All Posts By

Henrik Theodorsson

4 sep­tem­ber – Åsle tå

By Vandringar

Vand­ring på Åsle mos­se – en gam­mal issjö

Har du besökt en rik­tigt gam­mal torv­mos­se någon gång? I Åsle lig­ger en mos­se som bär tyd­li­ga spår av Åsle­bor­nas torv­täk­ter genom århund­ran­den. Mos­sen är en rest efter en smält­vat­ten­sjö- Åsleis­sjön- som fanns här under den senas­te isti­den. Utmed leden kom­mer du få berät­tat för dig om både bäv­rar i Slaf­san, torv­täk­ter, Åsle­van­ten och sla­get vid Åsle mos­se 1389.

Efter vand­ring­en intar vi en smak­rik lunch med efter­föl­jan­de god­sak hos Hil­de på Åsle Tå. Åsle Tå är Sve­ri­ges störs­ta beva­ra­de tåbe­byg­gel­se där man kan kän­na histo­ri­ens ving­slag mel­lan backstugorna.

Läs mer och anmäl dig

2 okto­ber – Stolan

By Vandringar

Från natur­ka­ta­strof av ofant­li­ga mått till stor­ska­lig indu­stri vid Bil­ling­ens nordspets

Följ med på en vand­ring vid Sto­lan, där vi föl­jer spå­ren från både istid och gruv­ar­be­ta­re. Här i sko­gen dan­sa­des det på kväl­lar­na på dans­ba­nan, men på dagar­na slet man i sten­brott och gru­va för att tjä­na sitt leve­bröd. Vil­ka verk­tyg använ­de man och vad leta­de man efter inne i Bil­ling­ens Alun­skif­fer egent­li­gen? Och hur går det till när man släc­ker kalk? Bir­ger Wall­ström vars far ägde kalk­bru­ket som lig­ger på plat­sen kom­mer att visa oss hur det gick till.

Vi kom­mer ock­så bac­ka histo­ri­en ca 11000 år då den sista isti­den drog för­bi och läm­na­de dju­pa spår i natu­ren, och vi kom­mer visa och berät­ta om var­för natu­ren ser ut som den gör just här. Innan vi bör­jar vår vand­ring så avnju­ter vi en här­lig lunch ute i det fria.

Läs mer och anmäl dig

14 augusti – Falekvarna

By Vandringar

I kvar­nar­nas rike — En vand­ring i Falekvar­nas vack­ra omgivningar.

I Falekvar­na har kvarn­bäc­ken betytt myc­ket för män­ni­skor­na som levat här. I det rela­tivt vat­ten­fat­ti­ga områ­det har kvar­na­bäc­ken varit en vik­tig till­gång och inte mind­re än 13 kvar­nar har varit i bruk. Niclas Fäll­ström på Fal­bygds­re­sor tar oss med på en histo­risk vand­ring längs med bäc­ken där ett omfat­tan­de restau­re­rings­ar­be­te har gjorts för att till­gäng­lig­gö­ra områ­dets histo­ria och vack­ra natur. Vid Mellom­kvarn stan­nar vi för provsmak­ning av ostar och fram­me hos Ulri­ka på Nät­te­reds kvarn får vi en här­lig matupplevelse.

Anmä­lan öpp­nar inom kort

4 juni – Qvarnstens­gru­van i Lugnås

By Vandringar

Bland mun­kar, kvarn­ste­nar och en sand­strand i taket

Lug­nås­ber­get bju­der på en otro­ligt lugn och rogi­van­de käns­la med vack­ra mil­jö­er. Här kan man verk­li­gen kän­na histo­ri­ens ving­slag. Genom att gå in i den gam­la gru­van fär­das vi mil­jo­ner år bak­åt i tiden och tar oss sedan fram till när mun­kar­na kom till ber­get och bör­ja­de till­ver­ka kvarn­ste­nar — ett arv som dom läm­na­de efter sig till kom­man­de gene­ra­tio­ners kvarnstens­bry­ta­re. Efter vand­ring­en avnju­ter vi en vår-inspi­re­rad lunch på loka­la råva­ror ute i dom vack­ra omgivningarna.

