All Posts By

Platåbergens Geopark

Väst­gö­tars vre­de skall drab­ba dem som ska­dar deras berg

By Geologi, Historia, Nyheter, Vårt område

Som en del av det svens­ka kärn­bräns­le­pro­gram­met utvann man mel­lan 1965 och 1969 uran ur alun­skif­fern vid Ran­stad, mel­lan Sköv­de och Fal­kö­ping. Gru­van kal­la­des Ran­stads­ver­ket och man hade här en uran­halt på tre gram uran/ton alunskiffer.

Det var dock all­de­les för låga hal­ter för att gru­van skul­le vara fort­satt lön­sam i slu­tet av 60-talet och verk­sam­he­ten avslu­ta­des där­för. Under de fyra år gru­van var i drift fick man ut unge­fär 250 ton uran från 1 500 000 ton berg. Under 1970-talet gjor­des någ­ra för­sök att åter­upp­ta drif­ten, men efter pro­tes­ter från lokal­be­folk­ning­en blev det ald­rig rea­li­tet. Geo­log Tor­björn Pers­son från Fal­kö­ping skri­ver om uran­bryt­ning och mot­stån­det mot det.

 

Ran­stad­ver­ken innan silon revs. Foto: Harald Karlsson

Pla­tå­ber­gen har inte bara erbju­dit kvarn­ste­nar och kalk­sten till för­sälj­ning. Under efter­krigs­ti­den väx­te det fram ett nytt och mer omfat­tan­de indu­stri­in­tres­se för pla­tå­ber­gen — ett för värl­den föga håll­bart. Atom­bom­ben som slut­punkt för and­ra världs­kri­get inspi­re­ra­de riks­po­li­ti­ken till långt­gå­en­de pla­ner för utveck­lan­det av en svensk atom­bomb­sar­se­nal. Intres­se­ra­de blic­kar rik­ta­des åter­i­gen mot de väst­göts­ka pla­tå­ber­gen och den uran­ri­ka alunskiffern.

Under kalk­ste­nen i alun­skif­fers övre del vilar en av Euro­pas störs­ta men täm­li­gen utspäd­da före­koms­ter av uran. Ett inhemskt uran utgjor­de en för­ut­sätt­ning för de fram­väx­an­de säker­hets­po­li­tis­ka intres­se­na för en svensk atom­bomb som natur­ligt nog var stark under kal­la kri­gets dagar. Ett riks­in­tres­se ini­ti­e­rat av riks­po­li­tik och för­svar. Atom­boms­pla­ner­na kom gans­ka snart på skam. Intres­set för ura­net väx­er sig trots det­ta star­ka­re i och med fram­väx­ten av civil kärn­krafts­tek­niks behov av uran. Stark riks­po­li­tisk vil­ja och väl­mo­ti­ve­ra­de eko­no­mis­ka intres­sen med­för­de star­ten av pro­spek­te­ring 1955. Snart påbör­jas prov­bryt­ning av uran vid Ran­stad vid Bil­ling­ens fot.

De geo­lo­gis­ka för­un­der­sök­ning­ar­na och ett stort antal prov­borr­ning­ar bidrog till än mer detaljkun­skap om pla­tå­ber­gens upp­bygg­nad och egen­ska­per. Data som sam­la­des in och sam­man­ställ­des av Sve­ri­ges Geo­lo­gis­ka under­sök­ning, SGU.

Bryt­ning­en vid Ran­stad­ver­ket före­togs i gruv­gång­ar under Bil­ling­en men även genom dag­brott i ver­kets när­het. Dimen­sio­nen av verk­sam­he­ten antog stör­re for­mat än de kalk­brott som sedan tidi­ga­re öpp­nats upp i land­ska­pet och den dit­tills före­kom­man­de bryt­ning som det fun­nits lokal accep­tans för. Den nya verk­sam­he­ten inne­bar ock­så på sto­ra mäng­der gif­ti­ga slagg­vo­ly­mer som mås­te tas om hand för att inte läc­ka ut i den för natur­vår­den vik­ti­ga Horn­bor­ga­sjön. En Horn­bor­ga­sjö som var före­mål för en kost­sam och unik restaurering.

