Category

Aktivitetskalender

Fika­vand­ring i spra­kan­de fär­ger vid Sil­ver­fal­let och Högsböla

By Aktivitetskalender

Följ med på en vand­ring genom hös­tens fär­g­ex­plo­sion i Mell­dalasko­gen och som avslu­tas med fika i den maka­löst fina “Sten­sko­lan” intill Bergs kyrka.
Ceci­lia från Ceci­li­as träd­gårds­café ord­nar hem­ba­kad äppel­ka­ka med vanilj­sås till oss.

Det­ta är en ”Till­sam­man­svand­ring” dvs den blir vad vi gör den till, det är myc­ket trev­li­ga­re att vand­ra till­sam­mans än ensam.
Vand­ring­en är drygt 7 km i lätt till medel terräng.
Pris: 195kr
Tid: 14:00–17:30 ca.
Läs mer och anmäl dig på:  https://alskabillingen.se/produkt/fikavandring-11-oktober/
Län­ken tar dig till Äls­ka Bil­ling­ens hem­si­da där du köper en plats i vand­ring­en, du ser sam­ti­digt hur många plat­ser som finns kvar.
Sista anmäl­nings­dag är tors­dag 2020-10-08 kl. 18:00.
Reser­va­tion för änd­ring­ar eller inställt eve­ne­mang pga ovä­der, det kom­mer iså­fall att med­de­las på Face­book­si­dan och via mail till er som är anmälda!
Vi föl­jer själv­klart råden från Folk­hälso­myn­dig­he­ten om vil­ka reg­ler som gäller.
MEN till­hör du någon av risk­grup­per­na, dvs 70+ eller har någon annan under­lig­gan­de sjuk­dom som Folk­hälso­myn­dig­he­ten anser vara i risk­grup­pen så ska du inte föl­ja med på den­na vandring.

Det­ta är ett samar­range­mang mel­lan Äls­ka Bil­ling­en och Pla­tå­ber­gens Geopark

Guid­ning– Uni­ka pla­tå­berg. Natu­rum Hornborgasjön

By Aktivitetskalender

Sön 13 sep kl 14.00 på Natu­rum Hornborgasjön
Vi befin­ner oss mitt i ett uråld­rigt pla­tå­bergs­land­skap. Det är unikt och blir för­hopp­nings­vis snart Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park. Under en lät­ta­re vand­ring tar vi med er på en tids­re­sa genom 1700 mil­jo­ner år. Vi pas­sar ock­så på att fira Geo­lo­gins Dag!

OBS För­an­mä­lan till naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se

Läs mer på http://extra.lansstyrelsen.se/hornborga/Sv/kalender/Pages/Unika-plat%C3%A5berg-.aspx

 

Tids­re­san- pla­tå­bergs­land­ska­pet för barn och unga. Natu­rum Hornborgasjön

By Aktivitetskalender

Vi firar Loka­la Natur­vår­dens dagar! Kom och utfors­ka det spän­nan­de pla­tå­bergs­land­ska­pet vid våran pop-up geo­parks­ut­ställ­ning hos Natu­rum Horn­bor­ga­sjön! Lär dig mer om de oli­ka bergar­ter­na och under­sök om sten kan luk­ta! Geo­par­kens per­so­nal finns på plats i utställ­ning­en mel­lan kl 10.00–14.00. Alla barn får en seri­e­tid­ning med sig hem.

Upp­le­vel­se­vand­ring med fika: Klyftamon

By Aktivitetskalender

Vi ger oss ut i natur­re­ser­va­tet Klyf­ta­mons otämj­da ter­räng, vild­mark på rik­tigt! Det var här som det under den senas­te isti­den bra­ka­de loss ordent­ligt. Ofant­li­ga vat­ten­mas­sor for­sa­de fram när för­däm­ning­en som inlandsi­sen ska­pat vid Bil­ling­ens nord­spets släpp­te och kals­po­la­de sten­häl­lar­na på Klyf­ta­mon. Följ med och upp­lev fjäll­käns­la mitt i platåbergslandskapet!

