All Posts By

Anna Bergengren

FULL­BO­KAT Mat & upp­le­vel­se­vand­ring: Vand­ra i jät­tar­nas dal

By Aktivitetskalender

Den här vand­ring­en är nu full­bo­kad, men det går bra att stäl­la sig på reserv­lis­ta genom att mai­la info@platabergensgeopark.se

 

 

Visst är det lätt att för­stå var­för vis­sa plat­ser har fått de namn de bär idag. I områ­det Jättadalen/Öglunda grot­tor som vi kom­mer vand­ra ige­nom kom­mer vi se mäk­ti­ga dia­ba­spe­la­re och lära oss hur des­sa ska­pats. Kanske det jät­tar­na som stap­la­de ste­nar på varand­ra? Vi pas­se­rar ock­så en märk­lig källå­der som spring­er fram ur ber­get, en offer­käl­la! Och vad hän­de med det gam­la utsiktstornet?

På top­pen av Jät­ta­da­len kom­mer vi bli ser­ve­ra­de här­lig­he­ter från Mat­ti­as Mat med den fan­tas­tis­ka utsik­ten över Val­le fram­för oss.
Start och slut Öglun­da kyr­ka parkeringsplats .

☘ Datum: 3 oktober

☘ Plats: Jät­ta­da­len, Billingen

☘ Tid: kl.12:00 till ca kl 15:00

☘ Kost­nad och anmä­lan: 375:-
Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “Jät­ta­da­len” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.
Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar svin på maten)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Ca 3 km vand­ring, En tuff klätt­ring upp för Jät­ta­da­len vän­tar oss men väl uppe på pla­tån så är det rela­tivt flack och fin stig med en lite brant avslu­tan­de nedstigning.

Hur krä­van­de: 3 (ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det är oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

Kon­takt: , Sofia Hult­man 0732470306
Anna Ber­gen­gren 0739108951.

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.

 

 

Mat & upp­le­vel­se­vand­ring: Magis­ka Ålleberg

By Aktivitetskalender

☘☘ OBS! Den­na vand­ring är nu full­bo­kad men det går bra att stäl­la sig som reserv. ☘☘

Om det finns ett berg som sär­skil­jer sig mot de and­ra pla­tå­ber­gen så är det Ålle­berg! Ett pla­tå­berg som är mer mytomspun­net, har mer säg­ner och histo­ria än något annat pla­tå­berg finns nog inte. Det kan dess­utom stolt­se­ra som det all­ra högs­ta bland våra pla­tå­berg. Det­ta är vand­ring­en du inte vill mis­sa! Vi kom­mer vand­ra runt ber­get och berät­ta allt om dess uni­ka och fasci­ne­ran­de arv. Vand­ring­en avslu­tas med den redan legen­da­ris­ka Ålle­bergs­bur­ga­ren på Ålle­bergs Café och Restau­rang. Fan­tas­tisk utsikt kom­mer på köpet!
Start och slut vid Segelflygsmuséet.

☘ Datum: 6 September
☘ Plats: Ålleberg
☘ Tid: kl.16:00 till ca kl 19:00

☘ Anmä­lan och pris: 375:-
Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “Ålle­berg” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. aller­gi­er. Ham­bur­ga­ren går att få som vege­ta­riskt alter­na­tiv och då med ste­kost från Ste­kos­te­ri­an i Skara.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Ca 4 km vand­ring, En bit­vis oba­nad ter­räng och bran­ta par­ti­er. Annars trev­lig och fin stig.

Hur krä­van­de: 3 (ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det kan före­kom­ma oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Anna Ber­gen­gren 073–910 89 51 , Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.

Mat & upp­le­vel­se­vand­ring: En strå­lan­de framtidsindustri

By Aktivitetskalender

☘☘ OBS! Den­na vand­ring är nu full­bo­kad men det går bra att stäl­la sig som reserv. ☘☘

En resa genom svind­lan­de geo­lo­gis­ka tidse­po­ker som led­de fram till sto­ra indust­ri­el­la fram­tids­sats­ning­ar vid Sto­lan på Bil­ling­ens nord­spets. Runt år 1900 var ämnet radi­um på allas läp­par. Änt­li­gen skul­le man få ett effek­tivt vapen mot de för­hat­li­ga cancersjukdomarna!

