All Posts By

Henrik Theodorsson

Vi krys­sa­de de sista ber­gen på Expedition:15

By Nyheter, Uppleva, Vårt område

Luf­ten är fri – Fri­luft­s­å­ret 2021 går mot sitt slut. I bör­jan av året drog vi ju igång den upp­skat­ta­de utma­ning­en Expedition:15 för att upp­märk­sam­ma Fri­lufts­li­vets år. Expedition:15 går ut på att upp­ma­na folk till att upp­le­va alla våra pla­tå­berg. En mås­te inte nöd­vän­digt­vis ha varit på top­pen av alla berg. Men vi säger att man skall ha upp­levt alla berg. Lite lud­digt kanske, men många berg är en redan på när en åker på vägar­na run­tom­kring dem. Många blir fak­tiskt för­vå­na­de när vi säger att det finns fem­ton styc­ken pla­tå­berg i Väs­ter­göt­land. Där­för tyck­te vi att det var en god idé att pus­ha alla våra fem­ton berg.

Trots att vi i tea­met på Pla­tå­ber­gens Geo­park har pla­tå­ber­gen som arbets­plats så hade vi ännu inte upp­levt alla berg. Eller ja, vi har ju som sagt åkt på vägar­na runt dem och sett deras silu­et­ter. Så på det sät­tet har vi nog lyc­kats med utmaningen.

Men vi kän­de att det inte rik­tigt räck­te. Vi vil­le ägna de sista ber­gen i vår utma­ning något mer upp­märk­sam­het än en has­tig blick genom en bil­ru­ta i 70 kilo­me­ter per tim­me. Så vi tog oss an utma­ning­en på upp­lop­pet och boc­ka­de av de sista “små-ber­gen”. Så den­na kris­pi­ga vin­ter­dag, pre­cis innan snön föll över pla­tå­bergs­land­ska­pet, drog vi ut för att boc­ka av Plan­ta­ber­get, Tova­ber­get, Myg­ge­ber­get och Gisseberget.

Vi bör­ja­de med att åka till Plan­ta­ber­get. På vägen stan­na­de vi till vid Sto­re sten i Åsle. En rejäl min­nes­sten i dia­bas på hela 50 ton som res­tes 1896 till min­ne över Sla­get vid Åsle 1389. Väl fram­me vid natur­re­ser­va­tet Gun­nil­torp på Plan­ta­ber­gets öst­ra sida par­ke­ra­de och gick in mot ber­get. Vi tog oss upp på berg­kan­ten och följ­de den norrut. Vi stan­na­de till vid en klint som bjöd på vid­sträckt utsikt mot Varvs­ber­get och Kungs­le­na. Vi vand­ra­de sedan vida­re mot Dalen för att ta oss ner­åt. Nere i dalen fick vi se mäng­der av håris, eller vät­tesskägg som det ock­så kal­las. Det­ta feno­men upp­står på våta, rutt­na trägre­nar från löv­träd, spe­ci­ellt på bok eller ek, när tem­pe­ra­tu­ren är något under 0 °C och när mar­ken är snöfri. Vida­re följ­de vi Pil­grims­le­den längs ber­gets ned­si­da. Dia­bas väg­gen loc­ka­de oss genom löv­lö­sa gren­verk. Vi gjor­de en avstic­ka­re in till dia­ba­sen och dess mäk­ti­ga for­ma­tio­ner.  Väl till­ba­ka på Pil­grims­le­den kom vi till en öppen plats med ett ensamt fika­bord och en liten skylt med “Para­di­set” infräst i trä­et. Som en glän­ta öpp­nar det sig och en kan bara före­stäl­la sig en när­mast sakral käns­la här om våren.

Näs­ta berg på lis­tan var Gis­se­ber­get. Det­ta berg är svårt att kom­ma upp på utan att kor­sa pri­vat mark. Det­ta i kom­bi­na­tion med tids­brist gjor­de att vi val­de att upp­le­va ber­get på lite håll. Och tek­niskt sett var vi på ber­get med bilen då ber­get består av mer än bara top­pen. Så check på Gis­se­ber­get, som är det mins­ta av pla­tå­ber­gen i Väs­ter­göt­land. Men dess silu­ett är en av de mest distink­ta och upp­levs med för­del på håll. Vill man ta sig upp på ber­get så ger vi lite tips här.

