Lod­rä­ta bran­ter & fan­tas­tisk natur

Pla­tå­ber­get Mös­se­berg delas i söder i två delar av Vrå­hå­lan, en kil­for­mad sprick­dal med fan­tas­tisk utsikt och vac­ker natur.  I maj så för­vand­las Vrå­hå­lan och dess ras­bran­ter till ett para­dis med vår­blom­mor och fågelsång. På vis­sa plat­ser har dia­ba­sen ska­pat mäk­ti­ga ras­bran­ter där cir­ka 20–25 meter lod­rä­ta bergs­väg­gar tor­nar upp sig. På den förs­ta dagen i maj pas­sar vi på att erbju­da en fan­tas­tisk vand­ring där alla sin­nen blir kitt­la­de. Vi vand­rar cir­ka 4 kilo­me­ter i natur­re­ser­va­tet och avslu­tar med en lyx­brunch som Hil­de på Åsle Tås café och restau­rang gjort iord­ning åt oss.

Läs mer och anmäl dig