Prov­bryt­ning­en och inte minst poten­ti­ellt myc­ket omfat­tan­de pla­ner på dag­brott fick orga­ni­sa­tio­ner som till exem­pel LRF, Natur­vårds­folk, hem­bygds­för­e­ning­ar och samt­li­ga inblan­da­de kom­mu­ner att bör­ja ifrå­ga­sät­ta uran­bryt­ning­en. En unikt folk­lig för­ank­ring såg pla­tå­bergs­land­ska­pets till­gång­ar i form av natur och kul­tur och jord­bruksnä­ring nu akut hotat av sta­ten och inter­na­tio­nel­la gruv­bo­lags intressen.

Till­sam­mans argu­men­te­ra­de man för ett stopp för uran­bryt­ning­en. Den loka­la kun­ska­pen och enga­ge­mang­et för ber­gen som håll­bart för­val­tats av gene­ra­tio­ner väx­te på ett påtag­ligt sätt. Det loka­la enga­ge­mang­et och enig­he­ten var av avgö­ran­de bety­del­se. Men inte till­räck­lig. Till sin hjälp hade man ock­så den svens­ke nobel­pris­ta­ga­ren och kärn­fy­si­kern Han­nes Alfvén. Hans syn på kopp­ling­en mel­lan mili­tär använd­ning och civil kärn­kraft gjor­de honom till en hän­gi­ven och i ämnet myc­ket kun­nig alli­e­rad till det loka­la motståndet.

Som kul­men på pro­tes­ter­na arran­ge­ra­de de loka­la för­e­ning­ar­na en vec­ka 1976 fylld av före­drag, natur­vand­ring­ar och pro­tes­ter kal­lat “Väst­gö­ta­ber­gens dag”. Pro­teströ­rel­sen hade i sak givet­vis stöd i det kärn­krafts­mot­stånd som bör­ja­de växa fram på riks­ni­vå. Ran­stads­mot­stån­det utgjor­de emel­ler­tid en själv­stän­dig lokal rörel­se sprung­en ur lokalt enga­ge­mang och kunskap.

Väst­gö­ta­ber­gens dag avslu­ta­des i ett väl­be­sökt pro­test­mö­te vid Häggum, Ran­stad med bla loka­la kom­mun­po­li­ti­ker och Han­nes Alfvén som tala­re. Där res­tes ock­så en min­nes­sten med texten:

“FÖR­ÖD­EL­SE HOTA­DE BIL­LING­EN, BOR­GUN­DA­BER­GET, GERUMS­BER­GET, TOVA­BER­GET,  GIS­SE­BER­GET, MYGG­BER­GET, MÖS­SE­BERG, PLAN­TA­BER­GET, VARVS­BER­GET OCH ÅLLE­BERG. VÄST­GÖ­TAR VIL­LI­GA ATT VÄR­NA SIN BYGD SAM­LA­DES 1 MAJ 1976 I HÄGGUM. STE­NEN SKALL MIN­NA OM ATT VÄST­GÖ­TARS VRE­DE DRAB­BAR DEM SOM SKA­DAR DERAS BERG.”

Ste­nen i Häggum. Foto: Sofia Hultman

Väst­gö­tars vre­de skall drab­ba dem som ska­dar deras berg! Det fick ver­balt sam­man­fat­ta vil­jan att beva­ra natur- och kul­tur­land­ska­pet samt en uråld­rig men sam­ti­digt levan­de jordbruksbygd.

På grund av ett sjun­kan­de världs­mark­nads­pris fick det även allt fler eko­no­mer att med kri­tis­ka ögon grans­ka pro­jek­tet som så små­ning­om lades ner.

