Category

Unesco Global Geoparks

Besök i Anhui-provinsen, Kina – och utbyte med Huangshan Unesco Globala Geopark

By Nyheter, Unesco Global Geoparks

”Har du en gång besökt Gula Bergen behöver du inte se några andra berg”, är ett ordspråk i Kina. Riktigt nog var det en fantastisk upplevelse att få bestiga Huangshan – en Unesco Global Geopark sedan 2004. En helt annan miljö än våra lägre och mer bevuxna platåberg i Västergötland.

En veckas besök i Kina hade som syfte att undersöka möjligheterna för ett kulturutbyte och ett samarbetsavtal mellan Anhui-provinsen och Västra Götalandsregionen. Med på resan var förutom jag från Platåbergens Geopark vår tolk Ching, Rolf från Västra Götalandsregionen, P-O, Gerth och Åsa från Falbygdens mat och kultur, samt Mia från Göteborgs stad. Det var ett späckat program med allt från besök på en dansskola, témuseum, och Pekingoperan. En dag av veckan var vi på besök i Huangshuan Unesco Globala Geopark för att lära oss mer hur de jobbar och se om vi kan etablera ett samarbete och utbyte mellan våra berg.

Hungshan – eller Gula Bergen i svensk översättning – är ett symboliskt viktigt område i kinesisk kultur och historia, bland annat för utvecklingen av kinesiskt landskapsmåleri. Bergen består av 130 miljoner år gammal granit, en gång bildad i jordens inre, och sedan upplyft och exponerad för 65 miljoner år sedan i samband rörelser i jordskorpan när Himalaya bildas. Området är känt för sina karga granitklippor, de speciella tallarna som växer på klipporna, och molnformationerna mellan bergstopparna – ofta ser det ut som ett hav av moln där bergstopparna sticker upp som öar. De högsta topparna är ungefär 1000 meter höga.

Bergen och geoparken täcker totalt 1200 km2 (jmf. Platåbergens geopark på ca. 4200 km2). Området har också världsarvsstatus sedan 1990, både för kultur och naturarv.

Något av det mest spännande och lärorika för mig med besöket var hur man i området jobbar med hållbar turism och bevarande – bergen fick som första område i Asien utmärkelse som en hållbar destination 2014. Det är ett av de mest välbesökta turistområdena i Kina, något som självklart medför ett stort slitage. Runt om bergen har men att väl utbyggt system av stenlagda stigar, något som gör att besökande inte sliter på omkringliggande natur. Om en bergstopp påverkas mycket, så stänger man helt enkelt av det området i fem år, för att sedan utvärdera om det är möjligt att öppna igen. Man jobbar också mycket med lokalt värdskap, där människor som bor i byar runt om bergen ska kunna ta emot gäster i sina hem och på så sätt få en extra inkomst.

En av de saker vi diskuterade under dagen i geoparken var möjligheten för en vandringsutställning mellan våra två geoparker. En utställning kan innehålla både foton och målningar från våra respektive områden. Vi fortsätter kontakten – en sak är i alla fall säkert: genom att bli en Unesco Global Geopark öppnas många dörrar till fantastiska natur- och kulturarv runt om i värden.

/ Anna, projektledare

Studiebesök i två europeiska Unesco Global Geoparker

By Geologi, Nyheter, Unesco Global Geoparks

Under september månad besökte jag under tre veckor tre Unesco Globala Geoparker i södra Europa: Adamello Brenta Unesco Globala Geopark under Unesco-konferensen i Italien, Basque Coast Unesco Globala Geopark i norra Spanien, och Auroca Unesco Globala Geopark i Portugal. Jag tänkte berätta lite om mina intryck från besöken i de två senare!

Utmärkande för bägge geoparkerna är att de är små – eller snarare, det blir tydligt att vi i Platåbergens Geopark är en ovanligt stor geopark. Basque Coast Geoark är 90 km2, Arouca Geopark 330 km2. Platåbergens Geopark är närmare 5000 km2!*

– Basque Coast Unesco Global Geopark är en av de minsta geoparkerna i det globala nätverket, berättar Asier Hilario Orus, geolog i geoparken. Vi blev godkända som en global geopark 2010, och då hade jag jobbat med projektet i fem år.

