Änt­li­gen!

Vi har, efter en lång pro­cess med en över­kla­gan av den offent­li­ga upp­hand­ling­en av skylt­le­ve­ran­tör, till slut bör­jat se våra fina skyl­tar kom­ma upp runt om i pla­tå­bergs­land­ska­pet! Vi sät­ter upp någ­ra oli­ka typer av skyl­tar i en förs­ta omgång: sto­ra skyl­tar på rastplatser/ infor­ma­tions­plat­ser, samt mind­re skyl­tar i A2 eller A3 på oli­ka besöksmål.

De sto­ra skyl­tar­na har kom­mit upp på föl­jan­de platser:

 • Eke­ha­gens forn­tids­by (Fal­kö­ping)
 • Ålle­berg (Fal­kö­ping)
 • Gre­va­går­dens rast­plats (Fal­kö­ping, men på väg mot Skövde)
 • Blom­bac­ka rast­plats (Ska­ra)
 • Lidan rast­plats (Lid­kö­ping)
 • Vit­te­ne rast­plats (Troll­hät­tan)
 • Vig­gen rast­plats (Grästorp)
 • Bote­red rast­plats (Väners­borg)

De mind­re skyl­tar­na har kom­mit upp, eller kom­mer kom­ma upp under som­ma­ren, på föl­jan­de platser:

 • Råbäcks kalk­bruk (fler­ta­let mind­re skyl­tar längs geologistigen)
 • Lug­nås Qvarnstens­gru­va (fler­ta­let skyl­tar inom området)
 • Tim­mers­da­la
 • Sotar­li­den Stolan
 • Bil­ling­en utkiksplats
 • Väst­ra Tun­hems grottor

I sam­ar­be­te med Des­ti­na­tion Läckö-Kin­ne­kul­le och pro­jek­tet Epo­kre­san har föl­jan­de skyl­tar satts upp på Kinnekulle:

 • Råbäcks hamn
 • Trol­mens station
 • Råbäcks sta­tion
 • Sten­brot­tet Kinnekulle
 • Falkäng­en
 • Husa­by kyrka

I tillägg sät­ter vi upp nya skyl­tar vid geo­lo­gi­ut­ställ­ning­en vid Råda ås, utan­för Lid­kö­ping. Det­ta är på plats efter sommaren.

Vi har även ansökt om att sät­ta upp en skylt i A3-stor­lek i Varn­hem, men ännu inte fått dis­pens från Läns­sty­rel­sen. Bero­en­de på hur eko­no­min ser ut kan vi ha utrym­me att sät­ta upp ytter­li­ga­re någ­ra skyl­tar under hösten.

Stort tack till alla inblan­da­de som gjort det­ta möj­ligt, inte minst vår skylt­le­ve­ran­tör Göta Neon i Vårgårda!

Alla skyl­tar är finan­si­e­ra­de genom EU’s Landsbygdsprogram.