På väg upp mot Tova- och Myg­ge­ber­get åkte vi för­bi Gerums­ber­get. Det boc­ka­de vi av redan i bör­jan på maj. Men när vi såg skyl­ten som hän­vi­sa­de till fynd­plat­sen för Gerumsman­teln – Sve­ri­ges älds­ta klä­des­plagg – var vi tvung­na att göra en avstic­ka­re. Efter att ha åkt en bra stund på skogs­vä­gen upp mot Hjor­ta­mos­sen, där fynd­plat­sen lig­ger, så kom vi fram till en P‑skylt och ytter­li­ga­re en hän­vis­ning mot den­na uni­ka plats. Genom gles tall­skog med en vin­ter­grön och mjuk mat­ta av mos­sa kom vi strax fram till en spång som leder ut en bit på mos­sen. Här sit­ter skyl­ten som mar­ke­rar plat­sen där man­teln hit­ta­des 1920. Man­teln åter­finns numer på Histo­ris­ka muse­et i Stock­holm. En kopia finns dock att beskå­da på Fal­byg­dens muse­um i Falköping.

Väl fram­me vid de två sista ber­gen bör­jar det skym­ma. Tova- och Myg­ge­ber­get upp­levs näs­tan som ett berg med två top­par. En pro­fil­bild på Myg­ge­ber­get hinns med innan vi tar oss vida­re mot Tova­ber­gets natur­re­ser­vat. Myc­ket av ter­räng­en nedan­för ber­get består av så kal­la­de extrem­rik­kärr. Efter att ha pas­se­rat en hit­tat in till en gam­mal trak­tor­väg när­ma­re den block­ri­ka bran­ten hit­tar vi till slut en “klev” med lagom lut­ning. Kle­ven är egent­li­gen en vilt­stig men dju­ren är ofta en vet­tig väg­vi­sa­re i otill­gäng­lig ter­räng. Efter att ha följt berg­kan­ten såg vi det sista lju­set sän­ka sig över Horn­bor­ga­sjön innan vi gick ner till bilen och for hemåt. Des­sa två berg är ing­et för den natu­ro­vane utan då rekom­men­de­rar vi att man avnju­ter Myg­ge­ber­get och Tova­ber­get från vägen som pas­se­rar mel­lan des­sa två och Syd­bil­ling­en där man nu så här års tyd­ligt kan se dia­ba­spe­lar­na tit­ta fram mel­lan trä­den på Tovaberget.

Med knapp mar­gi­nal – inom Fri­lufts­li­vets år 2021 – lyc­ka­des vi krys­sa alla fem­ton pla­tå­ber­gen i vårt områ­de. Men alla ber­gen har vid var­je besök visat att det finns mer att upp­täc­ka och fle­ra anled­ning­ar att åter­kom­ma. Var­je pla­tå­berg har ock­så sin egen uni­ka karak­tär vad gäl­ler natur och silu­ett som skif­tar med års­ti­der­na. Har du lyc­kats fyl­la din kryss­lis­ta med alla våra fem­ton berg i Pla­tå­ber­gens Geo­park under året? Om inte så kan vi med­de­la att vi bestämt oss för att Expedition:15 kom­mer leva vida­re även efter det­ta fri­luft­s­år. Kon­cep­tet har varit så upp­skat­tat att vi kör på. Så lad­da ner din kryss­lis­ta och ge dig ut på upp­täckts­färd i platåbergslandskapet.

Infor­ma­tion om Expedition:15 hit­tar du här >

Forums­dag Pla­tå­ber­gens Geo­park – 18 nov

By Nyheter

Vi bju­der in nuva­ran­de och bli­van­de sam­ar­bets­part­ners till en forums­dag, för att lära sig mer om det fan­tas­tis­ka pla­tå­bergs­land­ska­pet! 