Basque Coast sträcker sig över tre kommuner. Huvudattraktion är den spektakulära geologin längs kustremsan, ett fenomen som kallas flysch (enligt wikipedia: ”en sedimentär lagerföljd av omväxlande fossilfattiga, finkorniga bergarter varvade med sandsten och konglomerat. Flyschlagren är ofta mycket tjocka och har bildats på stora djup i hav genom omväxlande slamströmmar och större massrörelser i samband med pågående bergskedjebildning”). I Basque Coast ser man flysch längs en sträcka på 14 kilometer. Här hittar vi bla. den berömda krita-tertiär-gränsen, som är känd för att den representerar den katastrofala händelse då en meteorit slog ner på jorden och hälften av alla arter dog ut.

– Flyschlagren är som en bok som berättar om fyra geologiska tidsåldrar, säger Asier Hilario Orus. Det som är så speciellt här är att vi har precis varje sida i boken kvar – 60 miljoner år av jordens historia bevarad i sin ursprungliga lagerföljd. Den här speciella geologin är av internationell betydelse, det är vår geologiska resurs som vi i geoparken jobbar för att förpacka och marknadsföra som en produkt, och därmed bidra till hållbar utveckling.

I Basque Coast arrangerar geoparken guidade båtturer längs kusten för att uppleva geologin: man har ca 500 guidade turer per år, med 14 000 besökande! Det är geoparken som ansvarar för program och bokningssystemet, men det är lokala företag som utför själva guidningen. På så sätt bidrar geoparken till den lokala ekonomin, och flera nya arbetstillfällen.

Arouca Unesco Globala Geopark ligger i norra Portugal. Geoparken omfattar bara en kommun, Arouca, har 23 000 invånare och blev godkänd som en global geopark 2009.

– Det mest positiva för Arouca som område har varit fördelarna med det starka internationella varumärket som geopaker är, berättar Daniella Rocha, geolog i geoparken. I tillägg har vi etablerat ett väldigt starkt lokalt nätverk inom geoparken som ger en stabilitet, samtidigt som vi satsar mycket på utbildning och geoturism.

En av de geologiska huvudattraktionerna i Arouca är fossilfynden efter gigantiska triolobiter. Trilobiter är en numera utdöd djurgrupp som fanns i tidsåldrarna kambrium till perm. Det är vanligt att hitta fossil efter trilobiter och vi gör det också i platåbergen i Västergötland, men här är de mycket små. I Arouca Geopark har man hittat spår efter trilobiter som var upp till en meter stora!

– En av anledningarna till att vi lyckats bra i Arouca är att de lokala politikerna var starkt engagerade i geoparken redan från början, säger Daniella Rocha. Utan det stödet hade vi aldrig kunnat skicka in vår ansökan och bli godkända som en global geopark.

En av de saker Daniella Rocha jobbat mycket med är inventeringar av det geologiska arvet, och därefter arbetet med en plan för hur de viktigaste platserna ska bevaras. Förutom områden med trilobitfossil, är en sådan plats som man jobbat mycket med ett område med den väldigt speciella bergarten ”Castanheira Granite”. Det är en ljust grå granit som innehåller en annan typ av sten, nämligen svarta, runda stenar av biotit. Dessa kan vara 1-12 cm i diameter, och ibland lossnar de från den ljusa graniten och blir liggande som lösa, små svarta stenar. Enligt den lokala legenden var det graniten som ”födde” fram de svarta små stenarna av biotit – och därför kallas stenen lokalt för Pedras Parideiras, ungefär stenarna som föder, eller ”birthing stones” på engelska. Det har funnits många legender om hur dessa stenar hade en magisk kraft inte minst när det kom till fertilitet – och många människor åkte hit för att ta med sig stenar hem. För lokalbefolkningen som var fattig blev försäljning av sten en extra intäkt, och det fanns en risk att den speciella bergarten skulle försvinna helt. Arouca Geopark har hjälpt till med att avgränsa området, bygga spänger och leder att gå på, samt sätta upp informationsskyltar. I tillägg har man byggt ett litet museum där det nu är två personer från den lokala byn anställda – en mer hållbar och långsiktig inkomstkälla än försäljning av sten!

*I det globala geoparksnätverket sätter man inga begränsningar för hur stor eller liten en geopark kan vara. I stadgarna till Unesco Globala Geoparker står det helt enkelt att en geopark ”should be of adequate size to fulfil its functions”. För oss i Platåbergens Geopark betyder det stora området att vi behöver extra resurser (finansiering och personal) för att klara Unescos krav, jämfört med en geopark av mindre storlek.

