I och med att vi fick bevil­jat peng­ar från Till­växt­ver­ket så beta­las ock­så peng­ar ut från Väst­ra Göta­lands­re­gi­o­nen. Regi­on­ut­veck­lings­nämn­dens och kul­tur­nämn­dens pre­si­di­er träf­fa­des vid ett gemen­samt möte den 5 novem­ber. Man beslu­ta­de att vill­ko­ren nu kan anses upp­fyll­da, och dess­utom för­längs tiden vi kan använ­da de bevil­ja­de med­len till 2022-12-31.