Platå­ber­gen är en natur­lig del av land­ska­pet kring Horn­bor­ga­sjön. De är såle­des ock­så en natur­lig del av den serie om Natu­rum Horn­bor­ga­sjön som nu lig­ger uppe på UR Sam­ti­den. Vi är väl­digt gla­da för att få del­ta i seri­en och få chan­sen att berät­ta för fler om det uni­ka med våra Väst­göts­ka platåberg.

Seri­en har pro­du­ce­rats av UR Sam­ti­den för UR Play och Kun­skaps­ka­na­len. “Ett pla­tå­berg, med alla sina lager, bru­kar lik­nas vid en tår­ta. Anna Ber­gen­gren, koor­di­na­tor vid Pla­tå­ber­gens geo­park, berät­tar om vad det är som gör ber­gen kring Horn­bor­ga­sjön uni­ka. Inspe­lat på Natu­rum Horn­bor­ga­sjön den 24 augusti 2021. Arran­gör: Natu­rum Hornborgasjön.”

Tit­ta på avsnittet >