Category

Vandringar

25 sep­tem­ber – Ålleberg

By Vandringar

Guld­skat­ter, myter och magis­ka vatten

Häng med till det uni­ka och mytomspun­na Ålle­berg. En vand­ring till­sam­mans med Anki från Fal­bygdsTu­rism.  Med fokus på geo­lo­gi och ber­gets spän­nan­de säg­ner och histo­ria tar vi oss från pla­tån ner till ännen och upp igen. Hokäl­lans vat­ten släc­ker vår törst och vi kom­mer vand­ra över ler­skif­ferå­sar­na. De gigan­tis­ka dia­bas­bloc­ken kan­tar vår väg till fynd­plat­sen för Ålle­bergs­kra­gen — sve­ri­ges tred­je störs­ta guld­hals­kra­ge. Vi nju­ter av Ålle­bergs vack­ra natur och vem vet — kanske häng­fly­ga­re och ett och annat segel­flyg­plan sve­per över oss. Efter vår fina vand­ring avnju­ter vi till­sam­mans  lokal­pro­du­ce­rad mat med efter­föl­jan­de god­sak. Fan­tas­tisk utsikt kom­mer på köpet

Läs mer och anmäl dig

18 sep­tem­ber – Hunneberg

By Vandringar

 Vand­ring kring söd­ra Hun­ne­bergs kle­var och sjöar

En lite lyx­i­ga­re vand­ring med brunch! Vi kom­mer längs sti­gar­na pra­ta och tit­ta på hur ber­get har gett för­ut­sätt­ning­ar till män­ni­skor genom tiden. Efter ca hal­va vand­ring­en kom­mer vi pau­sa för brunch som lagas på plats. Söd­ra Hun­ne­berg bju­der på en fan­tas­tisk vac­ker ädellövskog, kalk­brott, för­svars­mu­rar, bomstu­ga, kvarn­bäc­kar och kan även om än kanske lite otip­pat stolt­se­ra med Hun­ne­bergs högs­ta punkt.

Läs mer och anmäl dig

4 sep­tem­ber – Åsle tå

By Vandringar

Vand­ring på Åsle mos­se – en gam­mal issjö

Har du besökt en rik­tigt gam­mal torv­mos­se någon gång? I Åsle lig­ger en mos­se som bär tyd­li­ga spår av Åsle­bor­nas torv­täk­ter genom århund­ran­den. Mos­sen är en rest efter en smält­vat­ten­sjö- Åsleis­sjön- som fanns här under den senas­te isti­den. Utmed leden kom­mer du få berät­tat för dig om både bäv­rar i Slaf­san, torv­täk­ter, Åsle­van­ten och sla­get vid Åsle mos­se 1389.

Efter vand­ring­en intar vi en smak­rik lunch med efter­föl­jan­de god­sak hos Hil­de på Åsle Tå. Åsle Tå är Sve­ri­ges störs­ta beva­ra­de tåbe­byg­gel­se där man kan kän­na histo­ri­ens ving­slag mel­lan backstugorna.

Läs mer och anmäl dig

2 okto­ber – Stolan

By Vandringar

Från natur­ka­ta­strof av ofant­li­ga mått till stor­ska­lig indu­stri vid Bil­ling­ens nordspets

Följ med på en vand­ring vid Sto­lan, där vi föl­jer spå­ren från både istid och gruv­ar­be­ta­re. Här i sko­gen dan­sa­des det på kväl­lar­na på dans­ba­nan, men på dagar­na slet man i sten­brott och gru­va för att tjä­na sitt leve­bröd. Vil­ka verk­tyg använ­de man och vad leta­de man efter inne i Bil­ling­ens Alun­skif­fer egent­li­gen? Och hur går det till när man släc­ker kalk? Bir­ger Wall­ström vars far ägde kalk­bru­ket som lig­ger på plat­sen kom­mer att visa oss hur det gick till.

Vi kom­mer ock­så bac­ka histo­ri­en ca 11000 år då den sista isti­den drog för­bi och läm­na­de dju­pa spår i natu­ren, och vi kom­mer visa och berät­ta om var­för natu­ren ser ut som den gör just här. Innan vi bör­jar vår vand­ring så avnju­ter vi en här­lig lunch ute i det fria.

Läs mer och anmäl dig

14 augusti – Falekvarna

By Vandringar

I kvar­nar­nas rike — En vand­ring i Falekvar­nas vack­ra omgivningar.

