All Posts By

Anna Bergengren

Geo-kids Hun­ne­berg 24 juni: 6–8 år

By Aktivitetskalender

Är pla­tå­ber­gets hem­lig­het och jor­dens utveck­ling något för dig? Kom och expe­ri­men­te­ra med bar­nen på natur­kol­lo v. 26. Det blir 3 extra plat­ser ledi­ga den­na dag då vi har för­stärk­ning från Pla­tå­ber­gens Geo­park. Kost­nad 195 kr. Swish med namn och ålder till Stif­tel­sen Ber­ga­går­den 123–5477625

 

Samarr: Natur­sko­lan på Hunneberg

Geo­kids: drop-in i Grästorp 12–15

By Aktivitetskalender

Plats: Kul­tur­hu­set i Grästorp.

Geo­Kids är en spän­nan­de utom­hus­ak­ti­vi­tet för alla barn i åldern 8 ‑12 år. Kom för att leta fos­sil, kän­na på och lära om ste­nar och för att byg­ga ett eget litet pla­tå­berg. Dess­utom blir det tips­pro­me­nad om pla­tå­ber­gen och målar­verk­stad med fokus på dinosaurier.

Per­so­nal från Pla­tå­ber­gens Geo­park handleder.

Drop-in utan anmä­lan. Kostnadsfritt

 

Samarr: Kul­tut­hu­set i Grästorp

Geo­kids — drop-in i Grästorp 12–15

By Aktivitetskalender

Plats: Kul­tur­hu­set i Grästorp.

Geo­Kids är en spän­nan­de utom­hus­ak­ti­vi­tet för alla barn i åldern 8 ‑12 år. Kom för att leta fos­sil, kän­na på och lära om ste­nar och för att byg­ga ett eget litet pla­tå­berg. Dess­utom blir det tips­pro­me­nad om pla­tå­ber­gen och målar­verk­stad med fokus på dinosaurier.

Per­so­nal från Pla­tå­ber­gens Geo­park handleder.

Drop-in utan anmä­lan. Kostnadsfritt

FULL­BO­KAT! Geo­Kids – upp­täck natu­ren 10–12 augusti

By Aktivitetskalender

OBS! Eve­ne­mang­et är full­bo­kat men det går bra att stäl­la sig på reservlista.

_____________________________________________________

 

Nu är det dags att anmä­la sig till som­ma­rens även­tyr – Geokids!

Det­ta är ett läger under tre dagar där vi upp­täc­ker det coo­la med natu­ren! Hur gör man upp en eld? Vad gör man om man går vil­se? Hur över­lev­de man i natu­ren på stenåldern?

Pla­tå­ber­gens Geo­park arran­ge­rar till­sam­mans med Eke­ha­gens forn­tids­by ett läger för barn där vi vill upp­munt­ra barn att ha kul i natu­ren! Till­sam­mans tes­tar vi roli­ga, prak­tis­ka och upp­le­vel­se­ba­se­ra­de akti­vi­te­ter som kom­mer ska­pa en för­stå­el­se och insikt om hur vik­tigt det är att ta hand om vårat fan­tas­tis­ka pla­tå­bergs­land­skap! Vi lagar vår mat till­sam­mans och avslu­tar sista dyg­net med en över­natt­ning i Bon­de­hu­set (fri­vil­ligt deltagande).

Var: Alla akti­vi­te­ter sker på Eke­ha­gens forn­tids­bys område.
För vem: För barn från 9–12 år
Leda­re: per­so­nal från Pla­tå­ber­gens Geo­park och Eke­ha­gens Forntidsby
Datum & tid: 10–12 augusti (Mån-Ons)

– 10/8: kl.10–17
– 11/8: start kl. 12 (11 aug – 12 aug är det över­natt­ning för de som vill, för övri­ga avslu­tas dagen kl 20)
– 12/8: avslut kl.12 (de som inte över­nat­tat får kom­ma för fru­kost kl 08)

Avgift: 349 kr (beta­las vid anmälan)
Anmä­lan: https://www.studieframjandet.se/vastra-gotalands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2020/augusti/geokids–sommarlovslager-pa-ekehagens-forntidsby/

Max antal 15 st.
Avan­mä­lan: Själv­klart ska alla del­ta­ga­re vara fris­ka och helt utan sjuk­doms­symp­tom. Avan­mä­lan möj­lig fram till 24 tim­mar innan start.

Läs mer om Eke­ha­gens forn­tids­by här: https://www.falkoping.se/ekehagensforntidsby
Detal­je­rad beskriv­ning skic­kas ut till anmäl­da en vec­ka innan lägret.

