Vand­ring på Åsle mos­se – en gam­mal issjö

Har du besökt en rik­tigt gam­mal torv­mos­se någon gång? I Åsle lig­ger en mos­se som bär tyd­li­ga spår av Åsle­bor­nas torv­täk­ter genom århund­ran­den. Mos­sen är en rest efter en smält­vat­ten­sjö- Åsleis­sjön- som fanns här under den senas­te isti­den. Utmed leden kom­mer du få berät­tat för dig om både bäv­rar i Slaf­san, torv­täk­ter, Åsle­van­ten och sla­get vid Åsle mos­se 1389.

Efter vand­ring­en intar vi en smak­rik lunch med efter­föl­jan­de god­sak hos Hil­de på Åsle Tå. Åsle Tå är Sve­ri­ges störs­ta beva­ra­de tåbe­byg­gel­se där man kan kän­na histo­ri­ens ving­slag mel­lan backstugorna.

Läs mer och anmäl dig