I Falekvar­na har kvarn­bäc­ken betytt myc­ket för män­ni­skor­na som levat här. I det rela­tivt vat­ten­fat­ti­ga områ­det har kvar­na­bäc­ken varit en vik­tig till­gång och inte mind­re än 13 kvar­nar har varit i bruk. Niclas Fäll­ström på Fal­bygds­re­sor tar oss med på en histo­risk vand­ring längs med bäc­ken där ett omfat­tan­de restau­re­rings­ar­be­te har gjorts för att till­gäng­lig­gö­ra områ­dets histo­ria och vack­ra natur. Vid Mellom­kvarn stan­nar vi för provsmak­ning av ostar och fram­me hos Ulri­ka på Nät­te­reds kvarn får vi en här­lig matupplevelse.

Anmä­lan öpp­nar inom kort

4 juni – Qvarnstens­gru­van i Lugnås

By Vandringar

Bland mun­kar, kvarn­ste­nar och en sand­strand i taket

Lug­nås­ber­get bju­der på en otro­ligt lugn och rogi­van­de käns­la med vack­ra mil­jö­er. Här kan man verk­li­gen kän­na histo­ri­ens ving­slag. Genom att gå in i den gam­la gru­van fär­das vi mil­jo­ner år bak­åt i tiden och tar oss sedan fram till när mun­kar­na kom till ber­get och bör­ja­de till­ver­ka kvarn­ste­nar — ett arv som dom läm­na­de efter sig till kom­man­de gene­ra­tio­ners kvarnstens­bry­ta­re. Efter vand­ring­en avnju­ter vi en vår-inspi­re­rad lunch på loka­la råva­ror ute i dom vack­ra omgivningarna.

Läs mer och anmäl dig

29 maj – Rus­kel­la källa 

By Vandringar

Fågelsång och käll­vat­ten­flö­de på Brunnhemsberget

Vi föl­jer med upp­för Brunnhems­ber­gets vack­ra slutt­ning som nu explo­de­rat i vårskrud, genom stift­re­ser­va­tet Gull­äng­en – finns det en skatt begravd här som nam­net anty­der? Vi fort­sät­ter genom den vack­ra bok­sko­gen och Niclas Fäll­ström från Fal­bygds­re­sor kom­mer att gui­da oss i fågelsång­ens för­trol­lan­de värld. Vida­re tar vi oss till Rus­kel­la käl­la – en käl­la som varit väl­digt vik­tig för både män­ni­skor och djur. Under vand­ring­en så avnju­ter vi lokal­pro­du­ce­rad mat från bygden.

Anmä­lan öpp­nar inom kort

6 maj – Pene­pla­net vid Nordkroken

By Vandringar

Vand­ring vid tidens dansgolv

En matupp­le­vel­se vid Vänerns kant, vid pene­pla­net- urber­get, som sto­ra delar av Skan­di­na­vi­en har som sin fas­ta punkt. Med efter­föl­jan­de vand­ring till­sam­mans med Fred­rik på Även­tyr  Trail  tar vi oss för­bi pene­pla­net och vat­ten­fal­let Brud­slö­jan, vack­ra kle­var, och en fan­tas­tisk utsikt över Vänern. En magisk vår­kvälls-upp­le­vel­se vid pla­tå­ber­get Hal­le­berg! En matig After Work kom­mer ser­ve­ras vid Vänerns kant så vi inte går hung­ri­ga upp­för berget. 


Läs mer och anmäl dig

1 maj – Vråhålan

By Vandringar

Lod­rä­ta bran­ter & fan­tas­tisk natur

Pla­tå­ber­get Mös­se­berg delas i söder i två delar av Vrå­hå­lan, en kil­for­mad sprick­dal med fan­tas­tisk utsikt och vac­ker natur.  I maj så för­vand­las Vrå­hå­lan och dess ras­bran­ter till ett para­dis med vår­blom­mor och fågelsång. På vis­sa plat­ser har dia­ba­sen ska­pat mäk­ti­ga ras­bran­ter där cir­ka 20–25 meter lod­rä­ta bergs­väg­gar tor­nar upp sig. På den förs­ta dagen i maj pas­sar vi på att erbju­da en fan­tas­tisk vand­ring där alla sin­nen blir kitt­la­de. Vi vand­rar cir­ka 4 kilo­me­ter i natur­re­ser­va­tet och avslu­tar med en lyx­brunch som Hil­de på Åsle Tås café och restau­rang gjort iord­ning åt oss.

Läs mer och anmäl dig