Kom­mu­ni­ka­tions­pro­jek­tet “Här finns liv!” öpp­na­de för­ra vec­kan på Natu­rum Vänerskär­går­den och vid Läckö slott. Vi pra­ta­de med Sofia Guld­brand, pro­cess­le­da­re på Bio­sfär­om­rå­det Vänerskär­går­den och Kin­ne­kul­le, som arbe­tat med projektet.

Berät­ta om arbe­tet med utställ­ning­en — vad är tan­ken bakom, och var­för har ni valt Läckö som plats?

Öpp­ning­en av *Här finns liv! i Natu­rum Vänerskärgården.

*Här finns liv är ett kom­mu­ni­ka­tions­pro­jekt som ska inspi­re­ra, lyf­ta och levan­de­gö­ra det enga­ge­ra­de arbe­te som pågår run­tom i bio­sfär­om­rå­det för att stär­ka en håll­bar sam­hälls­ut­veck­ling. Vi såg ett behov av lyf­ta fram goda exem­pel och kon­kre­ti­se­ra de bra saker som pågår här, så att det blir enkla­re att för­stå vad Bio­sfär­om­rå­det egent­li­gen är. Plat­sen för utställ­ning­en med Kart­s­pe­let och natursti­gen vid slot­tet med Super­kraft­spe­let, omfat­tas båda av en spel-app med sam­ma namn: Här finns liv. Genom spe­len lär man sig om Agenda2030, om Bio­sfär­om­rå­dets roll och Super­kraft­spe­let är spe­ci­ellt inrik­tat på det glo­ba­la målet nr15: Eko­sy­stem och bio­lo­gisk mång­fald. Här kan du på ett kul och lek­fullt sätt ta reda på vil­ket djur du är mest lik, och hur just dina uni­ka egen­ska­per kan bidra till en mer håll­bar framtid!

Appen och spe­let *Här finns liv finns att lad­da ner i App Sto­re eller Goog­le Play.

En stor del av utställ­ning­en är ett spel/ app som utveck­lats i sam­ar­be­te med Hög­sko­lan i Sköv­de. Vad ser du för för­de­lar med att använ­da ett spel som verk­tyg för kommunikation?

Vi hop­pas att ord som håll­bar­het, bio­sfär och agenda2030 ska upp­le­vas lite mer kul och lätt att ta till sig genom spe­let. Vi har ock­så möj­lig­het att ”tala direkt till per­so­nen” genom att spe­len byg­ger på frå­gor och svar. Att spe­la, på sina egna vill­kor, gör att var och en kan ta den tid som man behö­ver på sig och man får då chans att pro­ces­sa och fun­de­ra kring frå­gor­na och sva­ren – till skill­nad mot om man tex lyss­nar till en före­läs­ning eller hör ett inslag på tv. Inom bio­sfär job­bar vi med många sto­ra mål­grup­per och vill helst nå ut till hela all­män­he­ten. Vi har ock­så i upp­gift att inom modell­om­rå­det tes­ta nya meto­der och arbets­sätt. Där­för är det väl­digt roligt att tes­ta hur modern tek­nik och spel på det­ta sätt kan bidra till kun­skap och ökat enga­ge­mang för FNs glo­ba­la mål.

Du job­bar van­ligt­vis med närings­livs­ut­veck­ling inom Bio­sfär­om­rå­det. Kan du ge någ­ra exem­pel på hur ni job­bar med håll­bar­hets­frå­gor inom näringslivet?

Arbe­tet sker mest genom möten och före­läs­ning­ar. Jag och före­ta­gen ser på hur de job­bar med håll­bar­het idag, och vi erbju­der att spri­da inspi­ra­tion i våra nät­verk uti­från det som de gör bra idag. Vi ser ock­så på hur vi kan ska­pa ytter­li­ga­re vär­de för före­ta­gen genom Une­scos utnäm­ning. Som med­lems­fö­re­tag eller Gulldmed­lem hos oss kan man tex använ­da vår loka­la log­ga på sin web­si­da, i sin mejl osv. Vi job­bar ock­så för att upp­munt­ra till ytter­li­ga­re steg inom håll­bar­het eko­lo­giskt, soci­alt och eko­no­miskt, tex genom pro­jek­tidéer mm i biosfärområdet.

Bio­sfär­om­rå­det Vänerskär­går­den och Kin­ne­kul­le är ock­så en Une­sco-sta­tus som del­vis kom­mer över­lap­pa med Pla­tå­ber­gens Geo­park. Hur tän­ker du runt möj­lig­he­ter­na med att vi kan få två Une­sco-utmär­kel­ser inom sam­ma område?

Det finns en ökad med­ve­ten­het om håll­bar­het, kul­tur- och naturskat­ter idag och det gäl­ler även turis­men! Jag ser det som en stark möj­lig­het för vårt områ­det att ha två Une­sco-utnäm­ning­ar! Hur stor suc­cén blir hand­lar väl­digt myc­ket om hur vi alla som bor och job­bar här i områ­det tar vara på, och väx­lar upp vär­det av utnäm­ning­ar­na. Jag är säker på att vi kom­mer att lyc­kas med det.