Alla foton: Anna Bergengren

Kurs i Geoheritage Management i Braga, Portugal

By Geologi, Nyheter, Unesco Global Geoparks

För två veckor sedan deltog jag som enda svensk i en veckas kurs i det som på engelska kallas Geoheritage Management – på svenska bevarande av det geologiska arvet. Däri ligger både de natur- och kulturvärden som finns kopplat till geologi, och som är grunden för att man kan ansöka om status som en Unesco Global Geopark.

Kursen var i Braga, norra Portugal, och arrangerades av Minho Universitet och EGU (European Geoscience Union). Vi var 50 deltagare från 20 olika länder (!), bla. Uganda, Chile, USA, Iran, Brasilien, Kroatien, Polen, mm. Jag uppskattar att cirka två tredjedelar av oss jobbade med geoparker i en eller annan form, resterande var i stort sett anknutna till universitet eller forskningsmiljöer. Kul var att av 110 sökande var jag en av tretton deltagare som fick stipendium från EGU för att delta!

Geologiskt arv – vad är egentligen det, och varför är det något man måste bevara?

SGU, Sveriges geologiska undersökning, har på svenska beskrivit geologiskt arv som en del av vårt naturarv och handlar precis som allt vårt arv om värdefulla och representativa företeelser, och som utöver vetenskapliga värden även kan representera kulturella, historiska, ekonomiska och estetiska värden (…). Begreppet kan på så sätt också jämföras med begreppet kulturarv. Geologiskt arv behandlar vårt gemensamma, värdefulla arv – de särskilda platser som behöver bevaras till skillnad från geologisk mångfald som beskriver ett mer generellt sammanhang. Ett geologiskt världsarv har särskilt stort, universellt värde.”

Geologi berättar om planeten jordens historia. I vår natur finns det unika geologiska platser som är vetenskapligt och pedagogiskt viktiga för att förstå livets utveckling och planetens historia. Dessa platser måste bevaras. Men geologi är också grund för biologisk mångfald och mänsklig historia, och de geologiska förutsättningarna behövs för att bevara dessa värden.

Geologisk mångfald och geologiskt arv har flera viktiga funktioner:

  1. Det förmedlar kunskap om vår planets utvecklingshistoria, jordens processer och också vår framtid
  2. Som grund för variation i naturtyper och en hög biologisk mångfald. Områden med hög geologisk mångfald ger en hög biologisk mångfald, då geologiska förutsättningar ger den grund livsmiljöer beror av och samverkar med. Platåbergen med sina olika bergarter är klassiska exempel på det, med t.ex. alvarsmarkerna på Österplana Hed eller rasbranterna runt Halle- och Hunneberg. Men även istidsavsättningarna inom området ger en stor variation i naturtyper och biologi, t.ex. i kamelandskapet i Valle Härad.
  3. Som grund för friluftsliv, rekreation och turism. Många av våra viktigaste besöksmål inom friluftsliv och turism är geologiska platser, med stark koppling till kulturella och historiska värden. Inom geoparken kan vi t.ex. nämna Lugnås Qvarnstensgruva, Råda Ås, Kinnekulle, Mösseberg och Ålleberg som några få exempel bland många.

En geopark kan inventera, värdera och tillhandahålla information om geologiska naturvärden som bör beaktas i naturvården och i den fysiska planeringen. Inventeringarna ska kunna användas inom utveckling av friluftsliv och turism i området samt vara underlag för naturvårdsåtgärder, t.ex. kommunala naturvårdsprogram. En geopark bidrar till att stärka kunskapen om naturvärden i platåbergslandskapet, något som är grunden för en långsiktig, hållbar förvaltning. Ofta saknas geologisk kompetens inom kommunernas (eller annan ansvarig) förvaltning, och därför är geoparken en viktig samarbetspartner för att tillgängliggöra geologisk information som kan gynna det långsiktiga naturvårdsarbetet och bidra till att Sveriges miljömål uppfylls.

Under kursen i Portugal fick vi ta del av flera praktiska exempel världen över, där man gjort olika insatser för att bevara och visa fram geologiska platser. Mycket inspirerande, och givande att träffa människor som jobbar med samma sak!