Den gui­da­de vand­ring­en tar ca 3 tim­mar och en här­lig fika-kas­se med lokal anknyt­ning ingår! (Kaffe/te ingår). OBS! Det­ta är en krä­van­de vand­ring i oba­nad ter­räng, god fysik samt bra skor/ klä­der krävs.

☘ Datum: 2/8

☘ Start och slut: Klyf­ta­mon (OBS! var noga med koor­di­na­ter!) GPS: 58.518066, 13.641310

☘ Tid: kl.10:00 till ca kl 13:00

☘ Kost­nad och anmä­lan: 180:- ink guid­ning och fikakasse
Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “klyftamon2” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

☘ Längd: ca 6 km

☘ Hur krä­van­de: 5
(ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det är oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Anna Ber­gen­gren 073–910 89 51 , Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk – vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.

Geo­kids Kinnekulle

By Aktivitetskalender

Häng med på en även­tyrs­dag där vi upp­täc­ker det coo­la med naturen!

Till­sam­mans tes­tar vi roli­ga, prak­tis­ka och upp­le­vel­se­ba­se­ra­de akti­vi­te­ter som kom­mer ska­pa en för­stå­el­se och insikt om hur vik­tigt det är att ta hand om vårt fan­tas­tis­ka pla­tå­bergs­land­skap! Vi lagar mat utom­hus tillsammans.

Datum: Tis­dag 4 augusti.

Tid: Start kloc­kan 10.00, avslut kloc­kan 14.00

Plats: Råbäcks meka­nis­ka stenhuggeri

Ålder: 8–12 år

Kost­nad: Gra­tis, lunch ingår.

Klä­der efter väder!

OBS: Begrän­sat antal plat­ser och obli­ga­to­risk anmä­lan, görs på: https://www.gotene.se/upplevaochgora/ungdom/sommarlovsaktiviteter/sommarlovsaktiviteter/geokidskinnekulle.27797.html

Arran­gör: Kul­tur och fri­tid Göte­ne kom­mun till­sam­mans med Pla­tå­ber­gens Geopark.

Geo-kids Hun­ne­berg 1 juli: 8–12 år

By Aktivitetskalender

Är pla­tå­ber­gets hem­lig­het och jor­dens utveck­ling något för dig? Kom och expe­ri­men­te­ra med bar­nen på natur­kol­lo v. 26. Det blir 3 extra plat­ser ledi­ga den­na dag då vi har för­stärk­ning från Pla­tå­ber­gens Geo­park. Kost­nad 195 kr. Swish med namn och ålder till Stif­tel­sen Ber­ga­går­den 123–5477625

Samarr: Natur­sko­lan på Hunneberg

Geo-kids Hun­ne­berg 24 juni: 6–8 år

By Aktivitetskalender

Är pla­tå­ber­gets hem­lig­het och jor­dens utveck­ling något för dig? Kom och expe­ri­men­te­ra med bar­nen på natur­kol­lo v. 26. Det blir 3 extra plat­ser ledi­ga den­na dag då vi har för­stärk­ning från Pla­tå­ber­gens Geo­park. Kost­nad 195 kr. Swish med namn och ålder till Stif­tel­sen Ber­ga­går­den 123–5477625

 

Samarr: Natur­sko­lan på Hunneberg

Geo­kids: drop-in i Grästorp 12–15

By Aktivitetskalender

Plats: Kul­tur­hu­set i Grästorp.

Geo­Kids är en spän­nan­de utom­hus­ak­ti­vi­tet för alla barn i åldern 8 ‑12 år. Kom för att leta fos­sil, kän­na på och lära om ste­nar och för att byg­ga ett eget litet pla­tå­berg. Dess­utom blir det tips­pro­me­nad om pla­tå­ber­gen och målar­verk­stad med fokus på dinosaurier.

