Du pra­tar svens­ka och har fak­tiskt bott utan­för Ska­ra en peri­od. Var­för kan du svenska? 

Jag bör­ja­de läsa svens­ka för nio år sedan i Mex­i­ko… Jag vil­le läsa ett annorlun­da språk, inte bara eng­els­ka eller tys­ka. Efter 2,5 år fick jag ett sti­pen­di­um från Svens­ka insti­tu­tet för att åka på en som­mar­kurs i Sve­ri­ge. Det var på Axe­val­la folk­hög­sko­la utan­för Ska­ra! Jag var där en månad, i slu­tet av juli och bör­jan på augusti.

Du har pre­cis varit i Sve­ri­ge i tre vec­kor, och besök­te även Pla­tå­ber­gens Geo­park. Vad tyc­ker du om platåbergslandskapet?

Sve­ri­ge är känt i hela värl­den för sin uni­ka natur, med sina sto­ra sko­gar. Sve­ri­ge är ock­så känt för sin mil­jö­med­ve­ten­het. Jag vil­le åka till Sve­ri­ge igen för att upp­le­va natu­ren och lära mig mer om geo­parks­pro­jek­tet ni har här. Det var jät­te­kul att få se fle­ra geo­lo­gis­ka besöks­mål i pla­tå­bergs­land­ska­pet, och jag tror att de har stor poten­ti­al för att utveck­las för framtiden!

Vil­ken var din favoritplats? 

Migu­el längst ute vid Pre­dik­sto­len på Halleberg.

Min favo­rit var Pre­dik­sto­len, längst ut på Hal­le­berg. Utsik­ten där­i­från över vatt­net och land­ska­pet är väl­digt spe­ci­ell! Plat­sen berät­tar både om geo­lo­gi och land­skap, något som gör den till ett bra besöks­mål för geo­tu­rism. I Mex­i­ko finns det inte så många sto­ra sjö­ar, och för mig kän­des det som att vara vid ett hav!

Du är geo­log vid Comar­ca Mine­ra Une­sco Glo­ba­la Geo­park i Mex­i­ko. Vad är så unikt med er geopark? 

Comar­ca Mine­ra är en geo­park som berät­tar om Mex­i­kos gruv­histo­ria och de malm­fyn­dig­he­ter som finns där, som är en vik­tig del av meso­a­me­ri­kas histo­ria. Det är allt­så tiden innan span­jo­rer­na kom till Mex­i­ko. I de mine­ral­fyn­dig­he­ter som man hit­tar i geo­par­ken har vi bla. sto­ra fynd av sil­ver, som är väl­digt viktiga.

I geo­par­ken har vi ock­så två sto­ra natur­re­ser­vat som sköts av sta­ten, som är bety­del­se­ful­la områ­den i Mex­i­ko. Vi har även ett Une­sco Bio­sfär­om­rå­de som över­lap­par med geo­par­kens område.

I dag har vi inga akti­va gru­vor i geo­par­kens områ­de, men det finns 3000 kilo­me­ter med gam­la gruv­gång­ar kvar under jor­den! Det är lika långt som från Mex­i­co city till Toron­to. Många av de gam­la gruv­om­rå­de­na är för­o­re­na­de, och mil­jö­ar­be­tet runt des­sa plat­ser är vik­tigt. Här spe­lar geo­par­ken en stor roll.

Var­för tyc­ker du så myc­ket om att job­ba med geoparker? 

Man får många vän­ner och kol­le­gor från oli­ka län­der runt om i värl­den. Alla som job­bar med geo­par­ker har sam­ma filo­so­fi, att geo­lo­gi är en vik­tig del av natu­ren – inte bara som en eko­no­misk resurs utan ock­så som en resurs för tex. turism.

 

Foto: Mikael Edens­bo & Anna Bergengren