Kursen pågick under fem dagar, med en dags fältbesök i Arouca Unesco Globala Geopark. Mer om det kommer i ett eget blogginlägg!

ps. vi har fått pengar från Naturvårdsverkets LONA-satsning (Lokala naturvårdsåtgärder) för att jobba med att ta fram en bevarandeplan för geologiskt arv i Platåbergslandskapet. Rapport från det projektet kommer nästa år, 2019!

Med tåg mot geoparkskonferens i Italien

By Nyheter, Unesco Global Geoparks

Måndag tionde september börjar den Internationella Geoparkskonferensen i Adamello Brenta Geopark, i Madonna di Campiglio i norra Italien. Över 800 deltagare kommer till konferensen – mestadels representanter från geoparker över hela världen, men också beslutsfattare, tjänstemän, representanter från Unesco och forskare. Konferensen pågår hela veckan, och är en blandning mellan en turistmässa och en vetenskaplig konferens. Vissa delar av programmet är avsatt för korta presentationer av geoparker eller aktuell forskning knutet till geoparker, och liknar upplägget som brukar vara på vetenskapliga konferenser. Jag kommer ha en presentation där jag berättar om Platåbergens Geopark! Samtidigt finns det en mässhall, där geoparker och områden från hela världen kan visa upp sin verksamhet. Parallellt med detta hålls det möten och workshops där man diskuterar geoparkernas strategi och utveckling runt om i världen. En dag av konferensen är avsatt för ”field excursion” – dvs. utflykt i Amadello Brenta Geopark där vi får ta del av den fantastiska naturen och se hur man jobbar med förmedling av geologi.

Att delta på de internationella geoparkskonferenserna är ett måste om man vill bli godkänd som en Unesco Global Geopark. Det är här man träffar kollegor från hela världen, och knyter kontakter som leder vidare till samarbeten. Det är också här man lär sig bäst hur geoparker fungerar i praktiken, något som är nödvändig kunskap för att utveckla det egna arbetet.

För mig och min kollega Hanna börjar vi dock resan mot Italien redan söndag morgon i Göteborg – vi har nämligen valt att åka tåg ner genom Europa!

Varför väljer vi att resa i över trettio timmar, till en högre kostnad än om vi skulle flyga?

Bild från www.bahn.de

Vi anser att någon gång måste man gå från ord till handling, även i offentlig förvaltning. I de flesta strategidokument som finns, tex. Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling VG2020, så kräver man att det mest miljövänliga sättet att resa ska användas. Allt för ofta blir det dock en avvägning mot tid och pengar, inte bara för resor ut i Europa, men även inom regionen och Sverige. Att resa med tåg ut i Europa är inte det enklaste. Systemet borde göras om så att det blir enklare att hitta information om bokningar och tidtabeller, och priserna för tågbiljetter borde vara billigare. Vi har gjort en kompromiss nu, där vi tar tåget ner och flyg hem. Allt är bättre än inget, och varje gång vi väljer tåget framför flyget gör vi klimatet en stor tjänst.

Vi har haft en extrem sommar i Sverige, som på många sätt varit en väckarklocka för de mänskligt initierade klimatförändringar som pågår runt om i världen. I en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) presenterar bla. den svenske miljöprofessorn Johan Rockström nya rön som visar att vi redan vid två graders uppvärmning kan påverka jorden så mycket att vi når farliga tröskelvärden. En tröskel är det ord som används när ett system på jorden (tex klimatet) plötsligt hamnar i ett nytt, för oss okänt tillstånd. Det kan gå fort, och med just klimatet finns det flera återkopplingsmekanismer som triggas av höjda temperaturer och som gör att klimatet förändras ännu snabbare. Ett exempel är det vi sett i sommar – att jetströmmarna runt Arktis destabiliseras så mycket när isen smälter att högtryck eller lågtryck ”parkerar sig” över samma område över en lång period, någon som kan medföra extrem torka eller extrema nederbördsmängder.

Vi som jobbar med geologi vet att jorden ständigt förändras. Vi har haft klimat som varit både varmare och kallare, och mer extrema förhållanden på jorden. Det är en naturlig del av planetens utveckling. Men just nu ser vi förändringar i jordens klimatsystem som drivs av mänskliga utsläpp, och vi riskerar att, helt i onödan, försätta planeten i ett tillstånd som kan få katastrofala konsekvenser för mänskliga samhällen.