Frå­gor: Frå­gor om läg­ret kon­tak­ta Fred­rik Svens­son telnr: 070–3233466 mejl: fredrik@aventyrochtrail.se

För frå­gor om anmä­lan, kon­tak­ta Camil­la Boring, camilla.boring@studiefrämjandet.se

Samarr: Eke­ha­gens Forn­tids­by & Stu­di­e­främ­jan­det Skaraborg

Geo­Kids — upp­täck natu­ren 10–12 augusti

By Nyheter

OBS! Eve­ne­mang­et är full­bo­kat men det går bra att stäl­la sig på reservlista.

_____________________________________________________

 

Nu är det dags att anmä­la sig till som­ma­rens även­tyr – Geokids!

Det­ta är ett läger under tre dagar där vi upp­täc­ker det coo­la med natu­ren! Hur gör man upp en eld? Vad gör man om man går vil­se? Hur över­lev­de man i natu­ren på stenåldern?

Pla­tå­ber­gens Geo­park arran­ge­rar till­sam­mans med Eke­ha­gens forn­tids­by ett läger för barn där vi vill upp­munt­ra barn att ha kul i natu­ren! Till­sam­mans tes­tar vi roli­ga, prak­tis­ka och upp­le­vel­se­ba­se­ra­de akti­vi­te­ter som kom­mer ska­pa en för­stå­el­se och insikt om hur vik­tigt det är att ta hand om vårat fan­tas­tis­ka pla­tå­bergs­land­skap! Vi lagar vår mat till­sam­mans och avslu­tar sista dyg­net med en över­natt­ning i Bon­de­hu­set (fri­vil­ligt deltagande).

Var: Alla akti­vi­te­ter sker på Eke­ha­gens forn­tids­bys område.
För vem: För barn från 9–12 år
Leda­re: per­so­nal från Pla­tå­ber­gens Geo­park och Eke­ha­gens Forntidsby
Datum & tid: 10–12 augusti (Mån-Ons)

– 10/8: kl.10–17
– 11/8: start kl. 12 (11 aug – 12 aug är det över­natt­ning för de som vill, för övri­ga avslu­tas dagen kl 20)
– 12/8: avslut kl.12 (de som inte över­nat­tat får kom­ma för fru­kost kl 08)

Avgift: 349 kr (beta­las vid anmälan)
Anmä­lan: https://www.studieframjandet.se/vastra-gotalands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2020/augusti/geokids–sommarlovslager-pa-ekehagens-forntidsby/

Max antal 15 st.
Avan­mä­lan: Själv­klart ska alla del­ta­ga­re vara fris­ka och helt utan sjuk­doms­symp­tom. Avan­mä­lan möj­lig fram till 24 tim­mar innan start.

Läs mer om Eke­ha­gens forn­tids­by här: https://www.falkoping.se/ekehagensforntidsby
Detal­je­rad beskriv­ning skic­kas ut till anmäl­da en vec­ka innan lägret.

Frå­gor: Frå­gor om läg­ret kon­tak­ta Fred­rik Svens­son telnr: 070–3233466 mejl: fredrik@aventyrochtrail.se

För frå­gor om anmä­lan, kon­tak­ta: camilla.boring@studiefrämjandet.se

 

Samarr: Eke­ha­gens Forn­tids­by & Stu­di­e­främ­jan­det Skaraborg

Upp­le­vel­se­vand­ring med fika: Råbäcks kalkbruk

By Aktivitetskalender

Väl­kom­men att “gå i kal­ken” — En vand­ring i indu­stri­histo­ri­ans fot­steg! Vår kun­ni­ge gui­de Jonas Lind tar oss med till en inte allt för avläg­sen tid då Kin­ne­kul­le gav arbe­te åt många inom kalk­brän­nings­in­du­strin. Ste­nen dom bröt har tagit åtskil­li­ga mil­jo­ner år att skapas…

Den gui­da­de vand­ring­en tar ca 2 tim­mar och en här­lig fika-kas­se med lokal anknyt­ning ingår! (Kaffe/te ingår)

Datum: 1 augusti

Start och slut: Råbäcks meka­nis­ka sten­hug­ge­ri (glasski­os­ken)

Tid: kl. 10:00 till ca kl 12:00

Kost­nad och anmä­lan: 180:- ink guid­ning och fikakasse

Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “RÅBÄCKS KALKBRUK2” vid anmä­lan, tele­fon­num­mer samt ange antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar svin på maten)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Längd: Ca 3,3 km vand­ring på platt och slätt led.