Block 1 (kl. 14:00–15:00) – Koor­di­na­tor för geo­par­ken och geo­ve­ta­re Anna Ber­gen­gren ger en intro­duk­tion till pla­tå­bergs­land­ska­pet. Hon kom­mer berät­ta om Une­sco glo­ba­la geo­par­ker, geo­tu­rism och pla­tå­bergs­land­ska­pets uni­ka geo­lo­gi. 

Block 2 (kl. 16:00–17:00) – Jonas Sten­ström är natur­vårds­bi­o­log och eko­log vid Natur­cent­rum AB och text­för­fat­ta­re till geo­par­kens senas­te bro­schyr, Ett land­skap blir till. Han berät­tar vad det är geo­lo­gin ger upp­hov till och vad vi ser i pla­tå­bergs­land­ska­pet. 

Efter des­sa före­läs­nings­pass kom­mer vi pra­ta och umgås över lite kaf­fe och fika. Sofia Hult­man, besöksnä­rings­stra­teg på geo­par­ken visar inloggsidan/verktygslådan för besöksnä­ring­en samt ett nytt kart­verk­tyg. Kart­verk­ty­get kan använ­das för att hit­ta intres­san­ta plat­ser för tex natur­tu­rist­gui­der och som stöd vid mark­nads­fö­ring för att und­vi­ka att mark­nads­fö­ra plat­ser som inte tål det.


Forums­da­gen vän­der sig till nuva­ran­de och bli­van­de sam­ar­bets­part­ners till geo­par­ken. Begrän­sat antal platser.

DATUM: 18 november

TID: 14.00-17.00

PLATS: Kul­tur­hu­set i Grästorp (Bell­man-salen) 

ANMÄ­LAN: info@platabergensgeopark.se. Med­de­la vil­ka av bloc­ken som du kom­mer att del­ta i, samt om fika öns­kas och ev. matintolerans.

HIT­TA: Kul­tur­hu­set i Grästorp lig­ger pre­cis bred­vid buss och tågstationen.

Tre dagars utvär­de­ring av ansö­kan till Unesco

By Nyheter
För­ra vec­kans utvär­de­rings-tur­né pågick under de tre inten­si­va och givan­de dagar. Utvär­de­rar­na Alex och Sig­gi från det Glo­ba­la Geo­parlsnär­ver­ket (GGN) var här för att utvär­de­ra vår ansö­kan om att få sta­tus som en Une­sco Glo­bal Geopark.
Vi i geo­parkstea­met (Anna, Sofia och Hen­rik) res­te runt till­sam­mans med utvär­de­rar­na till sig­ni­fi­ka­ti­va plat­ser som tyd­ligt visar det uni­ka med pla­tå­bergs­land­ska­pet. Men det är inte bara själ­va land­ska­pet som är unikt och gjor­de stort intryck på Alex och Sig­gi. Ute på plats fick de träf­fa poli­ti­ker, gui­der, des­ti­na­tions­ut­veck­la­re, före­stån­da­re, mm, som med enga­ge­mang och stolt­het berät­ta­de om sina verk­sam­he­ter, sam­ver­kan och sin syn på land­ska­pet. Vid vårt sista möte på lör­da­gen fick vi en extra kom­men­tar från Alex och Sig­gi, att de tyck­te det varit väl­digt bra upp­slut­ning och stort enga­ge­mang bland alla män­ni­skor som de mött. Nu vän­tar vi med spän­ning på ett pre­li­mi­närt besked någon gång i janu­a­ri- feb­ru­a­ri 2022, för att sedan mot­ta ett offi­ci­ellt besked i april. Vi kän­ner oss myc­ket stol­ta över det land­skap och de män­ni­skor vi fått för­må­nen att visa fram! Stort tack till ALLA er som var med under des­sa dagar på ett eller annat sätt. 