I Bil­ling­ens alun­skif­fer fin­ner man det radi­um­hal­ti­ga mine­ra­let kolm och vägen vida­re såg ljus ut. Bola­get AB Kolm bil­das och ing­et bor­de väl kun­na stop­pa den­na strå­lan­de framtidsindustri?

Vi kom­mer innan vand­ring­en äta en lyx­ig brunch upp­du­kad i natu­ren med mat från Lil­la Salu­hal­len i Skövde.

☘ Start och slut par­ke­ring­en Stolan

☘ Datum: 23 Augusti
☘ Plats: Sto­lan, Billingen
☘ Tid: kl.10:00 till ca kl 13:00

☘ Kost­nad: 375:-
Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “Kol­mAB” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Ca 3–3,5 km vand­ring, rela­tivt lätt ter­räng och fina leder att gå på.
Hur krä­van­de: 2 (ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det kan före­kom­ma oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Anna Ber­gen­gren 073–910 89 51 , Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.

FULL­BO­KAT! Mat & upp­le­vel­se­vand­ring: Det svar­ta gul­det i Kinnekulle

By Aktivitetskalender

☘☘ OBS! Den­na vand­ring är nu full­bo­kad men det går bra att stäl­la sig som reserv. ☘☘

 

Kan man kra­ma olja ur en sten? Kanske inte med mänsk­lig hand, men under 1800-talet hade man upp­täckt att det fanns möj­lig­he­ter att få fram det svar­ta gul­det ur pla­tå­ber­gens alunskiffer.

Vår kun­ni­ge gui­de Jonas Lind kom­mer ta oss ige­nom en myc­ket spän­nan­de indu­stri­histo­ria och till lika stor del ett arv som avspeglas än i dag kring Kin­ne­kul­le. Vand­ring­en bör­jar med en lyx­ig och välsma­kan­de 3 rät­ters mid­dag från Fors­hems Gäst­gi­va­re­gård i det grö­na hos Rosa­lie på Qulturladan.

☘ Datum: 12 Juli
☘ Plats: Qul­tur­la­dan, koor­di­na­ter: 58.615639, 13.440750
☘ Tid: kl.13:00 till ca kl 16:00

☘ Kost­nad och anmä­lan: 375:-
Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “Olje­ko­ken” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Ca 5 km vand­ring, En bit­vis oba­nad ter­räng men annars en rela­tivt fin och väl­vår­dad stig att följa.

Hur krä­van­de: 2 (ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det kan före­kom­ma oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Fred­rik Svens­son 0703–233 466, Sofia Hult­man 0732–470306.

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.

FULL­BO­KAT! Mat & upp­le­vel­se­vand­ring: Bland mun­kar, kvarn­ste­nar och en sand­strand i taket

By Aktivitetskalender

☘☘ OBS! Den­na vand­ring är nu full­bo­kad men det går bra att stäl­la sig som reserv. ☘☘

Lug­nås­ber­get är det mins­ta av våra pla­tå­berg, men det som sak­nas i stor­lek väger ber­get upp mer än väl med attrak­tio­ner och spän­nan­de histo­ria! Vad sägs om att bevitt­na en sand­strand i taket inne i ber­get, eller histo­ri­en om hur mun­kar­na kom till ber­get och bör­ja­de till­ver­ka kvarn­ste­nar? Ja berät­tel­ser och säg­ner finns det verk­li­gen gott om här.

Väl­kom­men och följ med på en myc­ket hän­del­se­rik och spän­nan­de vand­ring på Lugnåsberget.

Vi star­tar dagen med en gui­dad tur inne i gru­van för att sedan bege oss ut på vand­ring. Allt avslu­tas med här­lig mat ute i natu­ren lagat av Vristul­ven Incre­men­tum som del­ta­git i SM i utomhusmatlagning!

Start och slut Qvarnstens­gru­vans muse­um (par­ke­ring finns 700 meter från museet)

☘ Datum: 4 Juli

☘ Plats: Qvarnstensgruvan,Lugnås

☘ Tid: kl.10:00 till ca kl 13:00

☘ Pris och anmä­lan: 375:-

Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “qvarnsten”” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

vid anmä­lan samt ange evt. allergier.