Hur krä­van­de: 1
(ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det är oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Anna Ber­gen­gren 073–910 89 51 , Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.

Upp­le­vel­se­vand­ring med fika: Val­le — Drottningkullen

By Aktivitetskalender

Följ med till fan­tas­tis­ka Val­le! Senas­te isti­den har for­mat det­ta böl­jan­de kame­land­skap. Vi vand­rar i natur­skö­na Höjen­torp-Drott­ning­kul­lens natur­re­ser­vat där både geo­lo­gi och kul­tur­histo­ria är högst påtag­lig. En gång i tiden stod här en konung­a­bo­stad som fick ett has­tigt slut en natt i sep­tem­ber 1722…

Den gui­da­de vand­ring­en tar ca 2 tim­mar och en här­lig fika­kas­se med lokal anknyt­ning ingår! (Kaffe/te ingår)

Datum: 13 juni

Start och slut: Natur­re­ser­vats-par­ke­ring­en Höjen­torp, Skara
GPS: 58.412749, 13.638825

Tid: kl.16:00 till ca kl 18:00

Kost­nad och anmä­lan: 180:- ink guid­ning och fikakasse

Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “VALLE1” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Längd: ca 3 km

Hur krä­van­de: 1
(ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det är oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Fred­rik Svens­son, 0703–233 466, Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.

FULL­BO­KAT! Upp­le­vel­se­vand­ring med fika: Klyftamon

By Aktivitetskalender

Vand­ring­en är full­bo­kad men man kan skri­va upp sig på vän­te­lis­ta vid evt. avbok­ning. Mai­la info@platabergensgeopark.se

Vi ger oss ut i natur­re­ser­va­tet Klyf­ta­mons otämj­da ter­räng, vild­mark på rik­tigt! Det var här som det under den senas­te isti­den bra­ka­de loss ordent­ligt. Ofant­li­ga vat­ten­mas­sor for­sa­de fram när för­däm­ning­en som inlandsi­sen ska­pat vid Bil­ling­ens nord­spets släpp­te och kals­po­la­de sten­häl­lar­na på Klyf­ta­mon. Följ med och upp­lev fjäll­käns­la mitt i platåbergslandskapet!

Den gui­da­de vand­ring­en tar ca 3 tim­mar och en här­lig fika-kas­se med lokal anknyt­ning ingår! (Kaffe/te ingår). OBS! Det­ta är en krä­van­de vand­ring i oba­nad ter­räng, god fysik samt bra skor/ klä­der krävs.

☘ Datum: 21/6

☘ Start och slut: Klyf­ta­mon (OBS! var noga med koor­di­na­ter!) GPS: 58.518066, 13.641310

☘ Tid: kl.10:00 till ca kl 13:00

☘ Kost­nad och anmä­lan: 180:- ink guid­ning och fikakasse
Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “klyf­ta­mon” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

☘ Längd: ca 6 km

☘ Hur krä­van­de: 5
(ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det är oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Fred­rik Svens­son, 0703–233 466, Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.

Vand­ring­ar 2020

By Nyheter, Uppleva

I vår akti­vi­tets­ka­len­der lig­ger nu årets vand­ring­ar uppe! Klic­ka in på https://www.platabergensgeopark.se/aktivitetskalender/

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt. Trots rådan­de läge tyc­ker vi att det är vik­tigt med menings­ful­la och häl­so­sam­ma akti­vi­te­ter ute i natu­ren och det­ta gäl­ler för våra akti­vi­te­ter i år:

☘️ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 per­so­ner och ibland mind­re, på var­je aktivitet
☘️ Alla akti­vi­te­ter kom­mer vara utom­hus där det finns möj­lig­het att hål­la bra avstånd till varandra
☘️ Själv­klart ska en bara kom­ma på akti­vi­te­ten om en är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start

Vi kom­mer ha någ­ra oli­ka typer aktiviteter:
🍎 Mat­vand­ring­ar där en lyx­ig lagad mål­tid från en lokal pro­du­cent ingår. Des­sa är lite läng­re, ca tre timmar.
🍎 Natur­vand­ring­ar där fika från en lokal pro­du­cent ingår. Lite kor­ta­re, ca två timmar.
🍎 Före­läs­ning­ar och kor­ta­re guid­ning­ar utan mat.

En del vand­ring­ar är mer fysiskt utma­nan­de, en del har mer fokus på indu­stri­histo­ria, en del mer på natur och geo­lo­gi. Vi hop­pas att det ska fin­nas något för alla!