 

Ber­gets sommarsång

By Nyheter, Övrigt
Till Ber­gets rand från mils­vitt panorama 
bär Vänerns vin­dar fram en melodi.
Den för ett bud om skön­het och om drama
med insjöns vida vat­ten däruti.
Från kla­ra käll­språng kvill­rar sommarbäckar
som ner mot vat­ten­fal­lens flö­den förs.
Vid kle­vors brant där örn och gju­se häckar 
står dagg­frisk äng där fågelsång­en hörs. 
 
En mor­gon­dim­mas vack­ra vita strängar
vid tuv­klädd våt­marks sil­ver­vi­ta ström
tycks svä­va bort mot hagar och mot ängar
som fag­ra slö­jor i en sommardröm.
I som­ma­ry­rans skö­nas­te alléer
går ljum­ma vin­dar fram med almars sus.
De för ett bud till Ber­gets ateljeér
om ska­pargläd­jens grund med färg och ljus.
 
Se mäk­tigt kalk­stens­brott med röda stenar
som bil­dats i ett okänt urtidshav.
Där orto­cer­kalk skik­tar och förenar
med färg och pen­sel som vår urtid gav.
Vi minns att Ber­get sti­git upp ur haven
och fått sin form av elden och av is.
Att all dess skön­het dof­tar lik­som saven
i vårens tid på vårens eget vis. 
 
Kom hit och vand­ra över Ska­gens ängar
i bloms­terprakt mot hedar och mot vall.
Se Ber­get fär­gas skönt av blomstersängar
vid sti­gar bort mot Mar­torps vattenfall.
I tack­sam­het för Ska­pel­sen som danats
går våra böner upp mot Ber­gets Sal.
Till värl­dars Her­re och det ljus som anats
går Löf­tets sti­gar fram i sommardal.
 
Från lum­mig skog i Väs­ter­pla­nas ängar
hörs fågelsång i jät­te­e­k­ars land.
Och tär­nor fly­ger runt i vida svängar
bland sand­stensk­le­vor­na  vid skum­klädd strand.
Kom lyss till ton från sto­rängs­rö­sen röda
och bäc­kars sång i sol­upp­gång­ens fors,
En evig hyll­nings­sång till odlarmöda
går över klip­por­na vid Hastingskors.
 
 En hyll­ning till Kin­ne­kul­le i dikt­form av Arne Appelqvist

Pro­jekt­upp­gift inom GIS-data

By Forskning & praktik, Nyheter

Fred­rik Otter­dag läser Geo­ve­ten­skap och GIS på Göte­borgs Uni­ver­si­tet. Han kon­tak­ta­de oss på Pla­tå­ber­gens Geo­park när han i sin utbild­ning skul­le göra en pro­jekt­upp­gift. Upp­gif­ten var att ska­pa en A3 kartplansch/infografik i GIS som visa­de en till­gäng­lig­hets­a­na­lys (network ana­ly­sis) med res­ti­der mel­lan de vik­ti­gas­te plat­ser­na och från stör­re tät­be­fol­ka­de områ­den. Syf­tet blev att visu­a­li­se­ra geo­par­ken och visa bra ingång­ar och rut­ter för besö­ka­re inom Väst­ra Götaland.

Vad är ett GIS?

De fles­ta av oss använ­der GIS utan att tän­ka på det. För­mod­li­gen har du i din mobil inte bara har en, utan fle­ra appar som byg­ger på tek­ni­ken. För­kort­ning­en GIS står för geo­gra­fis­ka infor­ma­tions­sy­stem. Syste­men är dator­ba­se­ra­de och län­kar digi­ta­la kar­tor till infor­ma­tion om saker som finns, eller hän­del­ser som äger rum, vid ett visst geo­gra­fiskt läge.

Geo­gra­fis­ka infor­ma­tions­sy­stem används för inhämt­ning, ana­lys och visu­a­li­se­ring­ar av infor­ma­tion som är kopp­lad till en plats. De hjäl­per oss att tol­ka vår omvärld – och hit­ta oss själ­va. Det van­li­gas­te exemp­let är de digi­ta­la kar­tor som gör att du kan loka­li­se­ra en plats i din mobil och se hur du tar dig dit till fots, med bil, eller kol­lek­tiv­tra­fik. Eller var­för inte med båt?

