Mis­sa inte vår foto­täv­ling på tema: ”Män­ni­skan och geologi”

Foto­täv­ling­en ”Earth Visu­al Odys­sey”, orga­ni­se­ras i alla geo­par­ker runt om i värl­den av Glo­bal Geo­park Network (GGN), och är en hyll­ning till det dju­pa ban­det mel­lan män­ni­skor och jor­dens geo­lo­gis­ka under­verk. Det hand­lar inte bara om land­ska­pen, ste­nar­na, fos­si­ler­na och mine­ra­ler­na som pry­der de 213 UNE­SCO Geo­par­ker­na, utan om de mänsk­li­ga histo­ri­er de berättar.

Täv­ling­en bju­der in dig att fånga rela­tio­nen mel­lan män­ni­skor och geo­lo­gi, hur ste­nar­na och land­ska­pet for­mar våra liv, våra kul­tu­rer och våra identiteter.

Läs ock­så mer på GGNs hem­si­da https://ggn20anniversary.com/

Instruk­tio­ner:

Slut­da­tum för täv­ling­en: 30 novem­ber. Vin­na­re med­de­las innan jul. Det foto som vin­ner 1a pris kom­mer vara med och täv­la glo­balt till­sam­mans med foton från alla de and­ra 213 geo­par­ker­na (det­ta är en digi­tal täv­ling utan någon pris­sum­ma utan man får endast äran att vinna)

 • Alla foton mås­te ha tagits inom Pla­tå­ber­gens Geo­park (se grän­ser här: https://www.platabergensgeopark.se/valkommen-till-platabergslandskapet/) och ska vara del­ta­gar­nas originalverk.
 • Var­je per­son kan skic­ka in max ett bidrag. Endast pri­vat­per­so­ner kan bidra, och ing­en som arbe­tar för geo­par­ken eller i tätt sam­ar­be­te med geoparken.
 • Ing­en tred­je part får äga eller kon­trol­le­ra något mate­ri­al som fotot innehåller.
 • Fotot får inte krän­ka varu­mär­kes­rät­tig­he­ter, upp­hovs­rätt, mora­lis­ka rät­tig­he­ter, imma­te­ri­el­la rät­tig­he­ter eller pri­vat­li­vets rät­tig­he­ter för någon enhet eller person.
 • Bil­der ska skic­kas in i PDF‑, PNG- eller JPEG-for­mat i hög upp­lös­ning. Inga RAW- eller TIFF-bil­der kom­mer att accepteras.
 • Fil­stor­le­ken får inte över­sti­ga 5 mega­pix­lar. Fotot mås­te vara minst 1 600 pix­lar brett (om det är en hori­son­tell bild) eller högt (om det är en ver­ti­kal bild).
 • Bil­der­na mai­las till info@platabergensgeopark.se senast 30/11 2024.
 • Bil­der­na kom­mer att bedö­mas av en obe­ro­en­de jury.

Pri­ser:

 • 1:a pris: Boken ”Vand­ra i Ska­ra­borg” samt en korg med loka­la råva­ror och diver­se pro­duk­ter från Pla­tå­ber­gens Geo­park. Totalt vär­de av 1200 kro­nor. (samt bli Sve­ri­ges repre­sen­tant i den glo­ba­la täv­ling­en med alla and­ra geoparker).
 • 2:a pris: boken ”Vand­ra i Ska­ra­borg” och boken ”Bland mega­lit­gra­var och romerskt guld: Väst­svensk forn­tid i nytt ljus” diver­se pro­duk­ter från Pla­tå­ber­gens Geo­park. Totalt vär­de av 800 kronor.
 • 3:e pris: boken ”Vand­ra i Ska­ra­borg” och diver­se pro­duk­ter från Pla­tå­ber­gens Geo­park. Totalt vär­de av 400 kronor.