Vi vet att vi har lite tid, och för att klara att ställa om vårt samhälle till att bli ekonomisk, social och miljömässig hållbart behöver vi modiga politiska beslut. Men vi har alla också ett eget ansvar, som individer, företag, kommuner och geoparker. Därför åker väljer vi att ta tåget genom Europa.

ps. vi kommer såklart rapportera från vår resa via facebook – följ oss gärna!

Hallå där Miguel Angel Cruz, geolog från Comarca Minera Geopark i Mexiko

By Unesco Global Geoparks

Du pratar svenska och har faktiskt bott utanför Skara en period. Varför kan du svenska?

Jag började läsa svenska för nio år sedan i Mexiko… Jag ville läsa ett annorlunda språk, inte bara engelska eller tyska. Efter 2,5 år fick jag ett stipendium från Svenska institutet för att åka på en sommarkurs i Sverige. Det var på Axevalla folkhögskola utanför Skara! Jag var där en månad, i slutet av juli och början på augusti.

Du har precis varit i Sverige i tre veckor, och besökte även Platåbergens Geopark. Vad tycker du om platåbergslandskapet?

Sverige är känt i hela världen för sin unika natur, med sina stora skogar. Sverige är också känt för sin miljömedvetenhet. Jag ville åka till Sverige igen för att uppleva naturen och lära mig mer om geoparksprojektet ni har här. Det var jättekul att få se flera geologiska besöksmål i platåbergslandskapet, och jag tror att de har stor potential för att utvecklas för framtiden!

Vilken var din favoritplats?

Miguel längst ute vid Predikstolen på Halleberg.

Min favorit var Predikstolen, längst ut på Halleberg. Utsikten därifrån över vattnet och landskapet är väldigt speciell! Platsen berättar både om geologi och landskap, något som gör den till ett bra besöksmål för geoturism. I Mexiko finns det inte så många stora sjöar, och för mig kändes det som att vara vid ett hav!

Du är geolog vid Comarca Minera Unesco Globala Geopark i Mexiko. Vad är så unikt med er geopark?

Comarca Minera är en geopark som berättar om Mexikos gruvhistoria och de malmfyndigheter som finns där, som är en viktig del av mesoamerikas historia. Det är alltså tiden innan spanjorerna kom till Mexiko. I de mineralfyndigheter som man hittar i geoparken har vi bla. stora fynd av silver, som är väldigt viktiga.

I geoparken har vi också två stora naturreservat som sköts av staten, som är betydelsefulla områden i Mexiko. Vi har även ett Unesco Biosfärområde som överlappar med geoparkens område.

I dag har vi inga aktiva gruvor i geoparkens område, men det finns 3000 kilometer med gamla gruvgångar kvar under jorden! Det är lika långt som från Mexico city till Toronto. Många av de gamla gruvområdena är förorenade, och miljöarbetet runt dessa platser är viktigt. Här spelar geoparken en stor roll.

Varför tycker du så mycket om att jobba med geoparker?

Man får många vänner och kollegor från olika länder runt om i världen. Alla som jobbar med geoparker har samma filosofi, att geologi är en viktig del av naturen – inte bara som en ekonomisk resurs utan också som en resurs för tex. turism.

 

Foto: Mikael Edensbo & Anna Bergengren

Hallå där Vesa Krökki – chef för Rokua Geopark, Finland

By Unesco Global Geoparks

Rokua Unesco Globala Geopark i Finland har blivit nominerad som Årets utfärdsmål i Finland 2018. Vesa Krökki, som är chef för geoparken, berättar mer:

Rokua Geopark has been nominated as the Finnish outdoor destination of the year 2018, congratulations! What makes Rokua Geopark a great destination for outdoor life?

The Geopark offers possibilities for outdoor adventures in both summer and winter seasons. We have an extensive network of hiking, biking, skiing and kayaking trails. The region also offers loads of services that are are easy to find for the visitors: accommodation, food and guiding services. The Geoparks unique northern environment is a perfect place for a relaxed holiday or for a bit more adventurous one.

How do you think geology and outdoor activities are connected?

Geology forms the base for the activities. Our ice age landscape with eskers, dunes and kettle-holes makes the outdoors experience more challenging and interesting for the hikers, mountain bikers and skiiers. Oulu region in Finland is otherwise flat, but the Geopark with its unique landforms is a much more diversified place. The rolling hills of Rokua area is a beautiful landscape. Also the way we open and explain the birth of the area gives added value for the visitors.

