Pla­tå­ber­gens Geo­park till­sam­mans med Väner­mu­se­et bju­der in till en fort­bild­nings­dag  den 17 mars där du kan lära dig mer om det fan­tas­tis­ka pla­tå­bergs­land­ska­pet! Dagen vän­der sig till nuva­ran­de, bli­van­de sam­ar­bets­part­ners och lära­re. Vi kom­mer berät­ta allt en behö­ver veta om vad en geo­park är. Sofia Wenn­berg från Väner­mu­se­et och Natu­rum Vänerskär­går­den berät­tar om fos­sil i pla­tå­ber­gen. Vi kom­mer ock­så visa vår fort­bild­ningspor­tal som är full av stöd­ma­te­ri­al för undervisning.

17 mars kl. 14:00. Fort­bild­nings­da­gen hålls via Teams. Anmä­lan till info@platabergensgeopark.se

Läs mer här >