Projek­tet Hal­le- och Hun­ne­bergs Utveck­ling bjöd in till invig­ning av det nya led­sy­ste­met med vand­rings­le­der. En grupp om cir­ka fyr­tio per­so­ner – där­ibland pri­vat­per­so­ner, lokal­press och repre­sen­tan­ter från kom­mu­ner­na och aktö­rer på ber­gen – var på plats trots sva­jigt väder. Pro­jekt­le­da­ren Char­lot­ta Bang och Sve­askogs Mat­ti­has Kjell pre­sen­te­ra­de resul­ta­tet av fle­ra års arbe­te med upp­rust­ning av vand­rings­le­der­na på tvil­ling­ber­gen vid Vänerns söd­ra spets.

En repre­sen­tant från Sve­askog berät­ta­de ock­så om deras arbe­te och att skogs­bru­ket på ber­gen är lite av en expe­ri­ment­verk­stad för fram­ti­dens håll­ba­ra skogs­bruk. Repre­sen­tan­ter från kom­mu­ner­na (Troll­hät­tan, Väners­borg och Grästorp) och Maria Weber från Visit Troll­hät­tan-Väners­borg kom upp på scen och uttryck­te sin entu­si­asm över det nya led­sy­ste­met. Även Ber­ga­gårds­stif­tel­sens ord­fö­ran­de Ben­ny Jonas­son sade någ­ra väl val­da ord och tac­ka­de Char­lot­ta för hen­nes sto­ra enga­ge­mang. Sofia Hult­man och Hen­rik The­o­dors­son från Pla­tå­ber­gens Une­sco glo­ba­la geo­park berät­ta­de om geo­par­kens arbe­te och deras syn på sam­ar­be­tet med Hal­le- och Hun­ne­bergs utveck­ling framöver.

Det är ett enormt arbe­te som lagts ned på Hal­le- och Hun­ne­berg de senas­te åren. Det nya led­sy­ste­met är cir­ka sju mil långt och i sam­band med invig­ning­en pre­sen­te­ra­des ock­så en ny vand­rings­kar­ta. Leder­na har rus­tats upp och i vis­sa vall dra­gits om. Nya mar­ke­ring­ar visar tyd­ligt vägen. Till­sam­mans med fri­vil­li­ga kraf­ter har det lagts ut cir­ka två kilo­me­ter späng­er, byggts 49 nya grill­plat­ser, fle­ra vind­skydd och en pavil­jong. Nya skyl­tar med kar­tor och infor­ma­tion har ock­så kom­mit upp på stra­te­gis­ka plat­ser. Resul­ta­tet av det­ta pro­jekt är något som ock­så är väl­digt vik­tigt för geo­par­kens utveck­ling och stär­ker sta­tu­sen som en Une­sco glo­bal geopark.

Vill du upp­le­va Hal­le- och Hun­ne­berg? Den nya vand­rings­kar­tan till för­sälj­ning på Kung­a­jaktsmu­se­et. Kar­ta över leder­na finns ock­så på infor­ma­tions­skyl­tar­na vid upp­far­ter­na till ber­gen, vid Ber­ga­går­dens par­ke­ring samt på utval­da punk­ter run­tom på bergen.

Någ­ra av våra per­son­li­ga favo­rit­le­der är Hal­lesni­pen (1) och runt Hall­sjön (3) på Hal­le­berg. På Hun­ne­berg kan vi tip­sa om att par­ke­ra vid infor­ma­tions­tav­lan vid Präs­teklev och föl­ja för­bin­del­se­le­den in till Fristorps gransjö (14), och sedan till­ba­ka. En annan favo­rit är Eld­mör­jan runt (10), den pas­sar per­fekt för barn­fa­mil­jer dess­utom. (Siff­ror­na i paren­tes anger led­num­ret på kartan.)