Den 31 okto­ber 1991 spräng­des Ran­stad­ver­kets hjär­ta och silo. Det sat­te punkt för ett cir­ka 30 år långt indu­stri­pro­jekt och sam­ti­digt dröm­men om både atom­va­pen och inhemsk uran­för­sörj­ning av de svens­ka kärn­kraft­ver­ken. Pla­ner som om de satts i ver­ket i full ska­la hade tagit cir­ka en kvadrat­kilo­me­ter av natur- och kul­tur­land­ska­pet per år i anspråk. Lokal­po­li­ti­ker var ena­de om att det inte var så man tänkt för­val­ta land­ska­pet. Tan­kar på ännu icke upp­fun­na ter­mer som tex “eko­system­tjäns­ter” bör­ja­de ta form. Pla­tå­ber­gen skul­le bru­kas utan att för­bru­kas. En ny indu­stri­gren utö­ver annan håll­bar indust­ri­ell verk­sam­het och jord­bruk gav nya merin­koms­ter — ögo­nen föll på en begyn­nan­de turist­in­du­stri. En före­te­el­se som är svår att outsour­ca och som erbju­der allt fler loka­la arbetstillfällen.

 

Text: Tor­björn Pers­son, geo­log bosatt i Falköping

 

Pla­tå­ber­gens Geo­park har bevil­jats medel från Tillväxtverket

By Nyheter

Pla­tå­ber­gens Geo­park har bevil­jats medel från Till­växt­ver­ket på totalt 579 000 kr för att under två år arbe­ta med ökad attrak­ti­vi­tet och en håll­bar besöksnä­ring i pla­tå­bergs­land­ska­pet. Finan­sie­ring­en är en del av en sats­ning för att bidra till en håll­bar omställ­ning i spå­ren av coro­na­pan­de­min, och de bevil­ja­de peng­ar­na är EU-medel från det natio­nel­la regionalfondsprogrammet.

 

– I vårt områ­de har det inte bara bli­vit tomt och tyst på sam­ma sätt som i de sto­ra stä­der­na. Vi har bit­vis haft en stor mängd besö­kan­de, men det är del­vis and­ra mål­grup­per än de som kom­mit tidi­ga­re, säger Anna Ber­gen­gren, koor­di­na­tor för Pla­tå­ber­gens Geo­park. Besöksnä­ring­en behö­ver göra en omställ­ning som gör bran­schen mer robust och håll­bar. Det är inte minst en omställ­ning från stör­re evenemang/ grup­per till enskil­da besö­ka­re. Vi kan inte läng­re räk­na kvan­ti­tet, utan behö­ver räk­na kvalité.

Bak­grun­den är att små och medel­sto­ra före­tag i besöksnä­ring­en ska få grund­läg­gan­de kun­skap om pla­tå­bergs­land­ska­pet. För att kun­na dif­fe­ren­ti­e­ra sig och kon­kur­re­ra mot and­ra plat­ser, krävs en för­stå­el­se för vad som gör plat­sen unik. Den för­stå­el­sen och kun­ska­pen är vik­tig att före­ta­gen har med sig i hela ked­jan pake­te­ring, mark­nads­fö­ring, och försäljning.

– Det blir allt vik­ti­ga­re för före­tag att pro­fi­le­ra och mark­nads­fö­ra sig för att kun­na sär­skil­ja sig, och vi ska helt enkelt ge dem den grund­läg­gan­de kun­skap som behövs för att göra det, säger Anna Ber­gen­gren. Pla­tå­bergs­land­ska­pet är unikt i värl­den – kun­skap om den resurs som land­ska­pet är, med en fan­tas­tisk mång­fald av besöks­mål, kan vara just det lil­la extra som gör att en verk­sam­het stic­ker ut och kan pro­fi­le­ra sig i mängden.

De akti­vi­te­ter som ska byg­gas upp inom ramen för pro­jek­tet är bla.:

  • Fort­bild­nings­till­fäl­len och stöd direkt på plats hos företagen
  • Digi­tal till­gång till utbild­ning­ar, semi­na­ri­er, samt övrigt mate­ri­al för att höja kun­ska­pen om platåbergslandskapet
  • Tips och stöd för natur­tu­ris­m­fö­re­tag som vill utveck­la exklu­si­va upp­le­vel­se­ba­se­ra­de pro­duk­ter, fram­förallt kun­skap om land­ska­pet och besöksmål/ plat­ser att använ­da sig av i verksamheten

Vi kom­mer byg­ga upp den digi­ta­la för­med­lings­si­dan under decem­ber-feb­ru­a­ri, men redan nu erbju­der vi möj­lig­he­ten att kom­ma ut och besö­ka före­tag och verk­sam­he­ter. Vill du som före­ta­ga­re i besöksnä­ring­en i pla­tå­bergs­land­ska­pet kom­ma i kon­takt med oss? Kon­tak­ta besöksnä­rings­stra­teg och pro­jekt­le­da­re Sofia Hult­man: sofia.hultman@grastorp.se, 073–2470306

