Pla­tå­bergs­land­ska­pet i Väs­ter­göt­land får sta­tus som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco glo­ba­la geopark

 

Pla­tå­ber­gens Geo­park har bli­vit utnämnd till Sve­ri­ges förs­ta Une­sco glo­ba­la geo­park. Det­ta inne­bär att pla­tå­bergs­land­ska­pet anses vara världs­u­nikt och av inter­na­tio­nellt intres­se, och blir del av ett nät­verk med geo­par­ker värl­den över. En geo­park job­bar i grun­den för att kom­bi­ne­ra beva­ran­de av naturmil­jö­er med håll­bar utveck­ling och främ­jan­de av naturturism. 

Glo­ba­la geo­par­ker utses av FN-orga­net Une­sco. And­ra exem­pel på Une­sco­kon­cept är världs­arv och bio­sfär­om­rå­den. Idag finns 177 geo­par­ker i 46 oli­ka län­der i det glo­ba­la geoparksnätverket.

– Att vara en del av det här nät­ver­ket sät­ter vårt områ­de på världs­kar­tan och öpp­nar dör­rar för både inter­na­tio­nell turism men även utby­ten och sam­ar­be­ten, säger Anna Ber­gen­gren, koor­di­na­tor för Pla­tå­ber­gens Geopark. 

– Geo­par­ker är ett gans­ka nytt kon­cept, det har bara fun­nits hos Une­sco sedan 2015. Det väx­er otro­ligt fort runt om i värl­den och är väl fun­ge­ran­de, bland annat eftersom geo­par­ker har som krav att vara starkt för­ank­ra­de i lokalsamhället. 

Pla­tå­ber­gens Geo­park är ett sam­ar­be­te mel­lan nio kom­mu­ner, Grästorp, Troll­hät­tan, Väners­borg, Lid­kö­ping, Göte­ne, Mari­estad, Ska­ra, Sköv­de och Fal­kö­ping. Pla­tå­ber­gen i Väs­ter­göt­land vitt­nar om fle­ra geo­lo­gis­ka pro­ces­ser som är vik­ti­ga för att för­stå jor­dens utveck­ling. Man hit­tar till exem­pel både fos­sil från nume­ra utdö­da djur och någ­ra av värl­dens älds­ta fynd av mete­o­ri­ter i pla­tå­ber­gen. Pla­tå­ber­gen har ska­pat för­ut­sätt­ning­ar för ett rikt kul­tur­arv, vär­de­ful­la natur­ty­per och fasci­ne­ran­de plat­ser att besö­ka. I och med utnäm­ning­en får ett områ­de i Väs­ter­göt­land två Une­scout­mär­kel­ser, då Bio­sfär­om­rå­det Vänerskär­går­den med Kin­ne­kul­le del­vis över­lap­par med geoparken.

– Vi hop­pas att utnäm­ning­en som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco glo­ba­la geo­park kom­mer ge områ­det ökad upp­märk­sam­het och bidra till en star­ka­re besöksnä­ring i pla­tå­bergs­land­ska­pet. Men även att det kan ge de boen­de här en bätt­re för­stå­el­se för att de naturmil­jö­er som finns utan­för köks­fönst­ret är uni­ka i värl­den, säger Anna Bergengren.