Aktivitetskalender

Fika­vand­ring i spra­kan­de fär­ger vid Sil­ver­fal­let och Högsböla

Följ med på en vand­ring genom hös­tens fär­g­ex­plo­sion i Mell­dalasko­gen och som avslu­tas med fika i den maka­löst fina “Sten­sko­lan” intill Bergs kyrka.
Ceci­lia från Ceci­li­as träd­gårds­café ord­nar hem­ba­kad äppel­ka­ka med vanilj­sås till oss.

Det­ta är en ”Till­sam­man­svand­ring” dvs den blir vad vi gör den till, det är myc­ket trev­li­ga­re att vand­ra till­sam­mans än ensam.
Vand­ring­en är drygt 7 km i lätt till medel terräng.
Pris: 195kr
Tid: 14:00–17:30 ca.
Läs mer och anmäl dig på:  https://alskabillingen.se/produkt/fikavandring-11-oktober/
Län­ken tar dig till Äls­ka Bil­ling­ens hem­si­da där du köper en plats i vand­ring­en, du ser sam­ti­digt hur många plat­ser som finns kvar.
Sista anmäl­nings­dag är tors­dag 2020-10-08 kl. 18:00.
Reser­va­tion för änd­ring­ar eller inställt eve­ne­mang pga ovä­der, det kom­mer iså­fall att med­de­las på Face­book­si­dan och via mail till er som är anmälda!
Vi föl­jer själv­klart råden från Folk­hälso­myn­dig­he­ten om vil­ka reg­ler som gäller.
MEN till­hör du någon av risk­grup­per­na, dvs 70+ eller har någon annan under­lig­gan­de sjuk­dom som Folk­hälso­myn­dig­he­ten anser vara i risk­grup­pen så ska du inte föl­ja med på den­na vandring.

Det­ta är ett samar­range­mang mel­lan Äls­ka Bil­ling­en och Pla­tå­ber­gens Geopark