­li­gen!

Vi har, efter en lång pro­cess med en över­kla­gan av den offent­li­ga upp­hand­ling­en av skylt­le­ve­ran­tör, till slut bör­jat se våra fina skyl­tar kom­ma upp runt om i pla­tå­bergs­land­ska­pet! Vi sät­ter upp någ­ra oli­ka typer av skyl­tar i en förs­ta omgång: sto­ra skyl­tar på rastplatser/ infor­ma­tions­plat­ser, samt mind­re skyl­tar i A2 eller A3 på oli­ka besöksmål.

De sto­ra skyl­tar­na har kom­mit upp på föl­jan­de platser:

 • Eke­ha­gens forn­tids­by (Fal­kö­ping)
 • Ålle­berg (Fal­kö­ping)
 • Gre­va­går­dens rast­plats (Fal­kö­ping, men på väg mot Skövde)
 • Blom­bac­ka rast­plats (Ska­ra)
 • Lidan rast­plats (Lid­kö­ping)
 • Vit­te­ne rast­plats (Troll­hät­tan)
 • Vig­gen rast­plats (Grästorp)
 • Bote­red rast­plats (Väners­borg)

De mind­re skyl­tar­na har kom­mit upp, eller kom­mer kom­ma upp under som­ma­ren, på föl­jan­de platser:

 • Råbäcks kalk­bruk (fler­ta­let mind­re skyl­tar längs geologistigen)
 • Lug­nås Qvarnstens­gru­va (fler­ta­let skyl­tar inom området)
 • Tim­mers­da­la
 • Sotar­li­den Stolan
 • Bil­ling­en utkiksplats
 • Väst­ra Tun­hems grottor

I sam­ar­be­te med Des­ti­na­tion Läckö-Kin­ne­kul­le och pro­jek­tet Epo­kre­san har föl­jan­de skyl­tar satts upp på Kinnekulle:

 • Råbäcks hamn
 • Trol­mens station
 • Råbäcks sta­tion
 • Sten­brot­tet Kinnekulle
 • Falkäng­en
 • Husa­by kyrka

I tillägg sät­ter vi upp nya skyl­tar vid geo­lo­gi­ut­ställ­ning­en vid Råda ås, utan­för Lid­kö­ping. Det­ta är på plats efter sommaren.

Vi har även ansökt om att sät­ta upp en skylt i A3-stor­lek i Varn­hem, men ännu inte fått dis­pens från Läns­sty­rel­sen. Bero­en­de på hur eko­no­min ser ut kan vi ha utrym­me att sät­ta upp ytter­li­ga­re någ­ra skyl­tar under hösten.

Stort tack till alla inblan­da­de som gjort det­ta möj­ligt, inte minst vår skylt­le­ve­ran­tör Göta Neon i Vårgårda!

Alla skyl­tar är finan­si­e­ra­de genom EU’s Landsbygdsprogram.

Geo­Kids — upp­täck natu­ren 10–12 augusti

By Nyheter

OBS! Eve­ne­mang­et är full­bo­kat men det går bra att stäl­la sig på reservlista.

_____________________________________________________

 

Nu är det dags att anmä­la sig till som­ma­rens även­tyr – Geokids!

Det­ta är ett läger under tre dagar där vi upp­täc­ker det coo­la med natu­ren! Hur gör man upp en eld? Vad gör man om man går vil­se? Hur över­lev­de man i natu­ren på stenåldern?

Pla­tå­ber­gens Geo­park arran­ge­rar till­sam­mans med Eke­ha­gens forn­tids­by ett läger för barn där vi vill upp­munt­ra barn att ha kul i natu­ren! Till­sam­mans tes­tar vi roli­ga, prak­tis­ka och upp­le­vel­se­ba­se­ra­de akti­vi­te­ter som kom­mer ska­pa en för­stå­el­se och insikt om hur vik­tigt det är att ta hand om vårat fan­tas­tis­ka pla­tå­bergs­land­skap! Vi lagar vår mat till­sam­mans och avslu­tar sista dyg­net med en över­natt­ning i Bon­de­hu­set (fri­vil­ligt deltagande).

Var: Alla akti­vi­te­ter sker på Eke­ha­gens forn­tids­bys område.
För vem: För barn från 9–12 år
Leda­re: per­so­nal från Pla­tå­ber­gens Geo­park och Eke­ha­gens Forntidsby
Datum & tid: 10–12 augusti (Mån-Ons)

– 10/8: kl.10–17
– 11/8: start kl. 12 (11 aug – 12 aug är det över­natt­ning för de som vill, för övri­ga avslu­tas dagen kl 20)
– 12/8: avslut kl.12 (de som inte över­nat­tat får kom­ma för fru­kost kl 08)

Avgift: 349 kr (beta­las vid anmälan)
Anmä­lan: https://www.studieframjandet.se/vastra-gotalands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2020/augusti/geokids–sommarlovslager-pa-ekehagens-forntidsby/

Max antal 15 st.
Avan­mä­lan: Själv­klart ska alla del­ta­ga­re vara fris­ka och helt utan sjuk­doms­symp­tom. Avan­mä­lan möj­lig fram till 24 tim­mar innan start.

Läs mer om Eke­ha­gens forn­tids­by här: https://www.falkoping.se/ekehagensforntidsby
Detal­je­rad beskriv­ning skic­kas ut till anmäl­da en vec­ka innan lägret.

Frå­gor: Frå­gor om läg­ret kon­tak­ta Fred­rik Svens­son telnr: 070–3233466 mejl: fredrik@aventyrochtrail.se

För frå­gor om anmä­lan, kon­tak­ta: camilla.boring@studiefrämjandet.se

 

Samarr: Eke­ha­gens Forn­tids­by & Stu­di­e­främ­jan­det Skaraborg