För två veckor sedan deltog jag som enda svensk i en veckas kurs i det som på engelska kallas Geoheritage Management – på svenska bevarande av det geologiska arvet. Däri ligger både de natur- och kulturvärden som finns kopplat till geologi, och som är grunden för att man kan ansöka om status som en Unesco Global Geopark.

Kursen var i Braga, norra Portugal, och arrangerades av Minho Universitet och EGU (European Geoscience Union). Vi var 50 deltagare från 20 olika länder (!), bla. Uganda, Chile, USA, Iran, Brasilien, Kroatien, Polen, mm. Jag uppskattar att cirka två tredjedelar av oss jobbade med geoparker i en eller annan form, resterande var i stort sett anknutna till universitet eller forskningsmiljöer. Kul var att av 110 sökande var jag en av tretton deltagare som fick stipendium från EGU för att delta!

Geologiskt arv – vad är egentligen det, och varför är det något man måste bevara?

SGU, Sveriges geologiska undersökning, har på svenska beskrivit geologiskt arv som en del av vårt naturarv och handlar precis som allt vårt arv om värdefulla och representativa företeelser, och som utöver vetenskapliga värden även kan representera kulturella, historiska, ekonomiska och estetiska värden (…). Begreppet kan på så sätt också jämföras med begreppet kulturarv. Geologiskt arv behandlar vårt gemensamma, värdefulla arv – de särskilda platser som behöver bevaras till skillnad från geologisk mångfald som beskriver ett mer generellt sammanhang. Ett geologiskt världsarv har särskilt stort, universellt värde.”

Geologi berättar om planeten jordens historia. I vår natur finns det unika geologiska platser som är vetenskapligt och pedagogiskt viktiga för att förstå livets utveckling och planetens historia. Dessa platser måste bevaras. Men geologi är också grund för biologisk mångfald och mänsklig historia, och de geologiska förutsättningarna behövs för att bevara dessa värden.

Geologisk mångfald och geologiskt arv har flera viktiga funktioner:

  1. Det förmedlar kunskap om vår planets utvecklingshistoria, jordens processer och också vår framtid
  2. Som grund för variation i naturtyper och en hög biologisk mångfald. Områden med hög geologisk mångfald ger en hög biologisk mångfald, då geologiska förutsättningar ger den grund livsmiljöer beror av och samverkar med. Platåbergen med sina olika bergarter är klassiska exempel på det, med t.ex. alvarsmarkerna på Österplana Hed eller rasbranterna runt Halle- och Hunneberg. Men även istidsavsättningarna inom området ger en stor variation i naturtyper och biologi, t.ex. i kamelandskapet i Valle Härad.
  3. Som grund för friluftsliv, rekreation och turism. Många av våra viktigaste besöksmål inom friluftsliv och turism är geologiska platser, med stark koppling till kulturella och historiska värden. Inom geoparken kan vi t.ex. nämna Lugnås Qvarnstensgruva, Råda Ås, Kinnekulle, Mösseberg och Ålleberg som några få exempel bland många.

En geopark kan inventera, värdera och tillhandahålla information om geologiska naturvärden som bör beaktas i naturvården och i den fysiska planeringen. Inventeringarna ska kunna användas inom utveckling av friluftsliv och turism i området samt vara underlag för naturvårdsåtgärder, t.ex. kommunala naturvårdsprogram. En geopark bidrar till att stärka kunskapen om naturvärden i platåbergslandskapet, något som är grunden för en långsiktig, hållbar förvaltning. Ofta saknas geologisk kompetens inom kommunernas (eller annan ansvarig) förvaltning, och därför är geoparken en viktig samarbetspartner för att tillgängliggöra geologisk information som kan gynna det långsiktiga naturvårdsarbetet och bidra till att Sveriges miljömål uppfylls.

Under kursen i Portugal fick vi ta del av flera praktiska exempel världen över, där man gjort olika insatser för att bevara och visa fram geologiska platser. Mycket inspirerande, och givande att träffa människor som jobbar med samma sak!

Kursen pågick under fem dagar, med en dags fältbesök i Arouca Unesco Globala Geopark. Mer om det kommer i ett eget blogginlägg!

ps. vi har fått pengar från Naturvårdsverkets LONA-satsning (Lokala naturvårdsåtgärder) för att jobba med att ta fram en bevarandeplan för geologiskt arv i Platåbergslandskapet. Rapport från det projektet kommer nästa år, 2019!