Rokua Geopark has been a Geopark since 2010, and a UNESCO Global Geopark since 2015. As the manager of the geopark, what possibilities do you think this international status has brought to the region?

The Geopark status is a way to distinguish ourselves form other Finnish outdoor destinations. Finland has 40 national parks, but only one UNESCO Global Geopark. We also have a national park inside the Geopark but it has been relatively unknown. In Finland, like in Sweden too I guess, the big well known national parks gather most of the attention and these smaller ones not so much.

The status is also important for us as we are working with people coming from abroad. The UNESCO status is seen as a promise of good quality and of something that is not ordinary. It has helped us to get more developing money to the area, as it is now recognized as a nationally and regionally important site.

So the status works in many ways by enhancing the livelihood of the area. One important thing is that it gives the local people a sense of pride of their area, we can see this already now especially working with the schools.

If I come to Rokua Geopark as a visitor – what are your top three tips to best enjoy the outdoor life?

You should start your trip to Rokua Geopark from our Visitor Centre Suppa, from where you’ll get the maps and advice to your holiday. The visitor centre has a permanent exhibition, a small café and it also rents outdoor gear such as mountain bikes and snowshoes. Before heading out you should also upload our free Rokua Geopark 3D mobile app from which you can get a lot of information of the regions sights and services.

Next I’d recommend you to go and explore the Rokua Esker and Dune area where you can see the traces of the last ice age but also enjoy a very special part of Finlands nature. Rokua is special with its lichen heaths, pine forests and small kettle hole ponds. In Rokua we also have the well maintained Rokua national park with its routes for skiing, hiking and mountain biking.

Canoeing and kayaking is also a popular way to explore the region. You can do these activities either in the rivers or the numerous lakes of the area. Canoes and kayaks can be rented from our companies to the Lake Oulujärvi and to the River Oulujoki. On lake Oulujärvi you can kayak to the small islands that form the Oulujärvi hiking area. In the hiking area we have several lean to shelters and fire places. You can also stay over in a tent and experience a bit of wilderness.

Lesbos Unesco Globala Geopark – förstenad skog och flyktingkris

By Nyheter, Unesco Global Geoparks

Nordöst i det Egeiska havet, nära Turkiets kust, ligger den grekiska ön Lesbos. När jag tillbringar några veckor här i början av januari är det skördetid i olivlundarna som täcker södra delen av ön, och trädgårdarna är fulla av apelsin- och citronträd. För inte så många år sedan var ön ett populärt resmål för oss nordbor, idag är den hårt drabbad av ekonomisk kris och flyktingströmmar.

År 2000 bildades det Europeiska geoparksnätverket av fyra första geoparker. En av dem var Lesbos geopark. Ett vulkanutbrott för 20 miljoner år sedan resulterade i det Lesbos geopark är mest känt för – den förstenade skogen. På den tiden var ön täckt av tropisk skog, rik på djur och växter. Tjocka lager med vulkaniskt material begravde skogen, som genom de kommande årmiljonerna blev till sten. I det naturhistoriska museet i Sigri, en by i norra delen av Lesbos, kan man se några av de fantastiskt välbevarade fossil som man hittat på ön. Det är allt från trädstammar, växter och löv, till djur som levde i den tropiska skogen.

Bild från det största flyktinglägret på Lesvos, Moria.

Anledningen till att jag var på Lesbos var inte bara ett besök i geoparken, utan arbete som volontär i flyktingläger. Lesbos är en av de grekiska öar som fått ta emot flest flyktingar de senaste åren. I dagsläget bor det runt 8000 flyktingar här, och nya anländer nästan varje natt med båtar från Turkiet. Det största flyktinglägret, Moria, har beskrivits som ett koncentrationsläger med 5000 människor i ett läger som byggdes för 2000. Synen av baracker mellan höga taggtrådsstängsel, undernärda barn och stanken av avföring för onekligen tankarna ditåt.

Med det tuffa läget på Lesbos för både boende och flyktingar försöker geoparken bidra där man kan, berättar Nikos Zouros, som är chef för Lesbos geopark. Jag möter honom en eftermiddag inne i största staden Mytilini där geoparken har kontor och en geologiutställning. Det viktigaste man kan göra, menar Nikos, är att ge människor någon form av meningsfull vardag utanför de förfärliga förhållandena inne i lägren. Därför har man bl.a. ordnat bussresor från flyktinglägren upp till det naturhistoriska museet i Sigri. Förutom att få en paus från en vardag av vidriga förhållanden, får människorna också för första gången en förståelse över det landskap och den plats där de, efter timmar ute till havs, kommit i land. En ökad förståelse och känsla för sitt nya hemland tror jag att geoparker världen över kan bidra med i integrationsarbetet.

