För­ra vec­kan var det dags för oss på Pla­tå­ber­gens Geo­park att ha pla­ne­rings­dag i Sköv­de och hur avslu­tar man en sådan, om inte på ett pla­tå­berg. Eftersom vi kic­kat igång Expedition:15 så har vi ju ett ansvar att ock­så vi i orga­ni­sa­tio­nen skall boc­ka av de fem­ton pla­tå­ber­gen i vår geopark.

Vi begav oss till Kungs­le­na kyr­ka och möt­te upp med geo­log Tor­björn Pers­son och vår gui­de Bos­se Wall­ström, boen­de på ber­gets slutt­ning. Han har till­sam­mans med gran­nar röjt upp och påbör­jat fina vand­rings­le­der på Varvs­ber­gets nor­ra ände. Leder­na utgår som sagt från par­ke­ring­en vid kyr­kan och fort­sät­ter upp mot ber­get via Lena­borg. Fina skyl­tar visar vägen och gör det lätt att hit­ta till de sevär­da hotspots ber­get bju­der på. Här hit­tar vi som sagt den del­vis utgräv­da forn­bor­gen Lena­borg, en fan­ta­si­eg­gan­de hus­grund inne i sko­gen, en märk­lig ekplan­te­ring och fler­ta­let klin­tar med mils­vid utsikt. På top­pen av Varvs­ber­get hit­tar vi tex Höge­klint där det finns ett fint vind­skydd, eldstad och bän­kar. Per­fekt om man vill över­nat­ta och vak­na upp till en sago­lik fond med Plan­ta­ber­get, Bor­gun­da­ber­get och Bil­ling­en i blickfånget.

Vand­ring­en run­da­des av vid Bos­ses lust­hus med utsikt över pla­tå­bergs­land­ska­pet. Här satt vi och sur­ra­de kring histo­ria, geo­lo­gi och fram­tids­pla­ner tills efter­mid­da­gen blev kväll. Bos­se berät­ta­de att leder­na kom­mer fort­sät­ta utveck­las både med fler sträck­ning­ar, skylt­ning och infor­ma­tions­tav­lor. Vi läm­na­de Varvs­ber­get med ett stort sug att åter­kom­ma och upp­le­va mer. Ett tips om man ännu inte boc­kat av det på sin kryss­lis­ta för Expedition:15.

Kungs­le­na bju­der på spän­nan­de histo­ria som är fylld av action och dra­ma­tik. Här utspe­la­des 1208 ett av medel­ti­dens vik­ti­ga­re slag mel­lan den dans­ke Kung Sver­ker II och Erik Knuts­son. Om dra­ma­ti­ken vitt­nar namn som Ryt­ta­re­bac­kar­na, Jäm­mersled och Hel­ve­teskär­ret. I områ­det finns fle­ra histo­ris­ka sevärd­he­ter som sät­ter fan­ta­sin i spinn, bl.a. Kungs­le­na kyr­ka, Kungs­går­den, Lena­borg, Kung Vides hög, Monu­men­tet, mm. Besök Lena Gil­les site för att läsa mer >