 

Läs mer hos Till­växt­ver­ket HÄR

 

 

Utvär­de­ring av ansö­kan till Une­sco drö­jer pga Covid-19

By Nyheter

Vi har nu fått offi­ci­ellt besked från Une­sco att de utvär­de­ring­ar av ansö­kan­de geo­par­ker (“eva­lu­a­tion mis­sions”) som nor­malt sker året efter att en ansö­kan skic­kats in, inte kom­mer kun­na genom­fö­ras 2020 p.g.a rådan­de läge med Covid-19.

Man sat­sar på utvär­de­ring­ar 2021 istället.

Även om det är trå­kigt att det drö­jer innan vi får vår ansö­kan om att bli Sve­ri­ges förs­ta Une­sco glo­ba­la geo­park utvär­de­rad, så är det bara att accep­te­ra världs­lä­get just nu. Det här påver­kar hel­ler inte vår verk­sam­het, utan vi fort­sät­ter i full fart som van­ligt med guid­ning­ar, skyl­tar, sam­ar­be­ten, akti­vi­te­ter för barn och unga, mm. Pla­tå­ber­gen med alla uni­ka mil­jö­er finns här att upp­le­va oav­sett — just nu i fan­tas­tis­ka färger!

Vin­nar­na i vår foto­täv­ling utsedda!

By Nyheter

Vin­nar­na i vår foto­täv­ling är nu utsedda!

Juryn bestå­en­de av  repre­sen­tant från Ska­ra­borgs Natur­skydds­för­e­ning, Pla­tå­ber­gens Geo­park, Geo­log Tor­björn Pers­son, Eli­nor Karls­son från Fal­byg­dens muse­um samt Foto­graf Tor­leif Hal­vor­sen har enats om följande:

Bäs­ta bild:
1:a pris: Jan Malmgren
2:a pris: Johan Larsson
3:e pris: Pame­la Birgersson

Tema­fo­ton:
Ett styc­ke jord­histo­ria: Lennart Jansson
Jor­den ger liv: Lena Arvidsson
Ste­nen som leve­bröd: Anne­li Johansson
Ber­gen lever: Ron­ja Levin

Vi på Pla­tå­ber­gens Geo­park och Natur­skydds­för­e­ning­en Ska­ra­borg tac­kar alla er som bidra­git med så många fina foton — fort­sätt att upp­le­va vårt fan­tas­tis­ka platåbergslandskap!

Vin­na­re 1:a pris, foto­graf Jan Malmgren

 

Vin­na­re 2:a pris, foto­graf Johan Larsson

 

Vin­na­re 3:e pris, foto­graf Pame­la Birgersson

 

Vin­na­re Ste­nen som leve­bröd, foto­graf Anne­li Johansson

Vin­na­re Jor­den ger liv, foto­graf Lena Arvidsson

Vin­na­re Ett styc­ke jord­histo­ria, foto­graf Lennart Jansson

   

Vin­na­re Ber­gen lever!, foto­graf Ron­ja Levin

Fika­vand­ring i spra­kan­de fär­ger vid Sil­ver­fal­let och Högsböla

By Aktivitetskalender

Följ med på en vand­ring genom hös­tens fär­g­ex­plo­sion i Mell­dalasko­gen och som avslu­tas med fika i den maka­löst fina “Sten­sko­lan” intill Bergs kyrka.
Ceci­lia från Ceci­li­as träd­gårds­café ord­nar hem­ba­kad äppel­ka­ka med vanilj­sås till oss.

