I kvar­nar­nas rike — En vand­ring i Falekvar­nas vack­ra omgivningar.

I Falekvar­na har kvarn­bäc­ken betytt myc­ket för män­ni­skor­na som levat här. I det rela­tivt vat­ten­fat­ti­ga områ­det har kvar­na­bäc­ken varit en vik­tig till­gång och inte mind­re än 13 kvar­nar har varit i bruk. Niclas Fäll­ström på Fal­bygds­re­sor tar oss med på en histo­risk vand­ring längs med bäc­ken där ett omfat­tan­de restau­re­rings­ar­be­te har gjorts för att till­gäng­lig­gö­ra områ­dets histo­ria och vack­ra natur. Vid Mellom­kvarn stan­nar vi för provsmak­ning av ostar och fram­me hos Ulri­ka på Nät­te­reds kvarn får vi en här­lig matupplevelse.

Anmä­lan öpp­nar inom kort