21 april 2022 blev Pla­tå­ber­gens Geo­park utnämnd till Sve­ri­ges förs­ta Une­sco glo­ba­la geo­park. Vid sam­ma till­fäl­le gavs ytter­li­ga­re sju geo­par­ker sam­ma sta­tus vil­ket gör att det i nulä­get finns 177 Une­sco glo­ba­la geo­par­ker i 46 län­der värl­den över.

Väl­komst­ce­re­mo­nin ägde rum digi­talt och vi blev till­frå­ga­de att ha ett live­fram­trä­dan­de med en lokal artist. Eftersom geologi/geoparker hand­lar om att berät­ta om jor­dens utveck­ling så pas­sa­de det ju per­fekt att låta Gaeya stå för sång­en (Enligt den gre­kis­ka myto­lo­gin är Gaya nam­net på Moder jord). 

Inspel­ning­en ägde rum hos Vin­tage Loft Stu­dio som lig­ger mitt i platåbergslandskapet.

Sång: Gaeya (Sand­ra Zackrisson)

Pia­no: Anders Rane

Kon­takt: hello@gaeyamusic.com

Spo­ti­fy: https://open.spotify.com/artist/4wL39…

https://www.gaeyamusic.com/