Aktivitetskalender

Upp­le­vel­se­vand­ring med fika: Klyftamon

By 12 juni, 2020juli 28th, 2020No Comments

Vi ger oss ut i natur­re­ser­va­tet Klyf­ta­mons otämj­da ter­räng, vild­mark på rik­tigt! Det var här som det under den senas­te isti­den bra­ka­de loss ordent­ligt. Ofant­li­ga vat­ten­mas­sor for­sa­de fram när för­däm­ning­en som inlandsi­sen ska­pat vid Bil­ling­ens nord­spets släpp­te och kals­po­la­de sten­häl­lar­na på Klyf­ta­mon. Följ med och upp­lev fjäll­käns­la mitt i platåbergslandskapet!

Den gui­da­de vand­ring­en tar ca 3 tim­mar och en här­lig fika-kas­se med lokal anknyt­ning ingår! (Kaffe/te ingår). OBS! Det­ta är en krä­van­de vand­ring i oba­nad ter­räng, god fysik samt bra skor/ klä­der krävs.

☘ Datum: 2/8

☘ Start och slut: Klyf­ta­mon (OBS! var noga med koor­di­na­ter!) GPS: 58.518066, 13.641310

☘ Tid: kl.10:00 till ca kl 13:00

☘ Kost­nad och anmä­lan: 180:- ink guid­ning och fikakasse
Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “klyftamon2” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

☘ Längd: ca 6 km

☘ Hur krä­van­de: 5
(ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det är oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Anna Ber­gen­gren 073–910 89 51 , Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk – vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.