Ca 4 km vand­ring, En bit­vis oba­nad ter­räng men annars en rela­tivt fin och väl­vår­dad stig att följa.

Hur krä­van­de: 2 (ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det kan före­kom­ma oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng).

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Sofia Hult­man 0732–470306, Fred­rik Svens­son 0703–233466.

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.

FULL­BO­KAT! Mat & upp­le­vel­se­vand­ring: Vand­ring vid tidens dansgolv

By Aktivitetskalender

OBS! Den­na vand­ring är nu full­bo­kad, men det går bra att stäl­la sig på väntelistan.

En matupp­le­vel­se vid Vänerns kant, på fast mark vid pene­pla­net som sto­ra delar av Skan­di­na­vi­en har som sin fas­ta punkt. Med efter­föl­jan­de vand­ring som tar oss för­bi pene­pla­net och det vack­ra vat­ten­fal­let Brud­slö­jan, vack­ra kle­var, en fan­tas­tisk utsikt över Vänern. En magisk som­mar­kvälls-upp­le­vel­se vid det vack­ra pla­tå­ber­get Hal­le­berg! En matig After Work kom­mer ser­ve­ras vid Vänerns kant så vi inte går hung­ri­ga upp­för ber­get. Kanske någon vågar sig på ett kvällsdopp?
Start och slut vid Nord­kro­kens bad­plats (par­ke­ring­en).

☘ Datum: 25 juni

☘ Plats: Pene­pla­net, Halleberg

☘ Tid: kl.18.00 till ca kl 21.00

☘ Anmä­lan och pris: 375:-
Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “pene­pla­net” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn).

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Ca 4 km vand­ring, I en bit­vis oba­nad ter­räng och bran­ta par­ti­er där lät­ta­re klätt­ring krävs. Annars trev­lig och fin stig.
Hur krä­van­de: 4 (ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det är oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Fred­rik Svens­son, 0703–233 466, Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.

FULL­BO­KAT! Upp­le­vel­se­vand­ring med fika: Vråhålan

By Aktivitetskalender

Vand­ring­en i Vrå­hå­lan är nu full­bo­kad men det går bra att stäl­la sig som reserv!

Pla­tå­ber­get Mös­se­berg delas i söder i två delar av Vrå­hå­lan, en kil­for­mad sprick­dal med fan­tas­tiks utsikt och vac­ker natur. Men vi får gå för­sik­tigt, på vis­sa plat­ser så stu­par näs­tan lod­rä­ta bran­ter 20–25 meter rakt ner där dia­ba­sen ska­pat mäk­ti­ga rasbranter!

Den gui­da­de vand­ring­en tar ca 2 tim­mar och en här­lig fika-kas­se med lokal anknyt­ning ingår! (Kaffe/te ingår)

☘ Datum: 24 Maj

☘ Start och slut: Vi par­ke­rar på en avsi­des skogs­väg intill Berg­sjön: 58.199945, 13.479502

☘ Tid: kl.10 till ca kl 12.00

☘ Kost­nad och anmä­lan: 180:- ink guid­ning och fikakasse

Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “Vrå­hå­lan” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn).

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Hur krä­van­de: 3 (ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det är oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en kon­tak­ta: Fred­rik Svens­son, 0703–233 466, Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 personer.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.

FULL­BO­KAT! Upp­le­vel­se­vand­ring med fika: Råbäcks kalkbruk

By Aktivitetskalender

VAND­RING­EN ÄR FULLBOKAD!

Väl­kom­men att “gå i kal­ken” — En vand­ring i indu­stri­histo­ri­ans fot­steg! Vår kun­ni­ge gui­de Jonas Lind tar oss med till en inte allt för avläg­sen tid då Kin­ne­kul­le gav arbe­te åt många inom kalk­brän­nings­in­du­strin. Ste­nen dom bröt har tagit åtskil­li­ga mil­jo­ner år att skapas…

Den gui­da­de vand­ring­en tar ca 2 tim­mar och en här­lig fika­kas­se med lokal anknyt­ning ingår! (Kaffe/te ingår)

Datum: 16 Maj

Start och slut: Råbäcks meka­nis­ka sten­hug­ge­ri (glasski­os­ken)

Tid: kl.10 till ca kl 12.00

Kost­nad och anmä­lan: 180:- ink guid­ning och fikakasse

Anmä­lan görs till Pla­tå­ber­gens Geo­parks mejl: info@platabergensgeopark.se
Ange “Råbäckskalkbruk1” vid anmä­lan samt ange tele­fon­num­mer, antal per­so­ner och evt. Allergier.