GIS är ett vik­tigt red­skap i mil­jö­ar­be­te, forsk­ning och sam­hälls­byg­ge och används såväl kom­mer­si­ellt som av ide­el­la orga­ni­sa­tio­ner och i offent­lig förvaltning.

Inom det geo­lo­gis­ka områ­det så används det för att tex kart­läg­ga berg, jord och grundvattendata.

 

Team­dag på Varvsberget

By Nyheter, Uppleva, Vårt område

För­ra vec­kan var det dags för oss på Pla­tå­ber­gens Geo­park att ha pla­ne­rings­dag i Sköv­de och hur avslu­tar man en sådan, om inte på ett pla­tå­berg. Eftersom vi kic­kat igång Expedition:15 så har vi ju ett ansvar att ock­så vi i orga­ni­sa­tio­nen skall boc­ka av de fem­ton pla­tå­ber­gen i vår geopark.

Vi begav oss till Kungs­le­na kyr­ka och möt­te upp med geo­log Tor­björn Pers­son och vår gui­de Bos­se Wall­ström, boen­de på ber­gets slutt­ning. Han har till­sam­mans med gran­nar röjt upp och påbör­jat fina vand­rings­le­der på Varvs­ber­gets nor­ra ände. Leder­na utgår som sagt från par­ke­ring­en vid kyr­kan och fort­sät­ter upp mot ber­get via Lena­borg. Fina skyl­tar visar vägen och gör det lätt att hit­ta till de sevär­da hotspots ber­get bju­der på. Här hit­tar vi som sagt den del­vis utgräv­da forn­bor­gen Lena­borg, en fan­ta­si­eg­gan­de hus­grund inne i sko­gen, en märk­lig ekplan­te­ring och fler­ta­let klin­tar med mils­vid utsikt. På top­pen av Varvs­ber­get hit­tar vi tex Höge­klint där det finns ett fint vind­skydd, eldstad och bän­kar. Per­fekt om man vill över­nat­ta och vak­na upp till en sago­lik fond med Plan­ta­ber­get, Bor­gun­da­ber­get och Bil­ling­en i blickfånget.

Vand­ring­en run­da­des av vid Bos­ses lust­hus med utsikt över pla­tå­bergs­land­ska­pet. Här satt vi och sur­ra­de kring histo­ria, geo­lo­gi och fram­tids­pla­ner tills efter­mid­da­gen blev kväll. Bos­se berät­ta­de att leder­na kom­mer fort­sät­ta utveck­las både med fler sträck­ning­ar, skylt­ning och infor­ma­tions­tav­lor. Vi läm­na­de Varvs­ber­get med ett stort sug att åter­kom­ma och upp­le­va mer. Ett tips om man ännu inte boc­kat av det på sin kryss­lis­ta för Expedition:15.

Kungs­le­na bju­der på spän­nan­de histo­ria som är fylld av action och dra­ma­tik. Här utspe­la­des 1208 ett av medel­ti­dens vik­ti­ga­re slag mel­lan den dans­ke Kung Sver­ker II och Erik Knuts­son. Om dra­ma­ti­ken vitt­nar namn som Ryt­ta­re­bac­kar­na, Jäm­mersled och Hel­ve­teskär­ret. I områ­det finns fle­ra histo­ris­ka sevärd­he­ter som sät­ter fan­ta­sin i spinn, bl.a. Kungs­le­na kyr­ka, Kungs­går­den, Lena­borg, Kung Vides hög, Monu­men­tet, mm. Besök Lena Gil­les site för att läsa mer >

Expedition:15 – Upp­lev våra 15 pla­tå­berg under 2021

By Nyheter, Uppleva, Vårt område

Luf­ten är fri/Friluftslivets år 2021 är ett pro­jekt som leds av Svensk fri­lufts­liv som syf­tar till att få fler män­ni­skor att pro­va fri­lufts­liv och lång­sik­tigt fort­sät­ta samt öka med­ve­ten­he­ten om fri­lufts­li­vets vär­den och alle­mans­rät­ten. Forsk­ning­en visar ju att fri­lufts­liv har posi­ti­va effek­ter både på häl­san, eko­no­min och mil­jön. Effek­ter som vi behö­ver nu mer än någonsin.