Det­ta är en ”Till­sam­man­svand­ring” dvs den blir vad vi gör den till, det är myc­ket trev­li­ga­re att vand­ra till­sam­mans än ensam.
Vand­ring­en är drygt 7 km i lätt till medel terräng.
Pris: 195kr
Tid: 14:00–17:30 ca.
Läs mer och anmäl dig på:  https://alskabillingen.se/produkt/fikavandring-11-oktober/
Län­ken tar dig till Äls­ka Bil­ling­ens hem­si­da där du köper en plats i vand­ring­en, du ser sam­ti­digt hur många plat­ser som finns kvar.
Sista anmäl­nings­dag är tors­dag 2020-10-08 kl. 18:00.
Reser­va­tion för änd­ring­ar eller inställt eve­ne­mang pga ovä­der, det kom­mer iså­fall att med­de­las på Face­book­si­dan och via mail till er som är anmälda!
Vi föl­jer själv­klart råden från Folk­hälso­myn­dig­he­ten om vil­ka reg­ler som gäller.
MEN till­hör du någon av risk­grup­per­na, dvs 70+ eller har någon annan under­lig­gan­de sjuk­dom som Folk­hälso­myn­dig­he­ten anser vara i risk­grup­pen så ska du inte föl­ja med på den­na vandring.

Det­ta är ett samar­range­mang mel­lan Äls­ka Bil­ling­en och Pla­tå­ber­gens Geopark

Guid­ning– Uni­ka pla­tå­berg. Natu­rum Hornborgasjön

By Aktivitetskalender

Sön 13 sep kl 14.00 på Natu­rum Hornborgasjön
Vi befin­ner oss mitt i ett uråld­rigt pla­tå­bergs­land­skap. Det är unikt och blir för­hopp­nings­vis snart Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park. Under en lät­ta­re vand­ring tar vi med er på en tids­re­sa genom 1700 mil­jo­ner år. Vi pas­sar ock­så på att fira Geo­lo­gins Dag!

OBS För­an­mä­lan till naturum.hornborgasjon@lansstyrelsen.se

Läs mer på http://extra.lansstyrelsen.se/hornborga/Sv/kalender/Pages/Unika-plat%C3%A5berg-.aspx

 

Tids­re­san- pla­tå­bergs­land­ska­pet för barn och unga. Natu­rum Hornborgasjön

By Aktivitetskalender

Vi firar Loka­la Natur­vår­dens dagar! Kom och utfors­ka det spän­nan­de pla­tå­bergs­land­ska­pet vid våran pop-up geo­parks­ut­ställ­ning hos Natu­rum Horn­bor­ga­sjön! Lär dig mer om de oli­ka bergar­ter­na och under­sök om sten kan luk­ta! Geo­par­kens per­so­nal finns på plats i utställ­ning­en mel­lan kl 10.00–14.00. Alla barn får en seri­e­tid­ning med sig hem.

Ryds grottor, Billingen, Skövde

Ett år kvar till ansö­kan till Une­sco – före­läs­ning­ar och lan­se­ring av app

By Aktivitetskalender

Vad är en Une­sco Glo­bal Geopark?

Det är ett år kvar tills vi skic­kar in ansö­kan om att bli god­kän­da som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park – väl­kom­na till en efter­mid­dag i Sköv­de för att lära mer om geo­par­ker, de uni­ka natur- och kul­turmil­jö­er som finns i pla­tå­bergs­land­ska­pet och hur vi job­bar för att göra områ­det till ett inter­na­tio­nellt besöksmål.

Vi kom­mer även lan­se­ra vår nya app för Pla­tå­ber­gens Geopark!

Pro­gram:

  • Väl­kom­men och inled­ning. Kata­ri­na Jons­son, kom­mu­nal­råd i Skövde.
  • Une­sco i Sve­ri­ge. Per Mag­nus­son, biträ­dan­de gene­ral­sek­re­te­ra­re, Svens­ka Unescorådet.
  • Une­sco Glo­ba­la Geo­par­ker & Gea Nor­ve­gi­ca Une­sco Glo­ba­la Geo­park, Nor­ge. Kristin Rang­nes, ord­fö­ran­de EGN (Euro­pe­an Geo­parks Network), sty­rel­se­med­lem Une­sco GGN (Glo­bal Geo­parks Network) och chef för Gea Nor­ve­gi­ca Une­sco Glo­ba­la Geo­park, Norge.
  • Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park. Anna Ber­gen­gren, Pla­tå­ber­gens Geopark
  • Natur- och kul­tur­tu­rism i pla­tå­bergs­land­ska­pet. Johan Eng­ström & Gunil­la Davids­son, Turistrå­det Västsverige
  • 8 år som Une­sco bio­sfär­om­rå­de. Maria Gus­tavs­son och Fri­da Nils­son, Bio­sfär­om­rå­det Vänerskär­går­den med Kinnekulle.
  • Tids­re­san – berät­tel­ser genom 1700 mil­jo­ner år. Tor­björn Pers­son, geo­log och gui­de för Pla­tå­ber­gens Geopark

