Vi har nu fått offi­ci­ellt besked från Une­sco att de utvär­de­ring­ar av ansö­kan­de geo­par­ker (“eva­lu­a­tion mis­sions”) som nor­malt sker året efter att en ansö­kan skic­kats in, inte kom­mer kun­na genom­fö­ras 2020 p.g.a rådan­de läge med Covid-19.

Man sat­sar på utvär­de­ring­ar 2021 istället.

Även om det är trå­kigt att det drö­jer innan vi får vår ansö­kan om att bli Sve­ri­ges förs­ta Une­sco glo­ba­la geo­park utvär­de­rad, så är det bara att accep­te­ra världs­lä­get just nu. Det här påver­kar hel­ler inte vår verk­sam­het, utan vi fort­sät­ter i full fart som van­ligt med guid­ning­ar, skyl­tar, sam­ar­be­ten, akti­vi­te­ter för barn och unga, mm. Pla­tå­ber­gen med alla uni­ka mil­jö­er finns här att upp­le­va oav­sett — just nu i fan­tas­tis­ka färger!