Läs mer och anmäl dig

29 maj – Rus­kel­la källa 

By Vandringar

Fågelsång och käll­vat­ten­flö­de på Brunnhemsberget

Vi föl­jer med upp­för Brunnhems­ber­gets vack­ra slutt­ning som nu explo­de­rat i vårskrud, genom stift­re­ser­va­tet Gull­äng­en – finns det en skatt begravd här som nam­net anty­der? Vi fort­sät­ter genom den vack­ra bok­sko­gen och Niclas Fäll­ström från Fal­bygds­re­sor kom­mer att gui­da oss i fågelsång­ens för­trol­lan­de värld. Vida­re tar vi oss till Rus­kel­la käl­la – en käl­la som varit väl­digt vik­tig för både män­ni­skor och djur. Under vand­ring­en så avnju­ter vi lokal­pro­du­ce­rad mat från bygden.

Anmä­lan öpp­nar inom kort

6 maj – Pene­pla­net vid Nordkroken

By Vandringar

Vand­ring vid tidens dansgolv

En matupp­le­vel­se vid Vänerns kant, vid pene­pla­net- urber­get, som sto­ra delar av Skan­di­na­vi­en har som sin fas­ta punkt. Med efter­föl­jan­de vand­ring till­sam­mans med Fred­rik på Även­tyr  Trail  tar vi oss för­bi pene­pla­net och vat­ten­fal­let Brud­slö­jan, vack­ra kle­var, och en fan­tas­tisk utsikt över Vänern. En magisk vår­kvälls-upp­le­vel­se vid pla­tå­ber­get Hal­le­berg! En matig After Work kom­mer ser­ve­ras vid Vänerns kant så vi inte går hung­ri­ga upp­för berget. 


Läs mer och anmäl dig

1 maj – Vråhålan

By Vandringar

Lod­rä­ta bran­ter & fan­tas­tisk natur

Pla­tå­ber­get Mös­se­berg delas i söder i två delar av Vrå­hå­lan, en kil­for­mad sprick­dal med fan­tas­tisk utsikt och vac­ker natur.  I maj så för­vand­las Vrå­hå­lan och dess ras­bran­ter till ett para­dis med vår­blom­mor och fågelsång. På vis­sa plat­ser har dia­ba­sen ska­pat mäk­ti­ga ras­bran­ter där cir­ka 20–25 meter lod­rä­ta bergs­väg­gar tor­nar upp sig. På den förs­ta dagen i maj pas­sar vi på att erbju­da en fan­tas­tisk vand­ring där alla sin­nen blir kitt­la­de. Vi vand­rar cir­ka 4 kilo­me­ter i natur­re­ser­va­tet och avslu­tar med en lyx­brunch som Hil­de på Åsle Tås café och restau­rang gjort iord­ning åt oss.

Läs mer och anmäl dig

Pla­tå­ber­gen med­ver­kar i UR Samtiden

By Nyheter

Platå­ber­gen är en natur­lig del av land­ska­pet kring Horn­bor­ga­sjön. De är såle­des ock­så en natur­lig del av den serie om Natu­rum Horn­bor­ga­sjön som nu lig­ger uppe på UR Sam­ti­den. Vi är väl­digt gla­da för att få del­ta i seri­en och få chan­sen att berät­ta för fler om det uni­ka med våra Väst­göts­ka platåberg.

Seri­en har pro­du­ce­rats av UR Sam­ti­den för UR Play och Kun­skaps­ka­na­len. “Ett pla­tå­berg, med alla sina lager, bru­kar lik­nas vid en tår­ta. Anna Ber­gen­gren, koor­di­na­tor vid Pla­tå­ber­gens geo­park, berät­tar om vad det är som gör ber­gen kring Horn­bor­ga­sjön uni­ka. Inspe­lat på Natu­rum Horn­bor­ga­sjön den 24 augusti 2021. Arran­gör: Natu­rum Hornborgasjön.”

