I strå­lan­de som­mar­vä­der anlän­de tåget Råbäck sta­tion på Kin­ne­kul­le. Ur klev cir­ka tret­tio gla­da indi­vi­der ute på dags­tur­né i pla­tå­bergs­land­ska­pet. Ett av stop­pen för dagen var det blom­man­de pla­tå­ber­get Kin­ne­kul­le. Vår besöksnä­rings­stra­teg Sofia och kom­mu­ni­ka­tör Hen­rik tog emot grup­pen vid sta­tio­nen för vida­re pro­me­nad upp mot par­ke­ring­en vid Munkäng­ar­nas natur­re­ser­vat. Trev­ligt småprat och glatt sorl gjor­de den kor­ta pro­me­na­den inne­hålls­rik. Vid par­ke­ring­en höll Sofia en inle­dan­de pre­sen­ta­tion av pla­tå­ber­gens upp­bygg­nad och en kort histo­risk till­ba­kablick till Turist­ho­tel­let, som en gång för­gyll­de plat­sen. Carl Klingspor vid Råbäcks egen­dom ord­na­de i slu­tet av 1800-talet med järn­väg, hotell­verk­sam­het och utsikts­torn på Kin­ne­kul­le, bland myc­ket annat. Idag skvall­rar det sten­sat­ta teras­sen om soci­e­te­tens när­va­ro i svun­na tider. Hotel­let revs i bör­jan på 1980-talet.

Efter bergla­ger och USA KL3 gick vi vida­re in i Munkäng­ar­nas natur­re­ser­vat. Här berät­ta­de Sofia om hur ramslö­ken trivs på alun­skif­fer-lag­ret. Den över­blom­ma­de deli­ka­tes­sen bjöd fort­fa­ran­de på en tyd­lig lök­doft. Vida­re fick grup­pen höra om hur de rauk-lik­nan­de for­ma­tio­ner­na i kalk­ste­nen bil­dats, här mitt i sko­gen. Efter för­ra isti­den – då hav­s­ni­vån var cir­ka 125 meter hög­re än idag – gröp­te havets vågor ur ber­get och ska­pa­de des­sa mäk­ti­ga former.

Sten­trap­por­na tog oss vida­re upp­för kle­ven tills Sto­ra sten­brot­tet bred­de ut sig fram­för oss. Här är det lätt att bli hän­förd av vyer­na oav­sett om en varit här tidi­ga­re eller inte. Sofia berät­ta­de kort om de 20 mil­jo­ner ton kalk­sten som bru­tits här och kal­k­in­du­strin bety­del­se för områ­det och vårt land. Efter Sofia run­dat av guid­ning­en drog vi oss vida­re till den lil­la par­ke­ring­en ovan­för brot­tet. Fort­satt trev­li­ga sam­tal under pro­me­na­den. I vän­tan på bus­sen som skul­le ta våra vän­ner vida­re mot Lid­kö­ping blev skug­gan vår bäs­te vän.

Bus­sen kom till slut och vi vin­ka­de av gäng­et. Vi är gla­da att ha fått visa en liten glimt av vad pla­tå­bergs­land­ska­pet kan erbju­da. Sen finns det ju fjor­ton pla­tå­berg till att upp­le­va, och en mas­sa spän­nan­de plat­ser däremellan.