Kon­fe­ren­ci­er: Han­na Sund­blad, Pla­tå­ber­gens Geopark

Under dagen kom­mer vi lan­se­ra en upp­da­te­rad hem­si­da, vår nya app, samt en ny geo­lo­gi­bro­schyr. Appen och geo­lo­gi­bro­schy­ren har utveck­lats med stöd från EUs Lands­bygds­pro­gram. Even­tet arran­ge­ras i sam­ar­be­te med Next Skövde.

 

Vi behand­lar dina per­son­upp­gif­ter enligt GDPR! De per­son­upp­gif­ter som läm­nas vid anmä­lan kom­mer inte lag­ras eller använ­das vid något annat tillfälle.

Plats: Bio­graf Ode­on, Kul­tur­hu­set i Skövde

När: 5/12 kl. 13:00 — 16.30

Begrän­sat antal platser!

Anmäl dig här!

Anmä­lan: Vad är en Une­sco Glo­bal Geopark?

[con­tact-for­m‑7 404 “Hit­ta­des inte”] 

Hal­lå där Sofia Guld­brand, bio­sfär­om­rå­det Vänerskär­går­den och Kinnekulle

By Nyheter

Kom­mu­ni­ka­tions­pro­jek­tet “Här finns liv!” öpp­na­de för­ra vec­kan på Natu­rum Vänerskär­går­den och vid Läckö slott. Vi pra­ta­de med Sofia Guld­brand, pro­cess­le­da­re på Bio­sfär­om­rå­det Vänerskär­går­den och Kin­ne­kul­le, som arbe­tat med projektet.

Berät­ta om arbe­tet med utställ­ning­en — vad är tan­ken bakom, och var­för har ni valt Läckö som plats?

Öpp­ning­en av *Här finns liv! i Natu­rum Vänerskärgården.

*Här finns liv är ett kom­mu­ni­ka­tions­pro­jekt som ska inspi­re­ra, lyf­ta och levan­de­gö­ra det enga­ge­ra­de arbe­te som pågår run­tom i bio­sfär­om­rå­det för att stär­ka en håll­bar sam­hälls­ut­veck­ling. Vi såg ett behov av lyf­ta fram goda exem­pel och kon­kre­ti­se­ra de bra saker som pågår här, så att det blir enkla­re att för­stå vad Bio­sfär­om­rå­det egent­li­gen är. Plat­sen för utställ­ning­en med Kart­s­pe­let och natursti­gen vid slot­tet med Super­kraft­spe­let, omfat­tas båda av en spel-app med sam­ma namn: Här finns liv. Genom spe­len lär man sig om Agenda2030, om Bio­sfär­om­rå­dets roll och Super­kraft­spe­let är spe­ci­ellt inrik­tat på det glo­ba­la målet nr15: Eko­sy­stem och bio­lo­gisk mång­fald. Här kan du på ett kul och lek­fullt sätt ta reda på vil­ket djur du är mest lik, och hur just dina uni­ka egen­ska­per kan bidra till en mer håll­bar framtid!

Appen och spe­let *Här finns liv finns att lad­da ner i App Sto­re eller Goog­le Play.

En stor del av utställ­ning­en är ett spel/ app som utveck­lats i sam­ar­be­te med Hög­sko­lan i Sköv­de. Vad ser du för för­de­lar med att använ­da ett spel som verk­tyg för kommunikation?