Tit­ta på avsnittet >

 

 

Fort­bild­nings­dag för part­ners och pedagoger

By Nyheter

Pla­tå­ber­gens Geo­park till­sam­mans med Väner­mu­se­et bju­der in till en fort­bild­nings­dag  den 17 mars där du kan lära dig mer om det fan­tas­tis­ka pla­tå­bergs­land­ska­pet! Dagen vän­der sig till nuva­ran­de, bli­van­de sam­ar­bets­part­ners och lära­re. Vi kom­mer berät­ta allt en behö­ver veta om vad en geo­park är. Sofia Wenn­berg från Väner­mu­se­et och Natu­rum Vänerskär­går­den berät­tar om fos­sil i pla­tå­ber­gen. Vi kom­mer ock­så visa vår fort­bild­ningspor­tal som är full av stöd­ma­te­ri­al för undervisning.

17 mars kl. 14:00. Fort­bild­nings­da­gen hålls via Teams. Anmä­lan till info@platabergensgeopark.se

Läs mer här >

Ett steg när­ma­re att bli en Une­sco Glo­bal Geopark

By Nyheter
I bör­jan på okto­ber utvär­de­ra­des änt­li­gen vår ansö­kan om att få sta­tus som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park. Utvär­de­ring­en hade skju­tits upp ett år på grund av Covid-19. Det var Alex­an­dru And­ra­sa­nu (Rumä­ni­en) och Sigur­dur Sigur­sve­ins­son (Island) som var på plats den 6–10 okto­ber. De hade både möten med oss i geo­parkstea­met för att se på vår verk­sam­hets­plan, vår eko­no­mi, osv. men tit­ta­de även på oli­ka besöks­mål och träf­fa­de poli­ti­ker och part­ners. Efter sitt besök skrev de en rap­port som var grund för vida­re behand­ling av vår ansökan.

För­ra vec­kan fick vi så det gläd­jan­de beske­det att det Glo­ba­la Geo­parks­nät­ver­kets sty­rel­se rekom­men­de­rar att vi blir god­kän­da som Sve­ri­ges förs­ta Une­sco Glo­ba­la Geo­park! Det­ta är ett vik­tigt steg på vägen — det slut­gil­ti­ga, for­mel­la god­kän­nan­det tas av Une­scos Execu­ti­ve Board (sty­rel­se) när de har möte i vår.

Att bli en Une­sco Glo­bal Geo­park kom­mer ge oss många för­de­lar. Dels stärks pla­tå­bergs­land­ska­pet som inter­na­tio­nell des­ti­na­tion. Utmär­kel­sen blir ock­så ett vik­tigt och kraft­fullt verk­tyg i mark­nads­fö­ring­en av områ­det. Men inte minst stolt­he­ten att bo och ver­ka i ett världs­u­nikt land­skap med geo­lo­gi av inter­na­tio­nell bety­del­se. Vi blir ock­så en del av det inter­na­tio­nel­la geo­parks­nät­ver­ket Glo­bal Geo­parks Network (GGN).

GGN är en sam­man­slut­ning av alla glo­ba­la geo­par­ker. Det finns idag 169 geo­par­ker i 44 län­der värl­den över – och nät­ver­ket väx­er fort! Får vi, och de sju övri­ga före­slag­na geo­par­ker­na, vårt slut­gil­ti­ga god­kän­nan­de i vår så blir vi 177 geo­par­ker i det glo­ba­la nät­ver­ket som då sträc­ker sig över 46 län­der. Vi har eta­ble­ra­de geo­par­ker i alla våra nor­dis­ka grann­län­der, men ännu ing­en i Sve­ri­ge. Vi hop­pas på att bli Sve­ri­ges förs­ta! Och med GGN:s besked så är vi nu helt klart ett steg närmare.