Vi på Pla­tå­ber­gens Geo­park äls­kar fri­lufts­liv och tyc­ker såklart pro­jek­tet är helt rätt och kom­mer att bely­sa det­ta under 2021 på oli­ka sätt. Där­för har vi dra­git igång Expedition:15 som en upp­ma­ning att upp­täc­ka sitt när­om­rå­de och stär­ka pla­tå­bergs­land­ska­pet som varu­mär­ke. Så här ser vår upp­ma­ning ut:

Utfors­ka de väst­göts­ka pla­tå­ber­gen och boc­ka av alla fem­ton under fri­lufts­li­vets år 2021. Oav­sett fri­luft­s­er­fa­ren­het så är det­ta även­ty­ret något för alla.

Ta med dig bar­nen, trä­nings­kom­pi­sar­na, kol­le­gor­na eller PRO-gäng­et och ge er ut på var­dags­ä­ven­tyr. Kom­bi­ne­ra expe­di­tio­ner­na med en fika­korg, storm­kö­ket eller något gott från ditt loka­la cafe och upp­lev våra berg och land­ska­pet där emel­lan. Hur du vill – till fots, på mountain­bi­ke, kanot, ski­dor eller snö­skor. När du vill – Gör det på en vec­ka eller använd årets alla 365 dagar. Du tar det i din egen tid och takt. Och du! Glöm inte alle­mans­rät­ten; att inte stö­ra inte för­stö­ra men fram­för allt, ut och njut av vårt spe­ci­el­la platåbergslandskap!

Vi har tagit fram en kryss­lis­ta så du kan pla­ne­ra och hål­la ord­ning på dina expe­di­tio­ner. Lad­da ner eller häm­ta den på din när­mas­te turist­by­rå. Glöm inte att skic­ka in din kryss­lis­ta till oss när du är klar så skic­kar vi en goodie­bag. Adres­sen står på krysslistan.

Dela gär­na ditt även­tyr på soci­a­la medi­er och tag­ga med: #expedition15 #pla­tå­ber­gens­geo­park #luf­tenär­fri

Lad­da ner kryss­lis­tan (PDF)

 

 

Prak­tik hos Pla­tå­ber­gens Geopark

By Forskning & praktik, Geologi, Nyheter

Under våren har Lovi­sa Gleis­ner haft sin prak­tik hos oss på Pla­tå­ber­gens Geo­park. Hon stu­de­rar på geo­ve­ten­skaps­ut­bild­ning­en i Lund och är inne på sitt tred­je år. Vi vil­le lära kän­na hen­ne lite mer så vi ställ­de någ­ra frå­gor till henne:

 

Berät­ta om vad det är för utbild­ning du läser!

Jag läser det natur­ve­ten­skap­ligt kan­di­dat­pro­gram­met med inrikt­ning geo­lo­gi på Lunds uni­ver­si­tet. Jag har pre­cis påbör­jat min kan­di­dat­ar­be­te som fak­tiskt kom­mer att hand­la om kalk­ste­nen på Bil­ling­en. Till hös­ten kom­mer jag att påbör­ja min mas­ter­ut­bild­ning med inrikt­ning berg­grunds­geo­lo­gi. Vid sidan om mina stu­di­er hjäl­per jag till med Geo­lo­gi­pod­den som någ­ra vän­ner till mig star­ta­de. Där får man på ett rik­tigt roligt och under­hål­lan­de sätt lära sig om vad geo­lo­gi är för något!

