Vad är en Une­sco Glo­bal Geopark?

Det är ett år kvar tills vi skic­kar in ansö­kan om att bli god­kän­da som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park – väl­kom­na till en efter­mid­dag i Sköv­de för att lära mer om geo­par­ker, de uni­ka natur- och kul­turmil­jö­er som finns i pla­tå­bergs­land­ska­pet och hur vi job­bar för att göra områ­det till ett inter­na­tio­nellt besöksmål.

Vi kom­mer även lan­se­ra vår nya app för Pla­tå­ber­gens Geopark!

Pro­gram:

  • Väl­kom­men och inled­ning. Kata­ri­na Jons­son, kom­mu­nal­råd i Skövde.
  • Une­sco i Sve­ri­ge. Per Mag­nus­son, biträ­dan­de gene­ral­sek­re­te­ra­re, Svens­ka Unescorådet.
  • Une­sco Glo­ba­la Geo­par­ker & Gea Nor­ve­gi­ca Une­sco Glo­ba­la Geo­park, Nor­ge. Kristin Rang­nes, ord­fö­ran­de EGN (Euro­pe­an Geo­parks Network), sty­rel­se­med­lem Une­sco GGN (Glo­bal Geo­parks Network) och chef för Gea Nor­ve­gi­ca Une­sco Glo­ba­la Geo­park, Norge.
  • Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park. Anna Ber­gen­gren, Pla­tå­ber­gens Geopark
  • Natur- och kul­tur­tu­rism i pla­tå­bergs­land­ska­pet. Johan Eng­ström & Gunil­la Davids­son, Turistrå­det Västsverige
  • 8 år som Une­sco bio­sfär­om­rå­de. Maria Gus­tavs­son och Fri­da Nils­son, Bio­sfär­om­rå­det Vänerskär­går­den med Kinnekulle.
  • Tids­re­san – berät­tel­ser genom 1700 mil­jo­ner år. Tor­björn Pers­son, geo­log och gui­de för Pla­tå­ber­gens Geopark

Kon­fe­ren­ci­er: Han­na Sund­blad, Pla­tå­ber­gens Geopark

Under dagen kom­mer vi lan­se­ra en upp­da­te­rad hem­si­da, vår nya app, samt en ny geo­lo­gi­bro­schyr. Appen och geo­lo­gi­bro­schy­ren har utveck­lats med stöd från EUs Lands­bygds­pro­gram. Even­tet arran­ge­ras i sam­ar­be­te med Next Skövde.

 

Vi behand­lar dina per­son­upp­gif­ter enligt GDPR! De per­son­upp­gif­ter som läm­nas vid anmä­lan kom­mer inte lag­ras eller använ­das vid något annat tillfälle.

Plats: Bio­graf Ode­on, Kul­tur­hu­set i Skövde

När: 5/12 kl. 13:00 — 16.30

Begrän­sat antal platser!

Anmäl dig här!

Anmä­lan: Vad är en Une­sco Glo­bal Geopark?

Fel: Kon­takt­for­mu­lär hit­ta­des inte.