Per­so­nal från Pla­tå­ber­gens Geo­park handleder.

Drop-in utan anmä­lan. Kostnadsfritt

 

Samarr: Kul­tut­hu­set i Grästorp

Geo­kids — drop-in i Grästorp 12–15

By Aktivitetskalender

Plats: Kul­tur­hu­set i Grästorp.

Geo­Kids är en spän­nan­de utom­hus­ak­ti­vi­tet för alla barn i åldern 8 ‑12 år. Kom för att leta fos­sil, kän­na på och lära om ste­nar och för att byg­ga ett eget litet pla­tå­berg. Dess­utom blir det tips­pro­me­nad om pla­tå­ber­gen och målar­verk­stad med fokus på dinosaurier.

Per­so­nal från Pla­tå­ber­gens Geo­park handleder.

Drop-in utan anmä­lan. Kostnadsfritt

FULL­BO­KAT! Geo­Kids – upp­täck natu­ren 10–12 augusti

By Aktivitetskalender

OBS! Eve­ne­mang­et är full­bo­kat men det går bra att stäl­la sig på reservlista.

_____________________________________________________

 

Nu är det dags att anmä­la sig till som­ma­rens även­tyr – Geokids!

Det­ta är ett läger under tre dagar där vi upp­täc­ker det coo­la med natu­ren! Hur gör man upp en eld? Vad gör man om man går vil­se? Hur över­lev­de man i natu­ren på stenåldern?

Pla­tå­ber­gens Geo­park arran­ge­rar till­sam­mans med Eke­ha­gens forn­tids­by ett läger för barn där vi vill upp­munt­ra barn att ha kul i natu­ren! Till­sam­mans tes­tar vi roli­ga, prak­tis­ka och upp­le­vel­se­ba­se­ra­de akti­vi­te­ter som kom­mer ska­pa en för­stå­el­se och insikt om hur vik­tigt det är att ta hand om vårat fan­tas­tis­ka pla­tå­bergs­land­skap! Vi lagar vår mat till­sam­mans och avslu­tar sista dyg­net med en över­natt­ning i Bon­de­hu­set (fri­vil­ligt deltagande).

Var: Alla akti­vi­te­ter sker på Eke­ha­gens forn­tids­bys område.
För vem: För barn från 9–12 år
Leda­re: per­so­nal från Pla­tå­ber­gens Geo­park och Eke­ha­gens Forntidsby
Datum & tid: 10–12 augusti (Mån-Ons)

– 10/8: kl.10–17
– 11/8: start kl. 12 (11 aug – 12 aug är det över­natt­ning för de som vill, för övri­ga avslu­tas dagen kl 20)
– 12/8: avslut kl.12 (de som inte över­nat­tat får kom­ma för fru­kost kl 08)

Avgift: 349 kr (beta­las vid anmälan)
Anmä­lan: https://www.studieframjandet.se/vastra-gotalands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2020/augusti/geokids–sommarlovslager-pa-ekehagens-forntidsby/

Max antal 15 st.
Avan­mä­lan: Själv­klart ska alla del­ta­ga­re vara fris­ka och helt utan sjuk­doms­symp­tom. Avan­mä­lan möj­lig fram till 24 tim­mar innan start.

Läs mer om Eke­ha­gens forn­tids­by här: https://www.falkoping.se/ekehagensforntidsby
Detal­je­rad beskriv­ning skic­kas ut till anmäl­da en vec­ka innan lägret.

Frå­gor: Frå­gor om läg­ret kon­tak­ta Fred­rik Svens­son telnr: 070–3233466 mejl: fredrik@aventyrochtrail.se

För frå­gor om anmä­lan, kon­tak­ta Camil­la Boring, camilla.boring@studiefrämjandet.se

Samarr: Eke­ha­gens Forn­tids­by & Stu­di­e­främ­jan­det Skaraborg