Geo­lo­gi­pro­gram­met är en väl­dig rolig och intres­sant utbild­ning som många tyvärr mis­sar! Man får läsa många intres­san­ta kur­ser, allt från hur jor­den är upp­byggd till vul­ka­ner och för­o­re­nat vat­ten. Det som är så bra med utbild­ning­en är att det inte bara är en mas­sa före­läs­ning­ar och teo­ri, utan väl­digt myc­ket prak­tiskt ock­så! Man får åka på en hel del exkur­sio­ner, främst runt om i Skå­ne, men ock­så till and­ra plat­ser i Sve­ri­ge och värl­den. I en av exkur­sio­ner­na får man fak­tiskt besö­ka någ­ra av pla­tå­ber­gen! Att få se geo­lo­gin i fält och få prö­va på rik­tigt fält­ar­be­te är myc­ket givan­de och du lär dig myc­ket. Man får även arbe­ta i labb och utfö­ra oli­ka slags labo­ra­tio­ner och även stu­de­ra oli­ka bergar­ter och mine­ra­ler i mik­ro­skop. Bland det bäs­ta med utbild­ning­en är våra lära­re. De brin­ner verk­li­gen för sina ämnes­om­rå­den och är så peda­go­gis­ka. De ger allt för att vi ska lära oss och deras entu­si­asm smit­tar lätt av sig.

Att arbets­mark­na­den sedan är god är ett defi­ni­tivt ett plus. Geo­lo­gi är verk­li­gen ett brett ämne och utbild­ning­en ger en bra grund att stå på. Geo­log är ett yrke som blir allt­mer aktu­ellt. Grund­vat­ten­frå­gor, kli­mat­för­änd­ring­ar och utnytt­jan­det av natur­re­sur­ser är områ­den som just nu är vik­ti­ga­re än någon­sin. Möj­lig­he­ten till att få job­ba inter­na­tio­nellt har all­tid varit vik­tigt för mig och att vara utbil­dad geo­log ger goda arbets­möj­lig­he­ter även på den inter­na­tio­nel­la mark­na­den. Geo­lo­gi finns ju överallt!

Var­för fast­na­de du för geo­lo­gi? Har du någon idé om vad du vill job­ba med efter din utbildning?

Som många and­ra hal­ka­de jag in på geo­lo­gin. Från bör­jan var jag helt inställd på att bli ingen­jör och bör­ja­de fak­tiskt att läsa maskin­tek­nik, men jag insåg snabbt att det var nog egent­li­gen ing­et för mig. Jag vil­le utbil­da mig något mer natur­nä­ra då jag all­tid gil­lar djur och natur. Så inför näs­ta ansök­nings­pe­ri­od satt jag och läs­te ige­nom utbild­nings­ka­ta­lo­ger och blev intres­se­rad av just geo­lo­gi­ut­bild­ning­en. Ju mer jag läs­te om utbild­ning­en desto mer insåg jag att det här fak­tiskt skul­le vara något för mig. Jag kän­de redan efter den förs­ta före­läs­ning­en att jag hade hit­tat rätt.

När jag tän­ker till­ba­ka har jag all­tid gil­lat geo­lo­gi, men ald­rig för­stått det rik­tigt. Som många and­ra barn sam­la­de jag på fina ste­nar som jag hade i en sko­kar­tong. Jag minns en rolig utflykt vi gjor­de i grund­sko­lan där vi åkte till Kin­ne­kul­le och besök­te Sto­ra sten­brot­tet för att leta fos­sil — dino­sau­ri­er har all­tid varit ett fasci­ne­ra­de ämne för mig. Någon gång i gym­na­si­et pra­ta­de vi om plat­tek­to­nik och hur kon­ti­nen­ter rör sig samt hur det kan ge upp­hov till natur­ka­ta­stro­fer. Jag gil­la­de verk­li­gen des­sa ämnen men det var ing­en som sa till mig att det var geo­lo­gi vi pra­ta­de om. Geo­lo­gi är ing­et ämne man lär sig i grund­sko­lan vil­ket är väl­digt synd.

I fram­ti­den vill jag nog job­ba med geo­ha­zards – allt­så med ris­ker som geo­lo­gin kan ska­pa som till exem­pel jord­bäv­ning­ar och vul­kan­ut­brott. Jag skul­le vil­ja job­ba i utsat­ta län­der där natur­ka­ta­stro­fer ofta leder till sto­ra ska­dor och job­ba för att före­byg­ga och mini­me­ra dem.

