Du har väl inte mis­sat att vi har fle­ra geo­lo­gi­ut­ställ­ning­ar runt om i pla­tå­bergs­land­ska­pet i som­mar? Per­fekt de dagar väd­ret inte tillå­ter bad och strandhäng.

Väner­mu­se­et i Lidköping:

14 juni till 25 augusti 2020 visas två utställ­ning­ar på temat geologi.

Öga för Geo­lo­gi är en inter­ak­tiv utställ­ning från Tek­ni­kens hus i Luleå. Utfors­ka och lär dig mer om våra vik­ti­gas­te mineraler.

Väs­ter­göt­lands uni­ka pla­tå­berg skild­ras i utställ­ning­en Våra Pla­tå­berg – Lek och lär bland lager av histo­ria. Här kan du på ett lust­fyllt sätt upp­täc­ka hur vårt när­om­rå­de bil­dats. Utställ­ning­en är pro­du­ce­rad av Vänermuseet
i sam­ver­kan med Pla­tå­ber­gens Geopark.

Var­je tors­dag fram till 6/8 mel­lan kl 13–16 är det dess­utom Sten­kul i ska­par­verk­sta­den på muse­et. En lek­full expe­ri­ment­stund bland ste­nar och mine­ral. För hela famil­jen! Ing­en anmä­lan krävs. Begrän­sat antal platser.

För öppe­ti­der, se här.

Natu­rum Hornborgasjön:

Här visas vår till­fäl­li­ga geo­lo­gi­ut­ställ­ning säsong­en ut. Uppe i tor­net finns det dess­utom en per­ma­nent utställ­ning, där har du ock­så utsikt över fler­ta­let av våra platåberg!

Läs mer om öppe­ti­der här.

Lug­nås Qvarnstensgruva:

Här har vi ock­så en till­fäl­lig geo­lo­gi­ut­ställ­ning säsong­en ut. Pas­sa på och följ med på någ­ra av de dag­li­ga guid­ning­ar­na nere i gru­van . Euro­pas enda kvarnstens­gru­va som är öppen för publik!

Läs mer om öppe­ti­der och pri­ser här.

Övrigt:

Dess­utom finns det en per­ma­nent geo­lo­gi­ut­ställ­ning på Kung­a­jaktsmu­se­et Älgens Berg på Hun­ne­berg. Läs mer om öppe­ti­der här.

Även Fal­byg­dens muse­um berät­tar om geo­lo­gi och mega­lit­gra­var­na på Fal­byg­den. Öppe­ti­der hit­tar ni här.