Anmä­lan är bin­dan­de och betal­ning sker på plats med Swish eller kon­tant. Om man blir akut sjuk så mej­la det­ta så fort som möj­ligt (gäl­ler även om man blir sjuk sam­ma dag som vand­ring­en är så att vi mini­me­rar matsvinn)

För att kun­na beräk­na maten så behö­ver vi din anmä­lan senast två dagar innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!
För att kun­na beräk­na fikat så behö­ver vi din anmä­lan senast dagen innan! Max antal del­ta­ga­re är 25 per­so­ner, först till kvarn!

Ca 3,3 km vand­ring på platt och slätt led.

Hur krä­van­de: 1
(ska­la 1–5 där 1 är platt och slät led till 5 där det är oba­nad stig, bran­ta par­ti­er och svår kupe­rad terräng)

För frå­gor runt vand­ring­en, kon­tak­ta: Fred­rik Svens­son, 0703–233 466, Sofia Hult­man, 073 2470306

Vi föl­jer själv­klart rekom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och vi får alla vara bered­da på att läget kan änd­ras snabbt.
☘ Det är en liten grupp män­ni­skor, max 30 per­so­ner ink guider.
☘ Själv­klart ska man bara kom­ma på akti­vi­te­ten om man är fullt frisk — vi har där­för avbok­ning fram till någ­ra tim­mar innan akti­vi­te­tens start.

VÅRA PLA­TÅ­BERG — UNI­KA I VÄRLDEN

By Aktivitetskalender

med ANNA BERGENGREN
Tors­dag 12 sep­tem­ber kl 18:30 på natu­rum Vänerskär­går­den Victo­ri­a­hu­set (vid Läckö slott)

Följ med på en rund­tur i ord och bild i Pla­tå­ber­gens Geo­park och en tids­re­sa genom 1700 mil­jo­ner år.

Pla­tå­ber­gens Geo­park ska hös­ten 2019 ansö­ka om att få sta­tus som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park. I pla­tå­bergs­land­ska­pet har vi uni­ka natur- och kul­turmil­jö­er, spän­nan­de plat­ser och berät­tel­ser som tar oss med på en tids­re­sa från jor­dens begyn­nel­se, via de förs­ta män­ni­skor­na och fram till dagens landskap.

Före­dra­get har fri entré, men anmä­lan krävs.
Sop­pa, kaf­fe och kaka efter före­dra­get kos­tar 100 kr/person.
För anmä­lan till före­dra­get och sop­pa BOKA på info@lackoslott.se eller ring tel 0510 48 46 60.

“VERK­LIG­HE­TENS JURAS­SIC PARK” med TORILL KORNFELDT

By Aktivitetskalender

Tors­dag 5 decem­ber kl 18:30 Natu­rum Vänerskär­går­den Victo­ri­a­hu­set (vid Läckö Slott)

Är de djur som dött ut verk­li­gen bor­ta för evigt? Torill Korn­feldt är veten­skaps­jour­na­list och har skri­vit boken Mam­mu­tens Åter­komst — de utdö­da arter­nas and­ra chans. Före­dra­get — och boken — base­ras på inter­vju­er med fors­ka­re som för­sö­ker åter­uppli­va utdö­da djur. Var­för gör de det­ta — vad dri­ver dem? Vad skul­le vi vin­na på att ha mam­mu­tar som strö­var i våra sko­gar eller rent av dino­sau­ri­er igen? Och vad finns det för fall­gro­par och argu­ment mot des­sa för­sök? Följ med på en spän­nan­de resa in i bio­tek­ni­kens värld.

Före­dra­get har fri entré, men anmä­lan krävs.
Sop­pa, kaf­fe och kaka efter före­dra­get kos­tar 100 kr/person.
För anmä­lan till före­drag och sop­pa BOKA på info@lackoslott.se eller ring 0510–484660