20 nya ansökningar till Unesco Globala Geoparker 2018

By Nyheter, Unesco Global Geoparks

Unesco Globala Geoparker växer fort världen över – och det är verkligen på tiden att Sverige hoppar på tåget!

20 nya områden världen över har 2018 ansökt om att bli godkända som Unesco Globala Geoparker, och tre befintliga geoparker har ansökt om att få utöka sitt område.

Platåbergens Geopark satsar på att skicka in en ansökan hösten 2019 om att bli Sveriges första Unesco Globala Geopark.

Läs mer om de nya ansökningarna på http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/new-applications/

Unesco Globala Geoparker – en internationell familj

By Nyheter, Unesco Global Geoparks

Vår facebooksida har inte ens varit uppe i två veckor när det plingar till i min telefon: nytt meddelande. Jag öppnar facebook. ”Hej! Jag heter Miguel, och är geolog i en geopark i Mexiko. Jag läste en kurs på Axevalla folkhögskola ett år… Jag är nu aktiv som medlem i Svenska institutet i Mexiko och går och lär mig svenska en kväll i veckan. Kan vi hitta något samarbetsprojekt mellan våra geoparker?”

Brevet är ganska typiskt för hur det fungerar mellan geoparker världen över. 2015 deltog jag på min första geoparkskonferens, i Rokua i Finland.

Den Europeiska Geoparkskonferensen 2017 var på Azorerna.

Jag som tidigare mest varit på vetenskapliga geologikonferenser slogs genast av hur avslappnad och familjär stämning det var. Här mötte man verkligen kollegor från hela världen, alla brann för att sprida geoparkskonceptet och hjälpa andra projekt framåt. Noll konkurrens. Till och med i stadgarna för Unesco Global Geoparks står det att man ska vara aktiv del i det internationella nätverket, och man uppmuntrar till samarbeten mellan geoparker världen över. Som en godkänd Unesco Global Geopark deltar man på två konferenser per år, och som en geopark som ska lämna in en ansökan (en ”Aspiring Geopark”) deltar man på en konferens per år.

Just passionen för geoparker som koncept och förmedling av geovetenskap är något jag tror förenar alla som jobbar med Unesco Global Geoparks. Men ofta är det ett arbete i motvind: geologi ses på de flesta platser bara som något som ska utvinnas som en ekonomisk resurs, kunskapen om geologi är låg hos allmänheten och finansiärer och politiker backar så fort man nämner ordet. ”Sten? Det är väl inget som kan locka besökare?”. Att geoparker rymmer så mycket mer än bara sten, är något vi alla jobbar hårt för att förmedla. Jag upplever att det är samma problem för geoparker vart man än är i världen. Därför blir konferenser och samarbetsprojekt som mötesarenor ännu viktigare för att få stöd från varandra och dela med sig av erfarenheter. Som projektledare för en geopark är jag privilegierad som har kollegor över hela världen som backar och lyfter mig i mitt arbete.

Andra spännande samarbeten som jag sneglar på är en geopark i Extremadura, Spanien, där våra tranor övervintrar varje år. Att följa tranornas resa mellan två geoparker, det vore något? På väg till och från Extremadura flyger de dessutom över en annan geopark i Spanien, Basque Coast. Där jobbar Asier som geolog. Han brukar skicka en bild till mig ungefär så här års, när tranorna sträcker norrut: ”Snart kommer de, Anna!”

Efter lite betänketid inser jag att Miguel från Mexiko och jag träffades redan 2016 på den Globala Geoparkskonferensen i England. Då jobbade jag med geoparker i Norge, och även om han pratade svenska med mig förstod jag inte att han bott mitt i platåbergslandskapet! Världen är liten, och med geoparker har man vänner i nästan varje hörn…

Det finns idag 127 geoparker i 35 länder världen över.

Läs mer om Unesco Global Geoparks på: www.unesco.org/geoparks
8th International Conference on UNESCO Global Geoparks: https://www.campigliodolomiti.it/lang/EN/pagine/dettaglio/ggn,187/ggn,1331.html