Vad hade du för rela­tion till pla­tå­bergs­land­ska­pet innan du bör­ja­de din prak­tik hos oss?

Jag är upp­vux­en i Vara och har all­tid haft ber­gen inpå knu­ten. Det har bli­vit en del utflyk­ter under min upp­växt, allt från att besö­ka älg­mu­se­et på Hun­ne­berg till ski­dåk­ning på Mös­se­berg. När jag väl bör­ja­de utbil­da mig till geo­log fick jag upp ögo­nen för hur unikt det här land­ska­pet verk­li­gen är och där­för är jag glad över att kun­na bidra till att väc­ka intres­se och öka kun­ska­pen för geo­lo­gin just här!

Till sist, har du lärt dig någon ny spän­nan­de fak­ta om pla­tå­ber­gens geo­lo­gi som du inte viss­te innan?
Oj, det känns som jag har lärt mig väl­digt myc­ket! Om jag ska väl­ja en sak får det nog bli alun­skif­fern. Jag viss­te inte att den här svar­ta skif­fern inne­höll så myc­ket spän­nan­de geo­lo­gi och hur vik­tigt den har varit för Sve­ri­ge, och fort­fa­ran­de är! Att bry­tan­det av alun­skif­fern har lett till ska­pan­det av vind­lan­de gruv­gång­ar genom Kin­ne­kul­le är så coolt!

 

Geo­lo­gi och indu­stri­histo­ria vid Silverfallet

By Aktivitetskalender

Kl. 14:00, Karls­fors Gård / Sil­ver­fal­let. Guid­ning­en tar ca. två timmar.

Geo­lo­gi och indu­stri­histo­ria vid Sil­ver­fal­let. Guid­ning av Bir­git­ta Car­lan­der och Torbjörn Pers­son. Sam­ling vid natur­re­ser­va­tets par­ke­ring­plats – den neders­ta par­ke­rings­plat­sen belä­gen vid ladan vid Karls­fors gård.

Arr: Platåbergens Geo­park och föreningen Vallevägen.

Kost­nad: 50 kr (beta­las kon­tant eller swish!). Gra­tis för barn. Ta med eget fika!

Som­mar­kväll vid Råbäcks hamn

By Aktivitetskalender

 

Väl­kom­men att spen­de­ra en här­lig som­mar­kväll i Råbäcks hamn för att fira att Råbäcks Meka­nis­ka Sten­hug­ge­ri blev årets arbets­livs­mu­se­um år 2018!

Råbäcks Meka­nis­ka Sten­hug­ge­ri bju­der till­sam­mans med Epo­kre­san — i geo­lo­gins fot­spår på Kin­ne­kul­le samt Pla­tå­ber­gens Geo­park in till en efter­mid­dag och kväll med musik, mat och ming­el i idyl­lis­ka Råbäcks hamn.

Pro­gram:

Vis­ning av Sten­hug­ge­ri­et mel­lan kl 17 och 18
Vilt­mat erbju­der Vilt­ke­bab från sin BBQ-vagn
Stäm­nings­full live­mu­sik med vis­sång­ers­kan Han­na Sund­blad med musi­ker­na Mikael Dale­mo & Johan Sundström
Claes Astin kåse­rar om hän­digt folk
Tipspromenad
Bok­släpp: “Råbäcks Meka­nis­ka Sten­hug­ge­ri — ett indu­stri­min­ne på Kin­ne­kul­le”. Boken är skri­ven av Eva Björk­man och Eric Julihn och hand­lar om sten­hug­ge­ri­ets tusen­å­ri­ga histo­ria på Kin­ne­kul­le, om ber­gets geo­lo­gi och natur­ligt­vis om Råbäcks stenhuggeri.

Tag med egen sittplats!

Arran­gör: Sten­hug­ge­ri­ets Vän­ner, Des­ti­na­tion Läckö-Kin­ne­kul­le och Pla­tå­ber­gens Geopark