Pla­tå­ber­gens Geo­park har bevil­jats medel från Till­växt­ver­ket på totalt 579 000 kr för att under två år arbe­ta med ökad attrak­ti­vi­tet och en håll­bar besöksnä­ring i pla­tå­bergs­land­ska­pet. Finan­sie­ring­en är en del av en sats­ning för att bidra till en håll­bar omställ­ning i spå­ren av coro­na­pan­de­min, och de bevil­ja­de peng­ar­na är EU-medel från det natio­nel­la regionalfondsprogrammet.

 

– I vårt områ­de har det inte bara bli­vit tomt och tyst på sam­ma sätt som i de sto­ra stä­der­na. Vi har bit­vis haft en stor mängd besö­kan­de, men det är del­vis and­ra mål­grup­per än de som kom­mit tidi­ga­re, säger Anna Ber­gen­gren, koor­di­na­tor för Pla­tå­ber­gens Geo­park. Besöksnä­ring­en behö­ver göra en omställ­ning som gör bran­schen mer robust och håll­bar. Det är inte minst en omställ­ning från stör­re evenemang/ grup­per till enskil­da besö­ka­re. Vi kan inte läng­re räk­na kvan­ti­tet, utan behö­ver räk­na kvalité.

Bak­grun­den är att små och medel­sto­ra före­tag i besöksnä­ring­en ska få grund­läg­gan­de kun­skap om pla­tå­bergs­land­ska­pet. För att kun­na dif­fe­ren­ti­e­ra sig och kon­kur­re­ra mot and­ra plat­ser, krävs en för­stå­el­se för vad som gör plat­sen unik. Den för­stå­el­sen och kun­ska­pen är vik­tig att före­ta­gen har med sig i hela ked­jan pake­te­ring, mark­nads­fö­ring, och försäljning.

– Det blir allt vik­ti­ga­re för före­tag att pro­fi­le­ra och mark­nads­fö­ra sig för att kun­na sär­skil­ja sig, och vi ska helt enkelt ge dem den grund­läg­gan­de kun­skap som behövs för att göra det, säger Anna Ber­gen­gren. Pla­tå­bergs­land­ska­pet är unikt i värl­den – kun­skap om den resurs som land­ska­pet är, med en fan­tas­tisk mång­fald av besöks­mål, kan vara just det lil­la extra som gör att en verk­sam­het stic­ker ut och kan pro­fi­le­ra sig i mängden.

De akti­vi­te­ter som ska byg­gas upp inom ramen för pro­jek­tet är bla.:

  • Fort­bild­nings­till­fäl­len och stöd direkt på plats hos företagen
  • Digi­tal till­gång till utbild­ning­ar, semi­na­ri­er, samt övrigt mate­ri­al för att höja kun­ska­pen om platåbergslandskapet
  • Tips och stöd för natur­tu­ris­m­fö­re­tag som vill utveck­la exklu­si­va upp­le­vel­se­ba­se­ra­de pro­duk­ter, fram­förallt kun­skap om land­ska­pet och besöksmål/ plat­ser att använ­da sig av i verksamheten

Vi kom­mer byg­ga upp den digi­ta­la för­med­lings­si­dan under decem­ber-feb­ru­a­ri, men redan nu erbju­der vi möj­lig­he­ten att kom­ma ut och besö­ka före­tag och verk­sam­he­ter. Vill du som före­ta­ga­re i besöksnä­ring­en i pla­tå­bergs­land­ska­pet kom­ma i kon­takt med oss? Kon­tak­ta besöksnä­rings­stra­teg och pro­jekt­le­da­re Sofia Hult­man: sofia.hultman@grastorp.se, 073–2470306

 

Läs mer hos Till­växt­ver­ket HÄR