Vi hop­pas att ord som håll­bar­het, bio­sfär och agenda2030 ska upp­le­vas lite mer kul och lätt att ta till sig genom spe­let. Vi har ock­så möj­lig­het att ”tala direkt till per­so­nen” genom att spe­len byg­ger på frå­gor och svar. Att spe­la, på sina egna vill­kor, gör att var och en kan ta den tid som man behö­ver på sig och man får då chans att pro­ces­sa och fun­de­ra kring frå­gor­na och sva­ren – till skill­nad mot om man tex lyss­nar till en före­läs­ning eller hör ett inslag på tv. Inom bio­sfär job­bar vi med många sto­ra mål­grup­per och vill helst nå ut till hela all­män­he­ten. Vi har ock­så i upp­gift att inom modell­om­rå­det tes­ta nya meto­der och arbets­sätt. Där­för är det väl­digt roligt att tes­ta hur modern tek­nik och spel på det­ta sätt kan bidra till kun­skap och ökat enga­ge­mang för FNs glo­ba­la mål.

Du job­bar van­ligt­vis med närings­livs­ut­veck­ling inom Bio­sfär­om­rå­det. Kan du ge någ­ra exem­pel på hur ni job­bar med håll­bar­hets­frå­gor inom näringslivet?

Arbe­tet sker mest genom möten och före­läs­ning­ar. Jag och före­ta­gen ser på hur de job­bar med håll­bar­het idag, och vi erbju­der att spri­da inspi­ra­tion i våra nät­verk uti­från det som de gör bra idag. Vi ser ock­så på hur vi kan ska­pa ytter­li­ga­re vär­de för före­ta­gen genom Une­scos utnäm­ning. Som med­lems­fö­re­tag eller Gulldmed­lem hos oss kan man tex använ­da vår loka­la log­ga på sin web­si­da, i sin mejl osv. Vi job­bar ock­så för att upp­munt­ra till ytter­li­ga­re steg inom håll­bar­het eko­lo­giskt, soci­alt och eko­no­miskt, tex genom pro­jek­tidéer mm i biosfärområdet.

Bio­sfär­om­rå­det Vänerskär­går­den och Kin­ne­kul­le är ock­så en Une­sco-sta­tus som del­vis kom­mer över­lap­pa med Pla­tå­ber­gens Geo­park. Hur tän­ker du runt möj­lig­he­ter­na med att vi kan få två Une­sco-utmär­kel­ser inom sam­ma område?

Det finns en ökad med­ve­ten­het om håll­bar­het, kul­tur- och naturskat­ter idag och det gäl­ler även turis­men! Jag ser det som en stark möj­lig­het för vårt områ­det att ha två Une­sco-utnäm­ning­ar! Hur stor suc­cén blir hand­lar väl­digt myc­ket om hur vi alla som bor och job­bar här i områ­det tar vara på, och väx­lar upp vär­det av utnäm­ning­ar­na. Jag är säker på att vi kom­mer att lyc­kas med det.

 

 

 

 

SGU anord­nar works­hop om geoturism

By Nyheter

Det­ta är ett till­fäl­le för dig som är intres­se­rad av geo­par­ker och geo­tu­rism att träf­fa and­ra med sam­ma intres­se. Lyss­na på när and­ra berät­tar hur de arbe­tar med des­sa frå­gor, dis­ku­te­ra och låt dig inspireras!

Bör­jar: 25 april 2018 09:00
Slu­tar: 25 april 2018 17:00

Anmä­lan & mer info: https://www.sgu.se/om-sgu/evenemang/kalendarium/workshop-geoturism-och-geopark-2018/

Pro­gram

8:30 Buss häm­tar upp vid Kal­mar Järnvägsstation
9:00 Buss häm­tar upp i Färjestaden
9:20 Buss anlän­der Mörbylånga
9:20–9:40 Fika
9:40–9:45 Välkommen!
9:45–10:15 Världs­ar­vet söd­ra Ölands odlings­land­skap — Emma Rydnér
10:15–10:45 Geo­par­ker i Sve­ri­ge 2018 – Lin­da Wickström
10:45–11:30 Goda exem­pel från Öland — Jan Mikaels­son och en repre­sen­tant från Ölandsguiderna
11:30–12:30  Lunch
12:30–14:00 Works­hop med dis­kus­sio­ner och grupparbeten
14:00–16:00 Gui­dad exkur­sion. Hur har geo­lo­gin påver­kat odlingslandskapet?
Senast kloc­kan 17 beräk­nas bus­sen kom­ma till Kal­mar (via Mör­by­långa och Färjestaden).